Help Print this page 
Title and reference
Offentlig foder- och livsmedelskontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Offentlig foder- och livsmedelskontroll

Inom ramen för översynen av livsmedelslagstiftningen (hygienpaketet) sker i den här förordningen en omorganisering av den offentliga foder- och livsmedelskontrollen så att kontrollerna integreras i alla produktionsled och i alla sektorer. I förordningen fastställs dels de uppgifter som det åligger Europeiska unionen att vidta när det gäller organiseringen av dessa kontroller, dels de bestämmelserna som ska iakttas av de nationella myndigheter som har i uppgift att genomföra dessa offentliga kontroller, inklusive de verkställighetsåtgärder som skall vidtas om bestämmelserna i EU-lagstiftningen inte iakttas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Den här förordningen är tänkt att avlägsna brister i den befintliga lagstiftningen för offentliga foder- och livsmedelskontroller genom en harmoniserad EU-strategi för hur de nationella kontrollsystemen ska se ut och utvecklas.

Förordningen har följande syften:

  • förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer minska riskerna för människor och djur direkt eller via miljön;
  • säkerställa god sed inom handeln med foder och livsmedel och skydda konsumenternas intressen, inbegripet märkning av foder och livsmedel samt andra typer av konsumentinformation.

Offentlig kontroll definieras som varje form av kontroll som utförs av den behöriga myndigheten eller av gemenskapen i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Förordningen är inte tillämplig på offentliga kontroller för att verifiera efterlevnaden av bestämmelserna om gemensamma organisationen av marknaden för jordbruksprodukter.

SKYLDIGHETER VID DE OFFENTLIGA KONTROLLERNA

De grundläggande principerna för de behöriga myndigheternas ansvarsområden fastställs i förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. I den här förordningen beskrivs utförligare hur dessa principer ska tolkas och tillämpas.

Medlemsländernas offentliga kontroller ska göra det möjligt att säkra och verifiera att såväl medlemsländernas som EU:s foder- och livsmedelslagstiftning efterlevs. De offentliga kontrollerna ska således utföras regelbundet, i princip utan förvarning, i alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av foder och livsmedel. Kontrollerna ska utformas med hänsyn till såväl fastställda risker som erfarenheter och kunskaper från tidigare kontroller, hur tillförlitliga foder- och livsmedelsföretagares tidigare kontroller varit samt misstankar om bristande efterlevnad av bestämmelserna.

Behöriga myndigheter

Medlemsländerna ska utnämna de myndigheter som är behöriga att genomföra offentliga kontroller. Dessa ska uppfylla ett antal verksamhetskriterier som säkerställer deras opartiskhet och effektivitet. De ska ha lämplig utrustning och för ändamålet väl kvalificerad personal (områden som anges i bilaga II) samt beredskapsplaner för nödsituationer. Interna och externa revisioner kan utföras för att garantera att de behöriga myndigheterna når de mål som fastställts i förordningen.

Om en del av kontrollerna delegeras till regionala eller lokala enheter, måste den centrala myndigheten samverka med berörda enheter.

Den behöriga myndigheten får delegera särskilda kontrolluppgifter till icke-statliga kontrollorgan under förutsättning att dessa uppfyller de stränga villkor som anges i förordningen. Ett förfarande införs för att upprätta en förteckning över de uppgifter som får delegeras respektive inte får delegeras. Verkställighetsåtgärder får inte delegeras. Den behöriga myndigheten får utföra revisioner eller inspektioner hos de organisationer till vilka uppgifter har delegerats.

Insyn och sekretess

De behöriga myndigheterna ska göra relevant information i dess ägo tillgänglig för allmänheten, särskilt om det finns rimliga skäl att misstänka att ett livsmedel eller foder kan utgöra en risk för människors eller djurs hälsa.

Personalen i de behöriga myndigheterna är skyldiga att inte lämna ut information som den fått del av i samband med utövandet av arbetet med kontroller och som är av den arten att den omfattas av sekretess.

Provtagnings- och analysmetoder

De provtagnings- och analysmetoder som används för officiella kontroller ska valideras i enlighet med EU:s lagstiftning eller internationellt erkända protokoll. Analysmetoderna ska uppfylla de kriterier som anges i bilaga III och utföras av laboratorier som ackrediterats för detta, enligt de normer som utarbetats av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

Beredskapsplaner

Det ska upprättas beredskapsplaner för de åtgärder som ska vidtas i nödsituationer, dvs. om foder eller livsmedel visat sig utgöra en allvarlig risk för människor eller djur, antingen direkt eller via miljön. I dessa planer anges vilka administrativa myndigheter som ska medverka jämte deras befogenheter och ansvarsområden.

Kontroller av produkter från tredjeländer

Den här förordningen kompletterar bestämmelserna i direktiv 97/78/EG som behandlar kontroller av foder eller livsmedel av animaliskt ursprung. Till exempel innehåller den följande principer för foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung:

  • medlemsländerna ska regelbundet genomföra kontroller av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som importeras till EU. Kontrollerna kan äga rum var som helst i distributionsledet: innan varorna övergår till fri omsättning eller därefter (t.ex. i importörens lokaler), under bearbetningen eller i detaljhandeln. Det ska under alla omständigheter finnas ett nära samarbete mellan tullen och den behöriga myndigheten;
  • på EU-nivå ska en förteckning upprättas och uppdateras över foder och livsmedel som kan medföra risker. Sådana foder och livsmedel ska alltid visas upp vid kontrollstationer som är särskilt utsedda och som har särskild utrustning för att genomföra erforderliga kontroller. Dessa kontroller ska genomföras vid införselorten i EU innan varorna övergår till fri omsättning.
  • möjligheten att genomföra offentliga kontroller av foder och livsmedel från tredje land som införs till frizoner och frilager, hänförs till transitering eller tullager eller behandlas enligt förfarandet för aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll eller tillfällig införsel.

De ovannämnda kontrollerna ska omfatta en dokumentkontroll, en identitetskontroll samt, vid behov, en fysisk kontroll.

Foder och livsmedel som inte uppfyller bestämmelserna i lagstiftningen kan beslagtas eller konfiskeras och ska antingen förstöras, få särskild behandling eller återsändas utanför EU. Det är den företagare som ansvarar för sändningen som också ska bära kostnaderna för detta.

Slutligen kan de särskilda kontroller som tredje land utför före export godkännas under förutsättning att gemenskapens krav eller likvärdiga krav uppfylls. Om ett sådant godkännande beviljas, kan man anpassa frekvensen av de kontroller medlemsländerna utför.

Finansiering av offentliga kontroller

Medlemsländerna ska se till att det finns tillräckliga finansiella medel för att organisera offentliga kontroller.

Om foder- och livsmedelsföretagarna åläggs inspektionsavgifter ska gemensamma principer för att fastställa avgiftsnivåerna följas och beräkningsmetoden samt de uppgifter som ligger till grund för beräkningen publiceras eller på annat sätt göras tillgängliga för allmänheten.

Om offentliga kontroller påvisar bristande efterlevnad av foder- och livsmedelslagstiftningen, ska de extra kostnader som uppstår på grund av de intensivare kontroller som eventuellt föranleds av detta bäras av den berörda foder- eller livsmedelsföretagaren.

Certifiering

I den här förordningen föreskrivs ett förfarande för att fastställa de omständigheter och villkor under vilka officiell certifiering ska ske.

Referenslaboratorier

Ett antal referenslaboratorier har inrättats på EU-nivå (bilaga VII) med stöd av EU:s gällande lagstiftning. De drivs med ekonomiskt stöd från EU och har ansvar för att

  • förse nationella referenslaboratorier med uppgifter om analysmetoder;
  • genomföra jämförande tester och inom sitt kompetensområde samordna den praktiska och vetenskapliga verksamhet som krävs för att utveckla nya analysmetoder;
  • anordna kurser;
  • bistå kommissionens enheter med tekniskt stöd.

För varje referenslaboratorium på EU-nivå ska medlemsländerna utse ett eller flera nationella referenslaboratorier. Dessa laboratorier ska fungera som kommunikationspunkter mellan EU:s referenslaboratorier och alla officiella laboratorier i medlemsländerna.

ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER

Bistånd och samarbete

Om offentliga kontroller fordrar att fler än ett medlemsland medverkar, ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsländerna lämna varandra administrativt bistånd. Biståndet får utsträckas till aktivt samarbete, t.ex. att medlemsländernas experter gör kontroller på plats i ett annat medlemsland.

Medlemsländerna ska utse ett förbindelseorgan som har till uppgift att stödja och samordna kommunikation, överföring och mottagning av begäran om bistånd. Vid mottagandet av en motiverad begäran (i händelse av en allvarlig risk) ska förbindelseorganet kontakta den relevanta myndigheten som ska se till att den som framställt begäran får alla uppgifter och dokument som krävs för att kunna verifiera att foder- och livsmedelslagstiftningen efterlevs.

När tredje land lämnar uppgifter till den behöriga myndigheten i ett medlemsland ska detta vidarebefordra uppgifterna till de behöriga myndigheterna i de medlemsländer som sannolikt har intresse av dem.

Det administrativa biståndet gäller för utbyte av all information utom sådan som är föremål för rättsliga åtgärder och sådan som kan skada fysiska eller juridiska personers kommersiella intressen.

Nationella kontrollplaner

Varje medlemsland ska utarbeta en integrerad flerårig nationell kontrollplan. Denna plan, som ska tillämpas första gången senast den 1 januari 2007, ska innehålla en ingående redogörelse för det nationella kontrollsystemet och kontrollverksamheten. De ska utarbetas enligt principerna i de riktlinjer som kommissionen ska utarbeta i samråd med medlemsländerna för att främja en harmoniserad strategi, som stimulerar införandet av goda metoder.

Ett år efter att tillämpningen av kontrollplanerna inleddes och därefter årligen ska medlemsländerna lämna in en rapport till kommissionen som innehåller en aktualisering av den ursprungliga planen. Kommissionen ska upprätta en allmän rapport, som grundar sig på de nationella rapporterna och resultatet av kommissionens revisioner, om hur de nationella kontrollsystemen i medlemsländerna fungerar rent allmänt. Kommissionen ska överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet samt offentliggöra den.

EU:s kontroller i medlemsländerna

Hittills har EU:s kontroller i medlemsländerna genomförts beroende på vilket mandat kommissionen har fått genom de olika sektorsspecifika direktiven. Med den här förordningen som enda rättslig grund och genom upprättandet av kontrollplaner kommer EU:s kontrollenheter att kunna utföra en allmän, samlad revision av medlemsländernas kontrollsystem. Vid behov kan dessa nationella inspektioner och revisioner, som genomförs av kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO), kompletteras med mer specifika revisioner och inspektioner i fråga om en särskild sektor eller ett särskilt problem. Kommissionen ska för varje genomförd kontroll sammanställa en rapport om resultatet och kan i denna även ge rekommendationer som medlemsländerna ska följa upp på lämpligt sätt.

Vidare får enligt den här förordningen kommissionens experter utföra kontroller i tredje land, vilket förutsätter att dessa länder har tillgång till kontrollplaner som motsvarar medlemsländernas för de produkter som de exporterar till EU. Dessa planer måste vara tekniskt och ekonomiskt genomförbara och ta hänsyn till de särskilda omständigheterna och strukturen i landet och beskaffenheten hos de produkter som exporteras.

Kontroller i tredjeland

De tredjeländer som önskar exportera varor till EU ska tillhandahålla information till kommissionen om organisationen och den allmänna administrationen av deras sanitära kontrollsystem. Om denna information inte är tillfredsställande får provisoriska åtgärder vidtas av kommissionen efter samråd med det berörda landet.

Kommissionen ska beakta de förteckningar som har upprättats enligt förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. För andra typer av produkter får kommissionen eventuellt upprätta jämförbara förteckningar eller vidta andra åtgärder (certifiering, särskilda villkor för import osv.).

Utbildning av kontrollpersonal

Det måste finnas en gemensam EU-ram förutbildning av kontrollpersonal i medlemsländerna så att personalen kan fatta enhetliga beslut. Kommissionen kan därför anordna kurser om lagstiftningen och om metoder och tekniker för kontroll, produktion, bearbetning och marknadsföring av foder och livsmedel.

Tredje lands kontroller i medlemsländerna

Myndigheterna i tredje land har rätt att genomföra kontroller i medlemsländerna. Eventuellt kan företrädare för Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor medfölja och bistå medlemsländerna genom att tillhandahålla uppgifter som finns tillgängliga inom EU och som kan vara till nytta i samband med den kontroll som tredjelandet genomför.

Nationella verkställighetsåtgärder

Om bristande efterlevnad av bestämmelserna konstateras under den offentliga kontrollen, ska den berörda behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder, varvid hänsyn ska tas till arten av bristande efterlevnad och till den skyldiges tidigare efterlevnad av reglerna. Det kan röra sig om administrativa åtgärder (t.ex. att en vara dras tillbaka från marknaden eller destrueras, ett livsmedelsföretag stängs eller godkännandet för en anläggning dras in) eller straffrättsliga påföljder. Dessa påföljder ska vara effektiva, avskräckande och proportionella.

EU:s verkställighetsåtgärder

Med denna förordning tillförs en ny dimension till de gällande skyddsåtgärderna i förordning (EG) nr 178/2002, eftersom det blir möjligt för kommissionen att vidta åtgärder när det framgår att ett medlemslands kontrollsystem uppvisar allvarliga brister. Det kan vara fråga om att skjuta upp utsläppandet på marknaden av vissa produkter eller att fastställa särskilda villkor för spridningen av dem. Dessa åtgärder kan vidtas när gemenskapskontroller har påvisat brister i efterlevnaden av EU-lagstiftningen och de berörda medlemsländerna inte har rättat till bristerna efter kommissionens begäran och inom den tidsfrist som kommissionen fastställt.

BAKGRUND

I januari 2000 lade kommissionen fram en fullständig omarbetning av EU:s lagstiftning om livsmedelshygien och veterinärfrågor, hygienpaketet. Omarbetningen består av fem förslag till rättsakter inom följande områden:

Den här förordningen trädde i kraft den 20 maj 2004. Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006, med undantag för artiklarna 27 och 28 (finansiering av kontrollåtgärderna), som skall tillämpas först från och med den 1 januari 2007.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 882/2004

20.5.2004

-

EUT L 165, 30.4.2004

UNDANTAG FRÅN RÄTTSAKTEN

Förordning (EG) nr 1162/2009 [EUT L 314, 1.12.2009]. Förordning (EG) nr 1162/2009 ger en ytterligare tidsfrist för att få full ackreditering åt laboratorier som genomför officiell trikinkontroll och som finns på slakterier och vilthanteringsanläggningar. Beviljandet av detta undantag är underställt vissa regler. Laboratoriet det rör skall visa att det påbörjat ackrediteringsförfarandet och att de ger tillräckliga garantier för kvaliteten hos de analyser det genomför.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) 1029/2008

10.11.2008

-

EUT L 278, 21.10.2008

Förordning (EG) 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.07.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 882/2004 har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces [EUT L 296, 12.11.2009].Se konsoliderad version

Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG [EUT L 194, 25.7.2009].Se konsoliderad version

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftning och av bestämmelser om djurhälsa, djurskydd, växtskydd, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, [….]/2013 och av direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig kontroll) [COM(2013) 265 av den 6.5.2013 - inte publicerad i EUT L]

Kommissionen föreslår en omarbetning av den existerande lagstiftningen om offentlig kontroll för att avhjälpa de svagheter som har iakttagits avseende utarbetande och tillämpning. Målet är att förenkla och förtydliga systemet och att lansera en unik ram som är tillämplig på alla officiella kontroller i hela livsmedelsförsörjningskedjan.

Förslaget ersätter och upphäver förordningen och ett antal sektorsrättsakter och bestämmelser. Det är en del av ett uttömmande paket som även inbegriper tre stora omarbetningar som syftar till att modernisera kunskapen om djurhälsa samt växtskydd och reproduktivt material.

Senast ändrat den 12.11.2013

Top