Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Inom ramen för översynen av livsmedelslagstiftningen ("hygienpaketet") uppställs i detta direktiv villkoren för utsläppandet på marknaden av produkter av animaliskt ursprung och de inskränkningar som gäller för produkter från tredje länder och från regioner i tredje länder, vilka är underkastade djurhälsoregler.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

SAMMANFATTNING

Detta direktiv harmoniserar och förstärker de olika kraven på veterinär folkhälsovetenskap i lagstiftningen. Denna förstärkning rör en mer strikt tillämpning av principerna om djurhälsoprinciperna och utvidgningen av tillämpningsområdet.

Direktivet omfattar därför alla led i produktionen av en produkt av animaliskt ursprung: primärproduktion, bearbetning, transport, lagring och försäljning. Det tillämpas även på levande djur som är avsedda att användas som livsmedel. Å andra sidan fastställs i direktivet de djurhälsovillkor som ska tillämpas i alla led.

Allmänna djurhälsokrav

I detta direktiv bekräftas att medlemsländerna ska ansvara för att förhindra spridning av djursjukdomar, fastställa krav på produkter av animaliskt ursprung och förbjuda dem om de kommer från ett område eller en del av ett område som är föremål för djurhälsorestriktioner. I det sistnämnda fallet anges villkor för beviljande av eventuella undantag.

Veterinärintyg och veterinärkontroller

I direktivet föreskrivs när medlemsländerna måste kräva veterinärintyg och hur dessa ska användas.

Å andra sidan ansvarar medlemsländernas behöriga myndigheter för offentliga veterinärkontroller och för de åtgärder som gäller vid överträdelse av djurhälsoreglerna.

Import från tredje land

Medlemsländerna ska vidta de åtgärder som krävs för att importerade produkter av animaliskt ursprung ska uppfylla de krav som gäller för produkter i gemenskapen.

I direktivet föreskrivs att förteckningar ska upprättas och uppdateras över de tredje länder eller delar av tredje länder från vilka import är tillåten. I det fastställs de villkor som ett land måste uppfylla för att tas upp på dessa förteckningar. Ett av de krav som fastställs i direktivet är att en gemenskapsrevision ska ha gjorts för det berörda landet eller regionen och att det ska ha utfärdats ett veterinärintyg enligt det förfarande som anges i direktivet.

Gemenskapens inspektioner och/eller revisioner får göras i alla led av livsmedelskedjan i de tredje länder som finns med i förteckningarna.

Klausul om revidering

Direktivet innehåller en klausul om revidering av bilagorna där följande specificeras: Djursjukdomar som ska beaktas (bilaga I), beskrivning av obligatoriskt innehåll i den särskilda identifieringsmärkningen av kött från en del av ett område som omfattas av djurhälsorestriktioner (bilaga II) samt allmänna principer för intyg (bilaga III).

Bakgrund

10.I januari 2000 lade kommissionen fram en fullständig harmonisering av lagstiftningen när det gäller livsmedelshygien och veterinärfrågor, "hygienpaketet". Denna omorganisering består av fem rättsakter på följande teman:

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/99/EG

1 januari 2005

31.12 2004

EUT L 18, 23.1.2003

Senast ändrat den 28.01.2011

Top