Help Print this page 
Title and reference
Bekämpningsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bekämpningsmedel

Europeiska unionen (EU) upprättar en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. De åtgärder som föreslås omfattar i synnerhet förstärkt övervakning, utbildning och information till användarna samt särskilda åtgärder för användning av dessa ämnen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel.

SAMMANFATTNING

Bekämpningsmedel används inom jordbruket för att reglera odlingen av växter på andra arealer än jordbruksarealer eller för andra ändamål (till exempel biocidprodukter som används för träskydd, desinfektion eller viss hemanvändning). De används även för att döda eller bekämpa skadegörare.

Tillämpningsområde

Detta ramdirektiv omfattar endast bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel. Det ska inte tillämpas på biocidprodukter.

Medlemsstaterna kan tillämpa försiktighetsprincipen för begränsning av eller förbud mot användningen av bekämpningsmedel under särskilda omständigheter eller inom särskilda områden.

Nationella handlingsplaner

Handlingsplanerna ska innehålla mål, åtgärder och tidtabeller för att minska riskerna med användningen av bekämpningsmedel för människors hälsa och miljön. De ska även uppmuntra användningen av alternativa metoder eller tekniker som är mer ekologiska.

De nationella handlingsplanerna ska också innehålla indikatorer för att övervaka användningen av växtskyddsmedel som innehåller särskilt farliga verksamma ämnen.

Utbildning, försäljning av bekämpningsmedel och information

Medlemsstaterna ska upprätta ett utbildningssystem för yrkesmässiga användare, distributörer och rådgivare. Efter utbildningen utfärdas ett utbildningsbevis. Utbildningsbevisen intygar att yrkesmässiga användare, distributörer och rådgivare har förvärvat tillräcklig kunskap om: gällande lagstiftning, faror och risker som är förknippade med bekämpningsmedel, hur dessa kan identifieras och kontrolleras, metoder för att bereda material, nödåtgärder vid olyckor osv.

Personer som ansvarar för försäljning av bekämpningsmedel för professionell användning ska inneha ett utbildningsbevis såsom nämnts tidigare.

Medlemsstaterna ska informera allmänheten och främja informationsprogram och medvetandehöjande program om riskerna för människors hälsa, icke-målorganismer och miljön till följd av deras användning av bekämpningsmedel.

Kontroll av utrustning för spridning av bekämpningsmedel

Utrustning för spridning av bekämpningsmedel i yrkesmässig användning ska kontrolleras vart femte år av organ som har utsetts av medlemsstaterna. Från och med 2020 ska kontrollerna ske vart tredje år. Kontrollerna ska visa att utrustningen fungerar på ett tillförlitligt sätt och att den används för det ändamål den är avsedd så att bekämpningsmedlen kan doseras och spridas med precision.

Kontrollerna omfattar följande utrustning: kraftöverföringsdelar, pumpar, anordningar för omrörning, tankar, mätsystem, styr- och reglersystem, slangar och ledningar, filter osv.

Flygbesprutning av bekämpningsmedel

Flygbesprutning av bekämpningsmedel är förbjuden. Det finns dock möjlighet att medge undantag om flygbesprutning innebär klara fördelar i form av minskad påverkan på människors hälsa och miljön jämfört med markbaserad spridning eller om fungerande alternativ saknas. Om undantag medges ska informations- och skyddsåtgärder vidtas.

Skydd av vattenmiljön och dricksvattnet

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda vattenmiljön och dricksvattenförsörjningen. Dessa åtgärder ska prioritera användning av produkter med minst skadlig effekt, de effektivaste teknikerna, utrustning som begränsar spridningen av produkter och anläggningen av buffertzoner längs vattendrag. Dessa åtgärder syftar även till att minska eller förbjuda spridning av bekämpningsmedel i närheten av vägar, järnvägar, ytor som är genomsläppliga för föroreningar eller genom avrinning av ytvatten eller grundvatten.

Skydd av känsliga områden

I vissa känsliga områden är användningen av bekämpningsmedel förbjuden eller mycket begränsad. Denna åtgärd syftar till att skydda områden som omfattas av fågeldirektivet och livsmiljödirektivet samt områden som nyttjas av allmänheten eller sårbara befolkningsgrupper (offentliga parker och trädgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar osv.).

Integrerat växtskydd

Åtgärder för växtskydd ska ge företräde åt lösningar som är minst skadliga för människors hälsa och miljön. Yrkesmässiga användare ska därför ta hänsyn till alla växtskyddsmetoder för att hålla tillbaka skadegörare. De ska i synnerhet prioritera metoder som är minst skadliga för jordbruksekosystemen och uppmuntra naturliga mekanismer för bekämpning av skadegörare och ogräs. Dessa allmänna principer för integrerat växtskydd blir obligatoriska från och med den 1 januari 2014.

Riskindikatorer

Kommissionen upprättar harmoniserade indikatorer efter statistiska uppgifter som medlemsstaterna samlar in. Med dessa indikatorer kan tendenser beräknas med avseende på risker i samband med användningen av bekämpningsmedel.

Medlemsstaterna får använda sina egna nationella indikatorer samtidigt som de kompletterar med de harmoniserade indikatorerna på gemenskapsnivå.

Bakgrund

Ursprungligen var ramdirektivet ett av de två lagstiftningsförslag som ingick i meddelandet från 2006 med titeln temainriktad strategi om hållbar användning av bekämpningsmedel. Det andra lagstiftningsförslaget ledde till antagandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/128/EG

25.11.2009

14.12.2011

EUT L 309, 24.11.2009

Senast ändrat den 27.04.2010

Top