Help Print this page 
Title and reference
Klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och deras blandningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och deras blandningar

Europeiska unionen (EU) anpassar sitt klassificeringssystem av kemikalier och deras blandningar till Förenta nationernas globala harmoniserade system (GHS). Kemikalier och deras blandningar ska klassificeras enligt deras farliga egenskaper i enlighet med detta internationella system och faropiktogram och andra angivelser ska införas på etiketten. De regler som GHS har infört ingår i denna förordning som gradvis kommer att ersätta den aktuella lagstiftningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och deras blandningar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG och ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning harmoniserar kraven avseende klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och deras blandningar enligt det internationella systemet som godkänts av Förenta nationerna. Denna harmonisering stärker hälso- och miljöskyddet samt förbättrar den fria rörligheten för kemikalier och deras blandningar.

Företag ska klassificera, märka och förpacka sina kemikalier och blandningar enligt bestämmelserna i denna förordning innan dessa släpps ut på marknaden.

Tillämpningsområde

Förordningen omfattar kemikalier och blandningar som består av två eller flera kemiska ämnen.

Förordningen ska inte tillämpas på

 • radioaktiva ämnen och blandningar som omfattas avdirektivet 96/29/Euratom;
 • ämnen som är föremål för tullövervakning som är i tillfällig förvaring, i frizoner eller frilager för att återexporteras, eller som transiteras;
 • icke-isolerade intermediärer (ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne);
 • ämnen och blandningar som används för vetenskaplig forskning och utveckling och som inte släpps ut på marknaden;
 • avfall;
 • läkemedel;
 • kosmetiska produkter;
 • vissa medicintekniska produkter;
 • livsmedel;
 • transport av farligt gods.

Klassificering

Klassificeringen av kemikalier och deras blandningar baseras på kategorier som tar hänsyn till graden av fara och de farliga egenskapernas specifika natur. Kategorierna omfattar brandfarliga kemikalier eller blandningar, akut toxicitet, farligt för vattenmiljön osv. Bilaga I anger kriterierna för klassificering och märkning av farliga kemikalier och blandningar.

Bilagorna till förordningen innehåller även listan med skyddsangivelser, faropiktogram för varje faroklass samt listorna över harmoniserade klassificeringar och märkningar på gemenskapsnivå.

Märkning

Märkningen ska innehålla följande:

 • Namnet på ämnet eller blandningen och/eller ett identifieringsnummer;
 • Namn, adress och telefonnummer till leverantören;
 • Nominell mängd av ett ämne eller en blandning.

Om nödvändigt ska märkningen innehålla följande:

 • Faropiktogram (se bilaga V till förordningen);
 • Faro- eller skyddsangivelser;
 • Faroangivelser som Fara för brand eller för splitter och kaststycken, Dödligt vid förtäring osv. (se bilaga III till förordningen);
 • Skyddsangivelser som Förvaras endast i originalbehållaren, Skyddas från fukt, Förvaras oåtkomligt för barn osv. (se bilaga IV i förordningen);
 • Ytterligare information, till exempel om de fysiska egenskaperna eller om hälsofara (se bilaga II till förordningen).

Faropiktogram ska ha formen av en kvadrat, ställd på ett hörn. Faropiktogram ska ha svart symbol på vit bakgrund med en röd ram som ska vara tillräckligt bred så att faropiktogrammet syns tydligt. Varje faropiktogram ska täcka minst en femtondel av den harmoniserade etikettens yta men minimiytan får inte vara mindre än 1 cm2.

Etiketten ska ha följande mått:

Kollits kapacitet

Mått (i mm)

Högst 3 liter

Minst 52 x 74 om möjligt

Mer än 3 liter men högst 50 liter

Minst 74 x 105

Mer än 50 liter men högst 500 liter

Minst 105 x 148

Mer än 500 liter

Minst 148 x 210

Märkningen ska vara skriven på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden om inte den eller de berörda medlemsstaterna beslutar något annat.

Faropiktogram, signalord, faroangivelser och skyddsangivelser ska placeras intill varandra på etiketten, enligt den ordningsföljd som leverantören bestämt. Faroangivelserna ska dock grupperas språkvis.

Förpackning

Förpackningar som innehåller farliga ämnen eller blandningar ska uppfylla följande krav:

 • Förpackningen ska vara utformad och konstruerad så att innehållet inte kan läcka ut;
 • Förpackningen består av material som inte kan skadas vid kontakt med innehållet;
 • Förpackningarna ska vara starka och stadiga;
 • Förpackningarna ska vara försedda med täta förslutningar.

I vissa fall krävs barnskyddade förslutningar och faroangivelser med taktil varningsmärkning.

Förfarande för harmonisering

En tillverkare, importör eller nedströmsanvändare av ett ämne får lämna ett förslag till kemikaliemyndigheten på en harmoniserad klassificering och märkning av det ämnet. Förslaget ska innehålla relevant information enligt del 1 i bilaga VI till denna förordning. Endast de ämnen som uppfyller klassificeringskriterierna för luftvägssensibilisering kategori 1, mutagenitet, cancerogenitet eller reproduktionstoxicitet eller aktiva beståndsdelar för pesticider eller biocider kan i allmänhet vara föremål för en sådan harmonisering, men även andra ämnen i de fall då en harmonisering har visat sig vara nödvändig.

Kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté ska anta ett yttrande om förslaget inom 18 månader från mottagandet av förslaget.

Kemikaliemyndigheten överlämnar förslaget till kommissionen, som ansvarar för att införa det ämnet med dess klassificering och märkningsuppgifter i del 3 i bilaga VI till denna förordning (se Ändring av bilagor), om den anser att harmoniseringen är lämplig.

Klassificerings- och märkningsregistret

Senast en månad efter att ett ämne har släppts ut på marknaden ska tillverkaren eller importören meddela kemikaliemyndigheten om ämnets identitet, faroklasser, koncentrationsgränser osv. All denna information ska ingå i ett klassificerings- och märkningsregister som kemikaliemyndigheten regelbundet uppdaterar.

Bakgrund

Denna förordning kompletterar REACH-systemet för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Denna förordning ändrar och upphäver direktiv 67/548/EEG om kemikalier och direktiv 1999/45/EG om blandningar med verkan från och med den 1 juni 2015.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1272/2008

20.1.20091.12.2010 (avdelningarna II, III och IV för ämnena)1.6.2015 (avdelningarna II, III och IV för blandningarna)

-

EUT L 353, 31.12.2008

Ändringsrättsakt(er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 790/2009

25.9.2009

-

EUT L 235, 5.9.2009

Förordning (EG) nr 286/2011

19.4.2011

-

EUT L 83, 30.3.2011

Förordning (EG) nr618/2012

31.7.2012

-

EUT L 179, 11.7.2012

ÄNDRING AV BILAGOR

Bilaga I – Klassificerings- och märkningskrav

Förordning (EU) nr 286/2011 [EUT L 83, 30.3.2011].

Bilaga II – Särskilda regler för märkning och förpackning

Förordning (EU) nr 286/2011 [EUT L 83, 30.3.2011].

Bilaga III – Lista med faroangivelser

Förordning (EU) nr 286/2011 [EUT L 83, 30.3.2011].

Bilaga IV – Lista med skyddsangivelser

Förordning (EU) nr 286/2011 [EUT L 83, 30.3.2011].

Bilaga V – Faropiktogram

Förordning (EU) nr 286/2011 [EUT L 83, 30.3.2011].

Bilaga VI – Harmoniserad klassificering och märkning av vissa farliga ämnen

Förordning (EG) nr 790/2009 [EUT L 235, 5.9.2009];

Förordning (EU) nr 286/2011 [EUT L 83, 30.3.2011];

Förordning (EU) nr 618/2012 [EUT L 179, 11.7.2012]

Bilaga VII – Översättningstabell

Förordning (EU) nr 286/2011 [EUT L 83, 30.3.2011].

Senast ändrat den 14.01.2014

Top