Help Print this page 
Title and reference
Bevarande av vilda fåglar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bevarande av vilda fåglar

Ett stort antal vilda fågelarter som förekommer naturligt på det europeiska territoriet minskar i antal. För att vända denna utveckling inför Europeiska unionen (EU) ett generellt system som förbjuder metoder som utgör ett hot mot bevarandet av fågelarter. Skyddsbestämmelserna som införs omfattar även utnämning av särskilda skyddszoner till förmån för hotade fåglar och flyttfåglar vars livsmiljöer förvaltas och för vilka skyddsåtgärder vidtas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar.

SAMMANFATTNING

Medlemsstaterna i EU ska vidta åtgärder för att säkerställa bevarandet och reglera utnyttjandet av vilda fåglar som förekommer naturligt på europeiskt territorium eller anpassa deras bestånd till en tillfredsställande nivå.

Skydd av livsmiljöer

Förlust eller försämring av livsmiljöer utgör ett hot för bevarandet av vilda fåglar. Det är därför nödvändigt att skydda dem.

För att skydda, bevara eller återställa fåglarnas biotoper och livsmiljöer ska medlemsstaterna vidta följande åtgärder:

 • Utse skyddade områden.
 • Vidta underhålls- och skötselåtgärder enligt ekologiska behov.
 • Återställa förstörda biotoper och skapa nya.

Särskilda skyddsområden

Medlemsstaterna ska upprätta särskilda skyddsområden för hotade fågelarter och för flyttfåglar (se bilaga I). Dessa områden finns där fåglarnas naturliga fortplantning sker och kan omfatta övervintrings- och häckningsområden eller rastplatser längs deras färdväg.

Medlemsstaterna ska därvid lägga särskild vikt vid våtmarker som minskar i antal på olika ställen i Europa. De ska också skapa förhållanden som är gynnsamma för överlevnaden och fortplantningen hos de arter som förekommer inom de särskilda skyddsområdena. De måste därför vidta lämpliga åtgärder för att undvika förorening och försämring av livsmiljöer samt störningar som påverkar fåglarna. De ska även utvärdera följderna av de projekt som kan ha en betydande påverkan på de områden som utsetts och vidta lämpliga åtgärder för att undvika dessa.

De särskilda skyddsområdena bildar tillsammans med de särskilda bevarandeområdena i livsmiljödirektivet (92/43/EEG) det europeiska nätverket av skyddade ekologiska områden, Natura 2000.

Skydd av vilda fåglar

Detta direktiv inför ett generellt system för skydd av samtliga vilda fågelarter som lever på europeiskt territorium. Det förbjuder följande:

 • Att avsiktligt döda eller fånga vilda fåglar.
 • Att avsiktligt förstöra eller skada deras bon.
 • Att samla in fågelägg i naturen eller behålla dessa (även tomma).
 • Att avsiktligt störa dessa fåglar och därmed äventyra bevarandet av fågelarter.
 • Att handla med och förvara levande eller döda fågelarter som inte får jagas eller fångas (detta förbud gäller även för alla delar och alla produkter som härrör från en fågel).

Medlemsstaterna får, under vissa villkor, medge undantag från bestämmelserna som föreskrivs för skydd av vilda fåglar. Följderna av dessa undantag ska emellertid inte vara oförenliga med målet om bevarande som fastställs i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska uppmuntra sådan forskning som krävs som grund för skötsel, skydd och förnuftigt utnyttjande av vilda fågelarter på det europeiska territoriet (se bilaga V).

Jakt

Jakt på vissa fågelarter tillåts om det är förenligt med bestämmelserna om deras antal, spridning och reproduktionsnivå. Vid jakt ska dock vissa principer följas:

 • Antalet fångade fåglar får inte äventyra upprätthållandet av det fågelbestånd som kan jagas på en tillfredsställd nivå.
 • Arterna får inte jagas under häcknings- eller uppfödningsperioder.
 • Flyttfåglar får inte jagas under återvändandet till deras häckningsplatser.
 • Metoder som används för storskalig eller icke-selektiv fångst eller dödande av fåglar är förbjudna (se bilaga IV).

Listan över fågelarter som får jagas finns i bilaga II (del A anger listan över fågelarter som får jagas i hela EU och del B de fågelarter som endast får jagas i vissa länder).

Bakgrund

Detta direktiv ersätter direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 (gemensamt kallat fågeldirektivet) som var den äldsta juridiska texten i EU om naturen. Ändringarna som gjorts gäller dock endast formen. Fågeldirektivet har för första gången upprättat ett generellt system för att skydda alla vilda fågelarter som förekommer naturligt på det europeiska territoriet. Det erkänner även att de vilda fåglarna, som omfattar ett stort antal flyttfåglar, är ett gemensamt arv mellan medlemsstaterna i EU och att deras bevarande kräver ett samarbete på global nivå för att vara effektivt.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/147/EG

15.2.2010

-

EUT L 20, 26.1.2010

Ändringsrättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2013/17/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Senast ändrat den 06.05.2014

Top