Help Print this page 
Title and reference
Skydd av djur under transport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Skydd av djur under transport

Europeiska unionen (EU) har helt sett över bestämmelserna om skydd av djur under transport. I denna nya förordning anges alla berörda parter som deltar i transport av djur och deras respektive ansvarsområden, övervakningen förbättras och strängare bestämmelser införs för långa transporter och de fordon som används.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

SAMMANFATTNING

Denna text syftar till att reglera transport av levande ryggradsdjur som har samband med en ekonomisk verksamhet inom Europeiska unionen (EU) på ett sådant sätt att djuren inte riskerar att skadas eller orsakas onödigt lidande och att djuren transporteras under sådana förhållanden att deras behov är tillfredsställda.

Förordningen förbättrar lagstiftningen om skydd av djur under transport i och med att man anger berörda parter och deras ansvarsområden, inför kraftigare åtgärder för godkännande och kontroll samt fastställer strängare bestämmelser som gäller under transport.

Berörda aktörer och deras ansvarsområden

Förordningen utvidgar ansvarsområdena för djurens välbefinnande till att omfatta alla som deltar i transporten, inlusive förloppet före och efter själva transporten. Alla dessa personer ska se till att lagen följs i all verksamhet som faller under deras ansvar.

Förordningen gäller således transportörer (som redan tidigare omfattades av denna lagstiftning), transportorganisatörer, chaufförer och djurhållare (personalen vid uppsamlingsställen, marknader och slakterier samt uppfödare).

Alla berörda aktörer och deras personal ska få lämplig utbildning. Särskilt chaufförer och medföljande personer ska kunna uppvisa ett kompetensbevis som de fått efter fullföljd utbildning om djurs välbefinnande under transport. Kompetensbeviset utfärdas efter godkänd examinering av ett oberoende organ som godkänts av den behöriga myndigheten.

Tillstånd och kontroller

För alla djurtransporter som är längre än 65 km ska transportören inneha ett tillstånd som utfärdats av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där transportören är etablerad eller företrädd. För att få ett sådant tillstånd måste de sökande kunna visa att de i tillräcklig utsträckning förfogar över lämplig personal, utrustning och driftsförfaranden.

För längre transporter (mer än 8 timmar) ska de sökande dessutom kunna förete följande handlingar:

  • Särskilda handlingar: kompetensbevis för chaufförer och medföljande personer, förhandsgodkännande av transportmedlet innan det tas i bruk, information om hur fordonens förflyttningar kan spåras och registreras, beredskapsplaner för nödsituationer.
  • Handlingar som visar att de använder ett satellitbaserat navigationssystem från och med den 1 januari 2007 för fordon som är i bruk för första gången och från och med 2009 för alla vägtransportmedel.

Dessa tillstånd är giltiga i fem år. De utformas enligt en harmoniserad modell för ett europeiskt tillstånd och införs i ett elektroniskt register som är tillgängligt för myndigheterna i alla medlemsstater.

När det gäller långa transporter genom flera medlemsstater ska transportörerna bl.a. vara försedda med en färdjournal som fylls i av transportorganisatören enligt en harmoniserad modell och som innehåller en rad uppgifter om transporten (unikt nummer för djur och ansvariga personer, avsändningsort och bestämmelseort, kontroller som utförts under transporten osv.).

De behöriga myndigheterna ska utföra kontroller under viktiga delar av transporten, bl.a. vid utförselställen och gemenskapens gränskontrollstationer. Dessutom får kontroller utföras när som helst under den långa transporten stickprovsvis eller målinriktat.

Vid kontrollerna ska den behöriga myndigheten kontrollera att tillstånden, intyget om godkännande och kompetensbevisen är giltiga och att uppgifterna i färdjournalen stämmer. De officiella veterinärerna ska också kontrollera att djuren är i skick att fortsätta resan. Vid sjötransporter ska man även kontrollera att fartyget är i skick och uppfyller alla ställda krav.

Tekniska bestämmelser för djurtransporter

Genom förordningen införs strängare normer för transporter som räcker längre än åtta timmar. Dessa bestämmelser gäller både fordon och djur.

Förordningen innehåller kvar på bättre utrustning i fordonen. De ska bl.a. förses med en temperaturregulator (mekanisk ventilation, registrering av temperaturen, varningssystem som varnar föraren), ständig tillgång till vatten, bättre förhållanden för transport av levande djur på fartyg (ventilation, vattenanordningar, system för godkännande osv.).

Transport av vissa djur är förbjudet. Detta gäller mycket unga djur (kalvar under tio dagar, smågrisar under tre veckor och lamm under en vecka) såvida de inte skall transporteras en kortare sträcka än 100 km. Det är även förbjudet att transportera dräktiga hondjur i slutet av dräktighetstiden eller hondjur som fött den senaste veckan.

Vidare förbättras förhållandena för hästar under långa transporter, bl.a. tack vare krav på att systematiskt använda enskilda spiltor.

Bestämmelserna om transportsträckor och tillgängligt utrymme för djuren ändras inte jämfört med den tidigare förordningen. När det gäller transporttider föreskrivs fyra olika transporttider beroende på djurtyp: icke avvanda djur, dvs. djur som fortfarande dricker mjölk (9 timmars transport, därefter en timme vila, därefter 9 timmars transport), svin (24 timmars transport under vilken de hela tiden ska ha tillgång till vatten), hästar (24 timmars transport under vilken de ska vattnas var åttonde timme), nötkreatur, får och getter (14 timmars transport, därefter en timmes vila för att vattnas, därefter 14 timmars transport). De ovannämnda intervallerna kan upprepas om djuren lastas av, utfodras, vattnas och ges en vilotid på minst 24 timmar på en överenskommen kontrollstation.

Bakgrund

Frågan om ändring av de maximala transporttiderna och tillgängligt utrymme för djuren (två områden som förblev oförändrade jämfört med tidigare lagstiftning) ska behandlas i ett nytt förslag som ska läggas fram senast fyra år efter det att denna förordning träder i kraft, och som ska beakta tillämpningen av de nya bestämmelserna i medlemsstaterna.

Denna förordning upphäver och ersätter direktiv 91/628/EEG från om med den 5 januari 2007.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1/2005

25.1.2005Tillämplig 5.1.2007 (utom artikel 6.5 som tillämpas fr.o.m. den 5.1.2008)

-

EUT L 3, 5.1.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2004/544/EG av den 21 juni 2004 om undertecknande av Europeiska konventionen om skydd av djur under internationella transporter (reviderad) [EUT L 241, 13.7.2004]

Europeiska konventionen om skydd av djur under internationella transporter trädde ursprungligen i kraft 1971. Avtalsparterna beslöt 1995 att uppdatera bestämmelserna med hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen och nya erfarenheter på detta område. I den reviderade konventionen fastställs exakta bestämmelser som gäller för alla djurarter och som även tar hänsyn till de ändringar som gjorts i EG:s lagstiftning. För närvarande har alla de 15 gamla EU-medlemsstaterna anslutit sig till konventionen, likaså Cypern, Island, Norge, Polen, Tjeckien, Rumänien, Ryssland, Schweiz och Turkiet.

Rådets förordning (EG) nr 1255/97 om gemenskapskriterier för mellanstationer och om ändring av färdplanen i bilagan till direktiv 91/628/EEG [(EGT L 174, 2.7.1997, s. 1)].

Europeiska unionen fastställer gemensamma kriterier för de kontrollstationer (eller "mellanstationer") där djuren ska lastas av under långa transporter. Syftet med dessa bestämmelser är att garantera djurens välbefinnande under dessa uppehåll.

Senast ändrat den 17.05.2011

Top