Help Print this page 
Title and reference
Säkerhet - livsmedel och foder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Säkerhet - livsmedel och foder

Denna förordning förstärker de säkerhetsregler som gäller för livsmedel som rör sig på den inre marknaden. Den fastställer ett ramverk för kontroll och uppföljning av produktion, förebyggande och riskhantering. Den inrättar också Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som är ett vetenskapligt referenscentrum för kontroll och vetenskaplig bedömning av livsmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Denna förordning säkerställer kvaliteten på livsmedel som ska konsumeras av människor och på djurfoder. På så vis garanteras den fria rörligheten för sunda och säkra livsmedel på den inre marknaden.

Livsmedelslagstiftningen i Europeiska unionen (EU) skyddar också konsumenter mot bedrägliga eller vilseledande förfaranden. Denna lagstiftning syftar också till att skydda djurens hälsa och välbefinnande, samt växthälsa och miljön.

Säkerhetsstandarder

Inga livsmedel som är farliga för hälsan och/eller olämpliga för konsumtion får släppas ut på marknaden. För att avgöra om ett livsmedel är farligt, ska hänsyn tas till:

 • normala användningsförhållanden;
 • den information som ges till konsumenterna;
 • de tänkbara omedelbara eller långsiktiga effekterna på hälsan;
 • kumulativa toxiska effekter;
 • vissa konsumentgruppers särskilda känslighet.

När ett farligt livsmedel ingår i en sats eller försändelse, ska det antas att hela satsen är farlig.

På samma sätt kan inte foder som befunnits farligt släppas ut på marknaden eller ges till djur som används för att producera livsmedel.

Företagarnas ansvar

Företagarna ska tillämpa livsmedelslagstiftningen i alla stadier i livsmedelskedjan: produktion, bearbetning, transport, distribution och vid tillhandahållande av livsmedel.

På samma sätt är företagarna ålagda att säkerställa att produkterna, och ämnen som ingår i livsmedel, går att spåra i alla stadier av produktion, bearbetning och distribution.

Om en företagare anser att ett livsmedel är skadligt för människors eller djurs hälsa, ska förfaranden för tillbakadragande från marknaden omedelbart inledas och behöriga myndigheter informeras. Ifall produkten kan ha nått konsumenterna, ska företagaren informera konsumenterna och kalla tillbaka produkter som redan tillhandahållits.

Riskanalys av livsmedel

Analysen av hälsorisker utförs i flera steg: bedömning, hantering och kommunikation till allmänheten. Denna process genomförs oberoende, objektivt och öppet. den grundar sig på tillgängliga vetenskapliga bevis.

Ifall analysen visar på en risk, kan EU-länderna och kommissionen åberopa försiktighetsprincipen och anta provisoriska och proportionerliga åtgärder.

Den internationella marknaden

Lagstiftningen gäller livsmedel som ska exporteras eller återexporteras från EU innan de släpps ut på marknaden i ett tredjeland, utom om det importerande landet beslutar annorlunda.

EU bidrar till utarbetandet av internationella tekniska standarder som rör livsmedel och djurfoder, och internationella sanitära och fytosanitära standarder.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ska ge råd och lämna vetenskapligt och tekniskt stöd inom alla områden som påverkar livsmedelssäkerheten. Den ska lämna opartisk information om alla frågor inom dessa områden och informera allmänheten om risker.

EU-länderna och de länder som tillämpar EU-lagstiftningen om livsmedelssäkerhet kan delta i myndighetens arbete.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har följande uppgifter:

 • samordna riskbedömningen och identifiera nya risker;
 • ge kommissionen vetenskapligt och tekniskt stöd, inklusive i samband med krishanteringsförfaranden;
 • samla in och publicera vetenskapliga och tekniska uppgifter på livsmedelssäkerhetens olika områden;
 • inrätta europeiska nätverk för organisationer som arbetar med livsmedelssäkerhet.

System för snabb varning

Systemet för snabb varning för livsmedel och foder, RASFF, kopplar ihop EU-länderna, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Det möjliggör snabba utbyten av information om:

 • åtgärder för att begränsa utsläppandet på marknaden av ett livsmedel eller foder eller för att dra tillbaka dem från marknaden;
 • ingripanden som görs tillsammans med en näringsidkare för att reglera användningen av ett livsmedel eller foder;
 • avvisning av ett parti livsmedel eller foder som görs vid en gränskontrollstation inom Europeiska unionen.

Om information som sprids inom systemet för snabb varning gäller en risk orsakad av livsmedel ska den vara tillgänglig för allmänheten.

Brådskande ärenden

Om det visar sig att ett livsmedel eller ett foder, inklusive sådant som har importeras från ett land utanför EU innebär en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön ska kommissionen vidta skyddsåtgärder och:

 • skjuta upp utsläppandet på marknaden eller användningen av produkter från EU;
 • avbryta importen av produkter som kommer från tredjeländer.

Om kommissionen, efter att ha blivit informerad om en allvarlig risk, inte agerar, får EU-landet anta tillfälliga skyddsåtgärder. Kommissionen ska inom 10 arbetsdagar ta upp ärendet till behandling i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa i syfte att förlänga, ändra eller upphäva de nationella tillfälliga skyddsåtgärderna.

Allmän plan för krishantering.

Vid situationer som medför direkta eller indirekta risker för människors hälsa som inte har förutsetts i förordningen ska kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och EU-länderna fastställa en plan för att hantera krisen i fråga.

På samma sätt ska i en situation som innebär en allvarlig risk och som inte kan hanteras med hjälp av gällande bestämmelser, kommissionen omedelbart inrätta en krisenhet, i vilken myndigheten ska bistå enheten med vetenskapligt och tekniskt stöd. Krisenheten ska samla in och utvärdera all relevant information och undersöka vilka möjligheter det finns att förhindra, undanröja eller minska risken för människors hälsa.

Bakgrund

Besluten 68/361/EEG, 69/414/EEG och 70/372/EEG upphävs.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 178/2002

21.2.2002

1.1.2005

EGT L 31, 1.2.2002

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1642/2003

1.10.2003

-

EUT L 245, 29.9.2003

Förordning (EG) nr 575/2006

28.4.2006

-

EUT L 100, 8.4.2006

Förordning (EG) nr 202/2008

25.3.2008

-

EUT L 60, 5.3.2008

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 178/2002 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004 av den 23 december 2004 om genomförandebestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 vad gäller nätverkssamarbetet mellan organisationer som är verksamma på de områden som omfattas av uppdraget för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet [EUT L 379, 24.12.2004].

Kommissionens beslut 2004/478/EG av den 29 april 2004 om antagandet av en allmän plan för krishantering på området för livsmedel och foder [EUT L 160, 30.4.2004].

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel [EUT L 139, 30.4.2004].

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 av den 29 mars 2012 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 [EUT L 92, 30.3.2012].

Denna förordning aktualiserar de särskilda villkor för import av foder och livsmedel som införts för Japan till följd av olyckan i Fukushima, för att återspegla den förändrade situationen.

Senast ändrat den 20.01.2015

Top