Help Print this page 
Title and reference
EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas)

EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning har som mål att uppmuntra europeiska organisationer, både privata företag och offentliga organisationer, att förbättra sina miljöresultat. Denna nya förordning strävar efter att utveckla det befintliga systemet och uppmuntra allt fler organisationer att delta. Den utgör en mycket viktig del. Genom Emas kan organisationer få ett mervärde i fråga om tillsyn, kostnadsbesparingar och anseende förutsatt att de kan påvisa en förbättring av sin miljöprestanda.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/CE och 2006/193/EG.

SAMMANFATTNING

EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Emas) är ett instrument som är öppet för frivilligt deltagande av organisationer som upprättats inom eller utanför gemenskapen. Dess mål är att främja ständiga miljöförbättringar hos alla organisationer från alla sektorer av ekonomisk verksamhet genom:

 • Miljöutredning av alla deras miljöaspekter.
 • Införande och tillämpning av miljöledningssystem baserat på resultaten från miljöutredningen.
 • Systematisk, objektiv och periodisk utvärdering av systemen.
 • Utbyte av information om resultat som uppnåtts.
 • Dialog med allmänheten och andra intressenter.
 • Aktivt deltagande av anställda och lämplig fortbildning.

Registrering av organisationer

Ansökan om registrering från organisationer i en medlemsstat ska göras hos ett behörigt organ i den medlemsstaten. Medlemsstaterna utser organisationerna. Endast en ansökan om registrering kan göras. Om organisationen har andra anläggningar inom gemenskapen eller i tredjeländer görs en företagsregistrering för samtliga anläggningar.

Innan en ansökan om registrering görs ska organisationen:

 • Genomföra en miljöutredning av organisationens alla miljöaspekter (se bilaga I och II punkt A.3.1).
 • Granska, utveckla och genomföra ett miljöledningssystem (se bilaga II).
 • Utföra en intern revision (se bilaga II punkt A.5.5 och bilaga III).
 • Utarbeta en miljöredovisning (se bilaga IV).
 • Styrka att organisationen uppfyller alla tillämpliga lagstadgade miljökrav.
 • Låta en ackrediterad miljökontrollant kontrollera miljöutredningen, miljöledningssystemet, revisionsprocessen och dess genomförande samt få miljöredovisningen godkänd av miljökontrollanten.

Registreringsansökan omfattar:

 • Miljöredovisningen som godkänts av en miljökontrollant .
 • Deklarationen som godkänts av miljökontrollanten (se bilaga VII).
 • Blanketten som innehåller den information som krävs för registrering (se bilaga VI).
 • Kvitto på betalning av eventuella gällande avgifter.

Registrerade organisationers skyldigheter

En registrerad organisation ska minst vart tredje år:

 • Låta kontrollera miljöledningssystemet och revisionsprogrammet samt dess genomförande.
 • Uppdatera miljöredovisningen och få den godkänd av en miljökontrollant.
 • Sända den uppdaterade och godkända miljöredovisningen till det behöriga organet.
 • Till det behöriga organet sända en ifylld blankett, som innehåller den information som krävs för registrering (se bilaga VI).
 • I förekommande fall, betala en avgift för förnyad registrering till det behöriga organet.

Under de mellanliggande åren ska en registrerad organisation utföra en intern revision av dess miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav samt utarbeta en uppdaterad miljöredovisning som efter godkännande ska sändas till det behöriga organet. I förekommande fall ska även en avgift för fortsatt registrering betalas.

Registrerade organisationer ska göra sin miljöredovisning tillgänglig för allmänheten.

Användning av Emas-logotypen

Registrerade företag, och endast så länge deras registrering är giltig, har rätt att använda Emas-logotypen (se bilaga V).

Organisationens registreringsnummer ska alltid anges på logotypen, förutom om den används för att främja Emas.

Logotypen får användas i miljöinformation som godkänts av en miljökontrollant. Den får dock inte användas på produkter eller deras förpackningar, eller tillsammans med jämförande påståenden om andra verksamheter och tjänster eller på ett sätt som kan leda till sammanblandning med produktrelaterade miljömärken.

Miljökontrollanters uppgifter

Miljökontrollanter ska bedöma om en organisations miljöutredning, miljöpolicy, ledningssystem, revisionsförfaranden och genomförandet av dessa samt organisationens miljöredovisning. Miljökontrollanter ska även bedöma organisationens efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav, dess ständiga förbättring av miljöprestanda samt tillförlitligheten, trovärdigheten och korrektheten hos uppgifter och information.

Miljökontrollanten ska med intervall på högst tolv månader godkänna all uppdaterad information i miljöredovisningen.

Den som vill bli ackrediterad eller licensierad miljökontrollant ska lämna in en ansökan till det ackrediterings- eller licensieringsorgan från vilket ackreditering eller licens söks.

Sanktioner

Om bestämmelserna i denna förordning inte efterlevs ska medlemsstaterna vidta lämpliga rättsliga och administrativa åtgärder. De får använda de bestämmelser som införts i enlighet med direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder.

Information

Kommissionen ska informera allmänheten om följande:

 • Ett register över miljökontrollanter och registrerade organisationer inom ramen för Emas.
 • En databas över miljöredovisningar.
 • En databas med bästa praxis när det gäller Emas.
 • En förteckning över gemenskapsresurser för finansieringen av Emas.

Bakgrund

Denna förordning ersätter förordning (EG) nr 761/2001 som har gjort det möjligt för alla offentliga och privata ekonomiska sektorer att delta i Emas-systemet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1221/2009

11.1.2010

-

EUT L 342, 22.12.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Kommissionens beslut 2013/131/EU av den 4 mars 2013 om upprättande av en användarhandledning om hur man ska gå till väga för att delta i Emas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) [EUT L 76, 19.3.2013] : beslutet upprättar en EMAS-användarhandledning vars syfte är att ge berörda organisationer tydliga och enkla råd om systemet, samt steg-för-steg-instruktioner som är lätta att följa. I handledningen presenteras systemets huvudsakliga beståndsdelar och de förfaranden som ska tillämpas av en organisation som önskar att delta.

Senast ändrat den 12.11.2013

Top