Help Print this page 
Title and reference
Kampen mot olaglig avverkning av skog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kampen mot olaglig avverkning av skog

Olaglig avverkning av skog och kalhuggning bidrar till klimatförändringen och en minskad biologisk mångfald. Denna förordning förbjuder utsläppande på den europeiska marknaden av trä som skördats illegalt, inrättar villkor för saluföring av timmer och trävaror och fastställer kraven på kontrollorgan.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.

SAMMANFATTNING

Olaglig avverkning av skog avser alla former av avverkning, omvandling och saluföring av timmer som strider mot lagstiftningen i det land där avverkningen ägt rum. Genom kalhuggning och den förstörelse detta orsakar, får sådana beteenden svåra konsekvenser för miljön, som förlusten av biologisk mångfald och ett ökat koldioxidutsläpp. Olaglig avverkning av skog har också ekonomiska och sociala konsekvenser.

Produkter som omfattas av förordningen: timmer och trävaror

Förordningen gäller inte bara importerat timmer, utan också timmer som avverkats eller omvandlats i Europeiska unionen. Den täcker ett brett spann av träprodukter som anges i bilagan enligt nomenklaturen i Europeiska unionens tullkodex.

Timmer och trävaror som åtföljs av en Flegtlicens (en licensieringsplan som fastställs i förordning (EG) nr 2173/2005) eller ett CITES-tillstånd (den licensieringsplan som fastställs i förordning (EG) nr 338/97) anses emellertid uppfylla kraven i förordningen.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Förordningen fastställer tre huvudsakliga skyldigheter:

  • förbud att saluföra olagligt avverkat timmer och träprodukter på EU-marknaden,
  • skyldighet för verksamhetsutövare som saluför timmer och träprodukter i EU att använda ett system för tillbörlig aktsamhet. Systemet för tillbörlig aktsamhet är ett riskhanteringssystem med målet att minimera risken för förekomst av olagligt timmer i leveranskedjan. Verksamhetsutövarna ska kunna lämna vissa typer av uppgifter om timret och träprodukterna som saluförs och göra en riskanalys,
  • skyldighet för verksamhetsutövare, som köper eller säljer timmer eller träprodukter som redan finns på marknaden, att identifiera sina leverantörer och kunder för att kunna säkerställa spårbarhet för timret.

Systemet för tillbörlig aktsamhet och övervakningsorganisation

Förordningen ger verksamhetsutövarna möjlighet att använda systemen för tillbörlig aktsamhet som inrättats av övervakningsorganisationer. Det rör sig om organisationer som har den expertis och kapacitet som krävs för att hjälpa sina medlemmar att följa reglerna.

För att erkännas som en övervakningsorganisation av kommissionen, måste den ansökande visa att den besitter inte bara lämplig expertis och ett system för tillbörlig aktsamhet, med de rutiner som behövs för korrekt tillämpning, utan också en strategi som syftar till att undvika intressekonflikter.

Tillämpning

Det datum då förordningen börjar gälla är den 3 mars 2013. Förordningen är bindande i alla EU-stater.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 995/2010

2.12.2010

-

EUT L 295, 12.11.2010

RELATERADE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen.

Kommissionens delegerade förordning (EG) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden. Text av betydelse för EES.

Senast ändrat den 17.01.2014

Top