Help Print this page 
Title and reference
Renare luft i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Renare luft i Europa

Detta direktiv ändrar den europeiska lagstiftningen om luftkvaliteten, med målet att minska föroreningarna till en nivå som minimerar de skadliga effekterna på människors hälsa och på miljön, samt att förbättra informationen till allmänheten om riskerna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv fastställer åtgärder i syfte att:

 • definiera och fastställa mål för luftkvaliteten * för att minska de skadliga effekterna på hälsa och miljö
 • utvärdera luftkvaliteten i medlemsstaterna på grundval av gemensamma metoder och kriterier
 • samla information om luftkvaliteten för att kunna övervaka långsiktiga tendenser
 • se till att sådan information om luftkvaliteten görs tillgänglig för allmänheten
 • upprätthålla luftkvaliteten om den är god och förbättra den om den inte är det
 • främja ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att minska luftföroreningarna.

Medlemsstaterna utser de myndigheter och organ som ansvarar för att bedöma luftkvaliteten, bestämma mätmetoder, garantera mätningarnas exakthet, analysera utvärderingsmetoder och för att samarbeta med de övriga medlemsstaterna och med kommissionen.

Bedömning av luftkvaliteten

I detta direktiv fastställs ett utvärderingssystem för luftkvalitet med avseende på svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, PM10 och PM2,5, bly, bensen kolmonoxid samt ozon.

Medlemsstaterna ska inrätta zoner (tätorter, förorter, landsbygd, bakgrundsnivå på landsbygd) på deras territorium och utvärdera och säkerställa kvaliteten på luften.

I detta direktiv fastställs tröskelvärden för bedömning av föroreningar, kriterier för utvärdering av bedömningsmetoden (inklusive placeringen av mätpunkter), referensmetoder för mätning, gränsvärden * för skydd av hälsa och miljö, mål samt skyldigheten att minska befolkningens exponering för PM2,5 , tröskelvärden för information * och larm *, kritiska nivåer * för skydd av växtligheten och en förteckning över vilka uppgifter som ska ingå i handlingsplanerna för att förbättra luftkvaliteten.

Varje medlemsstat ska upprätta minst en mätstation och får upprätta en eller flera mätstationer som är gemensamma med angränsande medlemsstater.

Säkerställande av kvaliteten på luften och handlingsplaner

När halten av luftföroreningar underskrider de i detta direktiv bestämda gränsvärdena, ska medlemsstaterna hålla nivåerna av dessa föroreningar under gränsvärdena och sträva efter att bevara den bästa luftkvalitet som är förenlig med en hållbar utveckling.

Om luftens föroreningsnivåer överskrider något gränsvärde eller målvärde *, ska medlemsstaterna upprätta luftkvalitetsplaner för zonen eller tätbebyggelsen i syfte att klara gränsvärdet eller målvärdet.

Vid överskridande av gränsvärden för vilka tidsfristen för att uppfylla kraven redan löpt ut, ska det i luftkvalitetsplanerna föreskrivas lämpliga åtgärder så att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt och de kan innehålla särskilda åtgärder för att skydda känsliga befolkningsgrupper. Åtgärder liknande dem i de kortsiktiga handlingsplaner kan övervägas.

Om det finns risk för att föroreningsnivån kommer att överskrida tröskelvärdena, ska medlemsstaterna upprätta handlingsplaner där det anges vilka åtgärder som ska vidtas på kort sikt för att minska risken för överskridande och varaktigheten. Dessa handlingsplaner kan tillfälligt avbryta verksamhet som bidrar till risken för överskridande (motorfordonstrafik, byggnadsarbeten, användning av industrianläggningar etc.). Handlingsplanerna får dessutom innehålla särskilda åtgärder för att skydda känsliga befolkningsgrupper, däribland barn.

Om tröskelvärden överskrids på grund av gränsöverskridande atmosfäriska föroreningar, ska de berörda medlemsstaterna samarbeta och koordinera insatserna för att komma till rätta med överskridandet.

Information till allmänheten

Medlemsstaterna ska se till att allmänheten och berörda organ regelmässigt får tillgång till information om koncentrationerna av de luftföroreningar som omfattas av detta direktiv. Om tröskelvärden för larm eller information överskrids, ska medlemsstaterna offentliggöra:

Medlemsstaterna ska ge allmänheten tillgång till årsrapporter om alla föroreningar som omfattas av detta direktiv.

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler om de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelse av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Bakgrund

Detta direktiv upphäver och ersätter direktiv 96/62/EG om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten, direktiv 1999/30/EG (EN) om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften, direktiv 2000/69/EG om gränsvärden för bensen och kolmonoxid i luften, direktiv 2002/3/EG om ozon i luften och beslut 97/101/EG (EN) om inrättandet av ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter om luftföroreningar i medlemsstaterna.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Luft: utomhusluften i troposfären med undantag för arbetsplatser, enligt definitionen i direktiv 89/645/EEG.
 • Gränsvärde: en nivå, fastställd på vetenskaplig grund med målet att undvika, förebygga eller minska de skadliga effekterna på människors hälsa och/eller på miljön som helhet, som ska uppnås inom en viss tid och som därefter inte får överskridas.
 • Målvärde: en nivå som fastställts i syfte att undvika, förebygga eller minska skadliga effekter på människors hälsa och/eller på miljön som helhet, och som i största möjliga mån ska uppnås inom en viss tid
 • Tröskelvärde för information: en nivå som fastställts i syfte att undvika, förebygga eller minska skadliga effekter på människors hälsa och/eller på miljön som helhet, och vid vilken omedelbar och adekvat information är nödvändig.
 • Tröskelvärde för larm: en nivå över vilken en kortvarig exponering för befolkningen som helhet utgör en hälsorisk och vid vilken medlemsstaterna omedelbart ska vidta åtgärder.
 • Kritisk nivå: en nivå, fastställd på vetenskaplig grund, över vilken direkta skadliga effekter kan uppkomma på vissa receptorer såsom träd, andra växter eller naturliga ekosystem, men inte på människor.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/50/EG [godkännande COD/2005/0183]

11.6.2008

10.6.2010

EUT L 152, 11.6.2008

See also

 • För ytterligare information om den europeiska luftkvalitetspolitiken, besök generaldirektoratet för miljös webbplats (EN)

Senast ändrat den 07.08.2008

Top