Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ny politisk ram för europeisk turism

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ny politisk ram för europeisk turism

Europa är världens främsta resmål. För att bibehålla Europas ledande position uppmuntrar kommissionen ett nytt ramverk för samordnade åtgärder inom EU för att öka konkurrenskraften och kapaciteten för hållbar tillväxt av europeisk turism.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén – ”Europa, världens främsta turistmål – en ny politisk ram för europeisk turism” [KOM(2010) 352 slutlig – Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I enlighet med de nya EU-prioriteringarna som fastställs i strategin ”Europa 2020” och för att behålla Europas status som världens främsta turistmål, föreslår kommissionen en ny ram för samordnade turismåtgärder på EU-nivå för att öka konkurrenskraften och kapaciteten för hållbar tillväxt av europeisk turism.

Turismen är den tredje största näringsgrenen i EU och beräknas stå för över 10 % av EU:s BNP och ungefär 12 % av sysselsättningen. Det är därför en viktig sektor för både EU-medborgarna och industrin, med en positiv effekt på ekonomisk tillväxt och sysselsättning inom EU.

Lissabonfördraget uppmärksammade turismens betydelse och gav EU befogenhet att stödja, samordna och komplettera EU-ländernas initiativ i den här sektorn. Definitionen och förtydligandet av EU:s befogenheter på området möjliggör upprättandet av en tydlig handlingsram. Enligt Lissabonfördraget bör EU:s särskilda åtgärder inom turistsektorn inriktas på att:

 • Uppmuntra skapandet av en gynnsam miljö för företagsutvecklingen inom sektorn.
 • Främja samarbetet mellan EU-länderna, särskilt genom utbyte av god praxis.

Utmaningar och möjligheter för turistnäringen i Europa

Den europeiska turismen har stått inför en besvärlig ekonomisk situation på grund av finanskrisen år 2008 som hade en betydande inverkan på efterfrågan inom turistnäringen. Situationen förvärrades av Eyjafjallajökulls utbrott år 2010 då moln av vulkanaska störde ut flygtrafiken vilket ledde till att ett betydande antal turister inte kunde ta sig till Europa, samt stora förluster för flygbolagen, hotellsektorn och andra turistrelaterade verksamheter.

Ny handlingsram för europeisk turism

I linje med den ekonomiska strategin ”Europa 2020” kan handlingsramen för turismåtgärder på EU-nivå byggas upp runt följande fyra prioriteringar:

 • Stimulera konkurrenskraften i den europeiska turistsektorn genom att:
  • Utveckla innovation inom turismen genom att till exempel underlätta anpassningen av sektorn och dess verksamheter till marknadsutvecklingen på områdena information, kommunikationsteknik och innovation.
  • Förbättra yrkesfärdigheterna inom sektorn genom att främja möjligheterna som erbjuds genom EU:s olika program såsom Leonardo eller ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation med delprogrammen ”Erasmus för unga företagare” och ”E-kompetens för innovation”.
  • Försöka göra efterfrågan mindre säsongsberoende genom att till exempel underlätta frivilliga turismutbyten mellan EU-länderna, särskilt under lågsäsong och för särskilda målgrupper i samhället, samt uppmuntra utvecklingen av ett frivilligt system för informationsutbyte på internet för att förbättra samordningen av skollov i EU-länderna.
  • Främja endiversifiering av utbudet inom turistnäringen i synnerhet genom att lägga större fokus på, och främja, Europas gemensamma kulturarv samt genom att integrera "naturarvet" i strategierna för turistnäringen.
  • bidra till bättre samordning av turismrelaterade undersökningsåtgärder och befästa de socioekonomiska kunskaperna om turismen på europeisk nivå.
 • Främja utvecklingen av hållbar, ansvarsfull och högkvalitativ turism genom att:
  • Utveckla ett system med indikatorer för en hållbar förvaltning av turistmålen vilket skulle kunna bidra vid utvecklandet av en märkning för främjande av hållbara turistmål.
  • Anordna informationskampanjer för att bättre förse europeiska turister med information om val av resmål, inklusive transportsätt och kontakter med lokalbefolkningen.
  • Ta fram en europeisk märkning för kvalitetsturism utifrån medlemsstaternas erfarenheter, för att öka tryggheten och förtroendet hos kunderna.
  • Göra det lättare att identifiera riskerna med klimatförändringar för att skydda den europeiska turistindustrin från förlustbringande investeringar och undersöka alternativa utbud.
  • Föreslå en strategi för hållbar och ansvarsfull turism.
  • Föreslå en strategi för hållbar kust- och havsturism.
  • Inleda och stärka EU:s samarbete med tillväxtländerna och Medelhavsländerna för att främja en hållbar och ansvarsfull utveckling inom turistnäringen.
 • Befästa Europas anseende och profilering som en samling hållbara resmål av hög kvalitet genom att:
  • Stödja byggandet av ”varumärket Europa” i nära samarbete med EU-länderna och som ett komplement till deras marknadsföringsåtgärder för att låta europeiska resmål stå ut i jämförelse med andra internationella turistmål.
  • Marknadsföra Europa som ett hållbart turistmål med hög kvalitet via webbportalen "visiteurope.com och på stora internationella evenemang eller storskaliga turistmässor och -utställningar.
  • Stärka EU:s deltagande i internationella organisationer.
 • Öka potentialen för EU:s politik och finansiella instrument på turistområdet genom att:

Senast ändrat den 08.09.2010

Top