Help Print this page 
Title and reference
Internationell handel med farliga kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationell handel med farliga kemikalier

Europeiska unionen (EU) reglerar export och import av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel. Genom att anta förordning (EU) nr 649/2012 avser EU att genomföra Rotterdamkonventionen, främja delat ansvar och samarbete samt skydda människors hälsa och miljön.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.

SAMMANFATTNING

Förordningen innehåller vissa bestämmelser om export av kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner inom Europeiska unionen (EU). Exportörer ska anmäla export av kemikalier som omfattas av denna förordning innan exporten får ske. Kemikalier som omfattas av Rotterdamkonventionen och kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i unionen får dessutom bara exporteras med de importerande ländernas medgivande.

Denna förordning ska säkerställa att bestämmelserna i förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier gäller vid all export av kemikalier från medlemsstaterna till andra parter i konventionen eller andra länder, om inte dessa bestämmelser strider mot särskilda krav som ställts upp av dessa parter eller andra länder.

Berörda kemikalier

Förordningen ska tillämpas på

  • vissa farliga kemikalier som omfattas av det förfarande med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC-förfarandet) som fastställs i Rotterdamkonventionen,
  • vissa kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i EU eller i en medlemsstat, och
  • alla kemikalier som exporteras vad avser deras klassificering, märkning och förpackning.

Vissa produkter har undantagits från tillämpningsområdet, närmare bestämt följande:

Nationella myndigheter

Varje medlemsstat ska utse den eller de myndigheter som ska utföra de administrativa uppgifter som föreskrivs i denna förordning.

Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) ska bistå kommissionen genom att hantera de tekniska, vetenskapliga och administrativa aspekterna rörande export och import av dessa produkter. Den ska bland annat översända anmälningar från industrin till de importländer som inte är medlemmar i EU, sköta all kommunikation i anslutning till detta samt underhålla en databas över anmälningarna som ska finnas tillgänglig på myndighetens webbplats.

Förfarande för anmälan och uttryckligt medgivande

I förordningen fastställs tidsfrister och skyldigheter när det gäller anmälningsförfarandet och förfarandet för uttryckligt medgivande enligt den kategori som kemikalien tillhör.

Import

Kommissionen ska anta ett beslut i form av ett slutligt eller ett interimistiskt importsvar angående import av den berörda kemikalien. Om det införs ytterligare restriktioner för en kemikalie eller om restriktionerna ändras ska kommissionen anta ett ändrat importbeslut.

När det rör sig om en kemikalie som är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner ska kommissionen ta hänsyn till denna information i sitt importbeslut.

Export

Exportörer måste respektera de andra parternas beslut angående import. Det är förbjudet att exportera en kemikalie till en part som inte har lämnat något svar om importen av den aktuella kemikalien. Kemikalien får dock exporteras om den importerande parten har gett sitt uttryckliga medgivande för den aktuella kemikalien.

All export av en kemikalie som är förbjuden eller strängt reglerad av lagstiftningen på EU-nivå måste anmälas till importlandet, som i sin tur måste bekräfta att det tagit emot denna anmälan enligt konventionen.

Informationsutbyte

Kommissionen, som bistås av Echa, och medlemsstaterna ska underlätta tillhandahållandet av vetenskaplig, teknisk, ekonomisk och juridisk information om de kemikalier som omfattas av denna förordning.

Tekniskt bistånd

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaternas utsedda nationella myndigheter och Echa främja tekniskt bistånd för utveckling av den infrastruktur, kapacitet och sakkunskap som krävs för att kunna hantera kemikalier korrekt under kemikaliens hela livscykel, med beaktande av de behov som utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi har.

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler om de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i förordningen. De sanktioner som föreskrivs måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Upphävande

Denna förordning ersätter förordning (EG) nr 689/2008 från och med den 1 mars 2014.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 649/2012

16.8.2012

-

EUT L 201, 27.7.2012

See also

  • Rotterdamkonventionen (EN) (FR) (ES)

Senast ändrat den 31.01.2013

Top