Help Print this page 
Title and reference
En Small Business Act för de små och medelstora europeiska företagen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En Small Business Act för de små och medelstora europeiska företagen

Small Business Act (SBA) skapar en strategisk ram som syftar till att bättre utnyttja den potential för tillväxt och innovation som finns i små och medelstora företag. Den kommer att stärka Europeiska unionens (EU) hållbara konkurrenskraft och dess övergång till kunskapsbaserad ekonomi.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, till rådet, till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 25 juni 2008 med titeln Tänk småskaligt först: En Small Business Act för Europa [KOM(2008) 394 slutlig – ej publicerad i EUT].

SAMMANFATTNING

Initiativet kallat Small Business Act för Europa syftar till att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft för de små och medelstora europeiska företagen. Gemenskapens och nationell politik bör ta större hänsyn till rollen som de små och medelstora företagens spelar i den ekonomiska tillväxten och skapandet av arbetstillfällen.

SBA bygger på tio principer för att utforma gemenskapens och nationell politik, samt praktiska åtgärder för genomförandet.

Utveckling av ett gynnsamt klimat för entreprenörer för att underlätta bildandet av små och medelstora företag och uppmuntra till överlåtelse av företag, särskilt små och medelstora familjeföretag.

Kommissionen bör främja företagskulturen genom företagsnätverk och erfarenhetsutbyte. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder inom områdena utbildning, skatter och företagsstöd, i synnerhet för specifika grupper såsom kvinnor och ungdomar.

Stöd för företagare i god tro som önskar starta om verksamheten efter en konkurs.

Kommissionen uppmuntrar utvecklingen av en politik för en andra chans. Medlemsstaterna måste upprätta stödsystem och begränsa tiden det tar för förfaranden för att avveckla företaget vid konkurser där det inte rör sig om bedrägeri.

Utformning av förordningen enligt principen tänk småskaligt först

Innan de nya föreskrifterna antas bör kommissionen och medlemsstaterna utvärdera deras konsekvenser för ett test företag och anordna samråd med berörda parter. Särskilda åtgärder krävs för små och mycket små företag avseende information och rapportering.

Anpassning av offentlig förvaltning för att möta behoven hos små och medelstora företag och undanröja administrativa hinder.

Medlemsstaterna bör i större utsträckning använda förenklade förfaranden, e-förvaltning och ett enda kontaktställe (one-stop shops). De förbinder sig att påskynda förfarandet för att bilda ett företag och påbörja verksamheten.

Anpassning av de politiska instrumenten för offentlig upphandling och statligt stöd.

Kommissionen ska lägga fram en kodex för bästa praxis för de upphandlande myndigheterna och en handledning för statligt stöd till små och medelstora företag. Medlemsstaterna bör vidta särskilda åtgärder för små och medelstora företag och informera dem bättre om de möjligheter som finns.

Användning av olika typer av finansiering, som riskkapital, mikrokrediter eller mezzaninkredit.

Kommissionen bör skapa goda förutsättningar för investeringar, i synnerhet på gränsöverskridande nivå. Medlemsstaterna bör införa nya incitamentsprogram och samtidigt utnyttja möjligheterna till EU-medel, som ramprogrammet för innovation och konkurrenskraft 2007-2013 (CIP), programmen för sammanhållningspolitik och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Anpassning av inremarknadspolitiken till det som kännetecknar små och medelstora företag och förbättra dess styrning och synlighet.

Kommissionen bör se till att de små och medelstora företagen drar nytta av möjligheterna på marknaden, i synnerhet systemen för patent och gemenskapsvarumärken. Medlemsstaterna bör övervaka efterlevnaden av principen om ömsesidigt erkännande och att nätverket SOLVIT fungerar väl.

Förstärkning av potentialen för innovation, forskning och utveckling hos små och medelstora företag, i synnerhet genom införskaffandet av de kunskaper som krävs av entreprenörerna och deras anställda, konsolidering av företag i kluster och samordning av nationella initiativ.

Kommissionen bör stödja små och medelstora företags deltagande i gemenskapens program, som Leonardo da Vinci för lärlingars rörlighet och ramprogrammet för forskning och utveckling. Den bör också förenkla tillgången till statliga stöd.

Omvandling av miljömässiga utmaningar till möjligheter för produktion och saluföring av varor och tjänster.

Kommissionen bör underlätta tillträdet till miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (EMAS). Medlemsstaterna stimulerar de små och medelstora företag till att utveckla nya miljövänliga varor och tjänster och att införa miljöeffektiva styrningssystem.

Öppnande av små och medelstora företag på marknader utanför EU.

Små och medelstora företag måste åtföljas bättre för att kunna överbrygga hinder för handel med tredjeländer, i synnerhet på tillväxtmarknader. Kommissionen har därför inrättat europeiska företagscentra på internationell nivå, till att börja med i Kina och i Indien, och stödjer öppnandet av privata och offentliga marknader i tredjeländer.

Lagförslag

SBA innehåller även en rad nya lagar för att tillgodose de små och medelstora företagens behov. Förslaget avser de möjligheter som erbjuds de små och medelstora företagen i form av statliga stöd som är förenliga med den gemensamma marknaden, europabolagsordningen, en sänkning av vissa mervärdesskattesatser, förenkling och harmonisering av faktureringsregler och minskning av sena betalningar.

Bakgrund

Företagsklimatet för små och medelstora företag har förbättrats, bland annat genom inrättandet av europeiska politiska instrument, som en modern politik för små och medelstora företag och europeiska stadgan för småföretag. En adekvat politik bör etableras som reaktion på den nya ekonomiska utvecklingen, särskilt den globala finansiella krisen och dess påverkan på ekonomin.

Small Business Act antogs formellt i slutsatserna från konkurrenskraftsrådet av den 1 och 2 december 2008.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, Smart lagstiftning - tillgodose de små och medelstora företagens behov [ COM(2013) 122 final].

Meddelandet sammanfattar de åtgärder som kommissionen har vidtagit sedan 2011 för att lösa problem med koppling till de små och medelstora företagens bördor. Sedan småföretagsakten antogs arbetar kommissionen för att minska de administrativa bördorna och förenkla den befintliga lagstiftningen. I meddelandet undersöks framstegen på följande områden:

  • Undantag för mikroföretag från EU-lagstiftningen: Genom konsekvensbedömningar utvärderas lagstiftningens kostnader för små och medelstora företag systematiskt innan kommissionen antar lagstiftningsförslagen. I konsekvensbedömningen undersöker man om mikroföretagen kan undantas från att omfattas av lagstiftningen när detta är berättigat.
  • Tonvikt på regellättnader för små och medelstora företag: När undantag inte är möjliga kan man i lagstiftningsförslagen införa ett lättare regelverk för mindre företag (till exempel i fråga om information till och samråd med arbetstagarna, livsmedelshygien, avfall och årsredovisningar).
  • Resultattavlan för små och medelstora företag: Kommissionen offentliggör en årlig resultattavla som omfattar regleringsmässiga initiativ som förväntas ha en betydande inverkan på små och medelstora företag. Resultattavlan gör det möjligt att se framsteg i lagstiftningen för små och medelstora företag. Den gör det också möjligt att följa lagstiftningsarbetet från kommissionens förslag till genomförandet i medlemsstaterna.
  • Stöd till och samråd med små och medelstora företag: Kommissionen har med hjälp av färdplaner samråd med berörda parter, såsom företag, arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer, och för en öppen dialog med dessa för att se till att kommissionens förslag har verklighetsförankring. Genomförandet av småföretagsakten stöds av nätverket av nationella företrädare för de små och medelstora företagen.

Det nya programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit), som sjösattes i december 2012, gör identifieringen av möjligheter till förenklingar, onödiga regelkostnader och områden för resultatförbättring till en integrerad och stabil del av utformningen av politiken.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Handlingsplan för företagande 2020 - Stärka företagsandan i EU [COM(2012) 795final].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Översyn av småföretagsakten för Europa [ KOM(2011) 78 slutlig - ej publicerad i EUT].

Senast ändrat den 08.11.2013

Top