Help Print this page 
Title and reference
Livsmedelshygien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Livsmedelshygien

Inom ramen för översynen av lagstiftningen om livsmedelshygien (hygienpaketet) betonas i denna förordning fastställandet av de mål som bör uppnås vad gäller livsmedelssäkerhet, och livsmedelsföretagen ges ansvaret att vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för att garantera att livsmedlen inte är skadliga.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning ersätter direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien, med målet att skapa en övergripande och integrerad politik för all livsmedelshantering, från primärproduktion till försäljning till konsumenterna.

Tillämpningsområde

Den aktuella förordningen syftar till att säkra livsmedelshygienen på alla stadier i produktionsprocessen, från primärproduktion till försäljning till konsumenterna. Den omfattar inte frågor om livsmedlens näringsinnehåll, sammansättning eller kvalitet.

Förordningen ska tillämpas på livsmedelsföretag, men inte på primärproduktion eller beredning av livsmedel för privat konsumtion.

Allmänna och särskilda regler

Alla livsmedelsföretagare ska se till att alla stadier av produktionen som de ansvarar för genomförs på ett hygieniskt sätt i enlighet med förordningen, alltifrån primärproduktion till försäljning och leverans av livsmedel till konsumenterna.

Livsmedelsföretagare på primärproduktionsnivå och vissa sammanhängande verksamheter måste följa de allmänna hygienreglerna i avsnitt A i bilaga I. Undantag får beviljas för små företag under förutsättning att detta inte motverkar förordningens syften.

De sammanhängande verksamheterna är följande:

 • Transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen, under förutsättning att primärprodukternas natur därigenom inte ändras väsentligt.
 • Transport av levande djur, när detta är nödvändigt.
 • I fråga om produkter av vegetabiliskt ursprung, fiskeriprodukter och vilt, transportverksamhet för leverans av primärprodukter, vars natur inte väsentligt har ändrats, från produktionsplatsen till en anläggning.

Därutöver ska andra livsmedelsföretagare än på primärproduktionsnivå följa de allmänna hygienreglerna i bilaga II avseende

 • livsmedelslokaler och därtill hörande utomhusutrymmen och områden,
 • transportvillkor,
 • utrustning,
 • livsmedelsavfall,
 • vattenförsörjning,
 • den personliga hygienen hos de personer som kommer i kontakt med livsmedel,
 • själva livsmedlen,
 • förpackning och emballering,
 • värmebehandling, som möjliggör bearbetning av vissa livsmedel,
 • utbildning av dem som arbetar inom sektorn.

Medlemsstaterna kan anpassa de krav som fastställs i bilaga II, antingen av hänsyn till behoven hos de livsmedelsföretag som ligger i regioner med vissa geografiska begränsningar eller försörjningssvårigheter och som betjänar den lokala marknaden, eller av hänsyn till traditionella produktionsmetoder och storleken på företagen. Det får dock inte innebära att man motverkar målen för livsmedelssäkerheten .

Alla livsmedelsföretagare måste dessutom följa reglerna i förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda regler för livsmedel av animaliskt ursprung, samt i förekommande fall vissa särskilda regler för bland annat mikrobiologiska kriterier för livsmedel, kontroller av temperaturen och av att kylkedjan inte bryts, provtagning och analyser.

HACCP-systemet

Andra livsmedelsföretagare än de på primärproduktionsnivå ska tillämpa principerna i systemet för riskanalys och kritiska styrpunkter (Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP) som fastställts i Codex Alimentarius, en samling internationella livsmedelsnormer som tagits fram inom ramen för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO (Food and Agriculture Organization).

Systemet innebär att man genom en analys av farorna identifierar de kritiska styrpunkter där kontroller måste ske för att livsmedelssäkerheten ska kunna garanteras. I detta syfte omfattar systemet ett antal krav som måste följas i samtliga led av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan:

 • Identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en godtagbar nivå.
 • Identifiera de kritiska styrpunkter där en kontroll är av yttersta vikt.
 • Fastställa kritiska gränsvärden för när det blir nödvändigt att ingripa.
 • Upprätta och genomföra effektiva förfaranden för att övervaka de kritiska styrpunkterna.
 • Fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas när man vid övervakningen upptäcker brister vid en kritisk styrpunkt.
 • Upprätta rutiner för egenkontroll för att verifiera att åtgärderna fungerar effektivt.
 • Upprätta register för att visa att dessa åtgärder tillämpas effektivt och för att underlätta den behöriga myndighetens offentliga kontroller.

Riktlinjer för god praxis och riktlinjer för tillämpning av HACCP-systemet

Medlemsstaterna ska uppmuntra livsmedelsproducenterna att utarbeta nationella riktlinjer för god praxis, som ska omfatta vägledning för hur de allmänna hygienkraven ska följas samt hur HACCP-riktlinjerna ska tillämpas. Medlemsstaterna ska bedöma dessa nationella riktlinjer för att se till att innehållet i riktlinjerna kan genomföras, att de har utarbetats med hänsyn till de allmänna principerna för livsmedelshygien i Codex Alimentarius och att alla berörda parter har kommit till tals. De nationella riktlinjer som klarar dessa krav ska vidarebefordras till kommissionen, som sammanställer dem i ett register.

Om en medlemsstat eller kommissionen anser att det behövs enhetliga EU-riktlinjer ska kommissionen undersöka om sådana riktlinjer är lämpliga. De ständiga kommittéer som biträder kommissionen ska kontrollera att riktlinjernas innehåll kan genomföras, att riktlinjerna har utarbetats med hänsyn till de allmänna principerna för livsmedelshygien i Codex Alimentarius och med hänsyn till nationella riktlinjer samt att alla berörda parter har kommit till tals.

De personer som driver livsmedelsföretag får hänvisa till antingen de nationella riktlinjerna eller EU-riktlinjerna.

Registrering eller godkännande av livsmedelsföretag

Livsmedelsföretagare ska samarbeta med de behöriga myndigheterna och bland annat se till att alla anläggningar som de ansvarar för är registrerade hos lämplig myndighet och hålla denna underrättad om ändringar i verksamheten, t.ex. nedläggningar av anläggningar.

Om nationella bestämmelser eller EU:s bestämmelser kräver det ska livsmedelsföretag godkännas av den behöriga myndigheten och får inte vara verksamma utan ett sådant godkännande.

Spårbarhet och indragning av livsmedel

Livsmedelsföretagarna ska i enlighet med förordning (EG) nr 178/2002 upprätta ett system och förfaranden för att kunna spåra ingredienser och livsmedel samt vid behov även djur som används för livsmedelsproduktion.

Om en livsmedelsföretagare bedömer att ett livsmedel utgör en allvarlig hälsorisk ska denne omedelbart dra in livsmedlet från marknaden och underrätta den behöriga myndigheten och konsumenterna om detta.

Offentliga kontroller

Livsmedelsföretagarens tillämpning av HACCP-principerna ersätter inte de behöriga myndigheternas offentliga kontroller. Företagarna är bland annat skyldiga att samarbeta med de behöriga myndigheterna enligt EU:s bestämmelser eller, om sådana saknas, enligt nationella bestämmelser.

Den externa dimensionen

Livsmedel som importeras till EU ska uppfylla EU:s hygiennormer eller likvärdiga normer.

Produkter av animaliskt ursprung som exporteras till icke-medlemsstater måste uppfylla de normer som gäller för saluföring inom EU, utöver de normer som eventuellt har fastställts av den berörda icke-medlemsstaten.

Rapport till rådet och Europaparlamentet

Senast fem år efter det att förordningen har trätt i kraft ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om erfarenheterna av hur förordningen tillämpats och om huruvida det är lämpligt att livsmedelsföretagare som bedriver primärproduktion eller därmed sammanhängande verksamheter ska tillämpa HACCP-principerna. Rapporten kan åtföljas av lämpliga förslag.

BAKGRUND

Denna förordning är en del av hygienpaketet som består av flera rättsakter med hygienbestämmelser för livsmedel. Förutom denna förordning består paketet av följande rättsakter:

 • Förordning (EG) nr 853/2004 som fastställer särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung för att garantera en hög livsmedelssäkerhet och folkhälsa.
 • Förordning (EG) nr 854/2004 som inför en gemenskapsram för offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och som fastställer särskilda regler för färskt kött, musslor, mjölk och mjölkprodukter.

Följande rättakter kompletterar EU-lagstiftningen om livsmedelshygien:

 • Förordning (EG) nr 178/2002 som innehåller de allmänna principerna för livsmedelslagstiftningen. Denna förordning fastställer vilka förfaranden som ska följas för att livsmedel ska vara säkra och inrättar Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.
 • Förordning (EG) nr 882/2004 som omorganiserar den offentliga kontrollen av foder och livsmedel så att kontrollerna integreras under alla etapper av produktionen och i alla sektorer.
 • Direktiv 2002/99/EG som fastställer villkor för försäljning av produkter av animaliskt ursprung och vilka restriktioner som ska gälla för produkter som kommer från länder eller regioner utanför EU och som omfattas av sanitära restriktioner.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 852/2004

20.5.2004

-

EUT L 139, 30.4.2004.

Ändrings-rättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

Förordning (EU) nr 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158, 10.6.2013

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 854/2004 har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel [EUT L 338, 22.12.2005].

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 av den 5 december 2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 [EUT L 338, 22.12.2005].

Se den konsoliderade versionen.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om erfarenheterna från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, nr 853/2004 och nr 854/2004 [KOM(2009) 403 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

Kommissionen visar erfarenheterna som har erhållits vid tillämpningen av ovan nämnda förordningar. Den presenterar de framsteg som har gjorts och svårigheter som har stötts på vid tillämpningen av hygienpaketet under åren 2006 till 2008. I rapporten dras slutsatsen att medlemsstaterna i stort sett har vidtagit nödvändiga administrativa åtgärder och nödvändiga kontrollåtgärder för att se till att bestämmelserna följs, men att det fortfarande finns utrymme för förbättringar av genomförandet. De huvudsakliga svårigheter som har identifierats rör:

 • vissa undantag från livsmedelshygienförordningens tillämpningsområde,
 • vissa definitioner som fastställts i förordningarna,
 • vissa praktiska aspekter när det gäller godkännande av anläggningar som hanterar livsmedel av animalt ursprung och saluförningen av sådana livsmedel,
 • importsystemet för vissa livsmedel,
 • genomförandet av HACCP-förfaranden (faroanalys och kritiska kontrollpunkter) vid vissa livsmedelsföretag, och
 • genomförandet av offentliga kontroller inom vissa sektorer.

I rapporten föreslås inga detaljerade lösningar. Kommissionen kommer dock utifrån de svårigheterna att överväga om det behövs nya förslag för att förbättra livsmedelshygienpaketet.

Senast ändrat den 18.06.2014

Top