Help Print this page 
Title and reference
EU:s handlingsplan för energieffektivitet 2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s handlingsplan för energieffektivitet 2011

Energieffektivitet är en viktig del i Europeiska unionen energipolitik och ett effektivt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Den sänker även energiräkningarna och gör EU mindre beroende av externa energileverantörer.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplanen för energieffektivitet 2011 (KOM(2011) 109 slutlig, 8.3.2011).

SAMMANFATTNING

Energieffektivitet är en viktig del i Europeiska unionen energipolitik och ett effektivt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Den sänker även energiräkningarna och gör EU mindre beroende av externa energileverantörer.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs planer som främjar en ekonomi som respekterar jordens resurser, genomför ett koldioxidsnålt system, förbättrar EU:s energioberoende och stärker säkerheten i energiförsörjningen.

VIKTIGA PUNKTER

Låg energiförbrukning i byggsektorn är mycket viktigt, eftersom denna sektor står för nästan 40 % av den slutliga energiförbrukningen. I detta meddelande belyser man sätt att förbättra energieffektiviteten inom denna sektor, såsom utbildning av arkitekter och ingenjörer genom agendan för ny kompetens och arbetstillfällen och möjligheten för energitjänstföretag (ESCO) att ge pengar till offentliga myndigheter för att minska energiförbrukningen.

När det gäller industrin uppmuntrar man genom detta meddelande ny utrustning och infrastruktur som överensstämmer med direktivet om handelssystemet med utsläppsrätter och direktivet om industriutsläpp.

I detta meddelande föreslås att ekodesigndirektivet förstärks och att strikta normer fastställs för husgeråd såsom vattenberedare och datorer. Dessutom bör konsumenternas ökade förståelse av miljömärket bidra till att främja energieffektiva produkter.

I meddelandet nämns finansiella instrument, såsom programmet Intelligent energi - Europa och det europeiska energiprogrammet för återhämtning, som sätt att finansiera energieffektiviteten. Enligt direktivet för energieffektivitet, som bygger på detta meddelande, kommer dock finansiering för energieffektivitet från bidragssystem, däribland Horisont 2020, Europeiska fonden för energieffektivitet och europeiska struktur- och investeringsfonder.

BAKGRUND

Denna plan ingår i 20-20-20-målen från EU:s energi- och klimatpaket för 2020. De andra två målen är att senast 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer och att 20 % av EU:s energi ska komma från förnybara källor.

Mer information finns på sidorna om energieffektivitet, ekodesign och Intelligent energi - Europa på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

Delade incitament syftar på den vanliga situationen då både ägare och hyresgäster är tveksamma till att betala för att förbättra energiprestanda i en fastighet eftersom fördelarna delas mellan dem.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10-35).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1-56).

Senast ändrat den 27.08.2015

Top