Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s lagstiftning om avfallshantering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU:s lagstiftning om avfallshantering

Avfallsgenerering var förut en oundviklig och beklaglig biprodukt av ekonomisk verksamhet och tillväxt. Med modern teknik och noggrann hushållning kan denna cykel brytas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.

SAMMANFATTNING

Avfallsgenerering var förut en oundviklig och beklaglig biprodukt av ekonomisk verksamhet och tillväxt. Med modern teknik och noggrann hushållning kan denna cykel brytas.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs en rättslig ram för avfallshantering i Europeiska unionen (EU). Det har utformats för att skydda miljön och människors hälsa genom att betona betydelsen av rätt avfallshantering och återvinningsmetoder, vilket ska minska trycket på resurser och förbättra användningen av desamma.

VIKTIGA PUNKTER

  • I lagstiftningen fastställs en avfallshierarki: förebyggande, återanvändning och återvinning för andra syften som energi och bortskaffande.
  • Den bekräftar principen att ”förorenaren ska betala”, som innebär att producenten av avfallet ska betala för kostnaden för avfallshantering.
  • I direktivet införs konceptet om utökat producentansvar. Det kan innebära att tillverkare blir skyldiga att ta emot och bortskaffa produkter som har lämnats tillbaka efter användning.
  • Man gör skillnad på avfall och biprodukter (*).
  • Avfallshantering ska utföras utan risk för att vatten, luft, jord, växter eller djur skadas, att det är störande (buller eller lukt) eller att det skadar landsbygden eller platser av särskilt intresse.
  • Producenter eller innehavare av avfall ska hantera det på egen hand eller låta en officiellt erkänd operatör hantera det. De behöver ha ett tillstånd och inspekteras regelbundet.
  • Behöriga nationella myndigheter ska upprätta planer för avfallshantering och program för att förebygga avfall.
  • Särskilda villkor finns för farligt avfall, spillolja och bioavfall.
  • Nya mål upprättas angående återanvändning och återvinning. Dessa ska uppnås senast 2020 och gäller hushållsavfall (50 %) och byggnads- och rivningsavfall (70 %).
  • Lagstiftningen omfattar inte vissa typer av avfall, t.ex. radioaktivt avfall, utrangerade explosiva varor, fekalier, avloppsvatten och djurkadaver.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 12 december 2008.

VIKTIGA BEGREPP

* Biprodukt: ett resultat från en produktionsprocess som inte var det primära målet för processen. Till skillnad från avfall behöver man kunna använda detta efteråt. Genom direktivet tillåts Europeiska kommissionen att fastställa kriterier som ska uppfyllas gällande ämnen, så att det blir möjligt att särskilja biprodukter och avfall.

Se mer information på sidorna för ramdirektivet om avfall på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/98/EG

12.12.2008

12.12.2010

EUT L 312, 22.11.2008, s. 3-30

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1357/2014

8.1.2015

-

EUT L 365, 19.12.2014, s. 89-96

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2008/98/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2014/955/EU av den 18 december 2014 om ändring av beslut 2000/532/EG om en förteckning över avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (EUT L 370, 30.12.2014, s. 44-86).

Senast ändrat 10.06.2015

Top