Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Främja användningen av energi från förnybara energikällor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Främja användningen av energi från förnybara energikällor

Kontrollen av energiförbrukning och ökad användning av förnybara energikällor är nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna. Här inrättar Europeiska unionen (EU) en gemensam ram för produktion av förnybar energi och främjande av dess användning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

SAMMANFATTNING

Kontrollen av energiförbrukning och ökad användning av förnybara energikällor är nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna. Här inrättar Europeiska unionen (EU) en gemensam ram för produktion av förnybar energi och främjande av dess användning.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet, som ändrar och upphäver de tidigare direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, skapar en gemensam ram för användningen av förnybar energi i EU för att begränsa utsläppen av växthusgaser (GHG) och främja renare transport. I detta syfte upprättar direktivet mål för alla EU-länder med det övergripande målet att förnybara energikällor ska stå för 20 % av EU:s energi och särskilt 10 % av energin inom transportsektorn senast år 2020.

VIKTIGA PUNKTER

  • Varje EU-land ska upprätta en nationell handlingsplan för 2020, med en andel för förnybara energikällor inom transport, uppvärmning och elproduktion.
  • För att bidra till att uppnå målen på ett kostnadseffektivt sätt kan EU-länderna byta ut energi från förnybara energikällor*. För att uppfylla sina handlingsplaner kan EU-länderna också få förnybar energi från länder utanför EU, under förutsättning att energin konsumeras i EU och att den är producerad av moderna/effektiva installationer.
  • Varje EU-land måste kunna garantera att ursprunget för el, uppvärmning och nedkylning produceras från förnybara energikällor.
  • EU-länderna bör bygga nödvändig infrastruktur för användning av förnybara energikällor inom transportsektorn.
  • Biodrivmedel och flytande biobränslen måste produceras på ett hållbart sätt, utan användning av råvaror från mark med hög biologisk mångfald. I Europeiska kommissionens förslag om att ändra EU:s lagstiftning om kvaliteten på bensin och dieselbränslen försöker man begränsa de bidrag som biobränslen gör för att uppnå de nationella målen.

BAKGRUND

Detta direktiv utgör ett av 20-20-20-målen i EU:s klimat- och energipaket för 2020. De andra två målen är att senast 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer samt att förbättra energieffektiviteten med 20 %.

VIKTIGA BEGREPP

* Energi från förnybara energikällor: energi från icke-fossila energikällor, såsom vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vattenkraft, biomassa och gas från avloppsreningsverk (t.ex. metan).

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om förnybar energi.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/28/EG

25.6.2009

5.12.2010

EUT L 140, 5.6.2009, s. 16-62

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (COM(2012) 595 final, 17.10.2012).

Senast ändrat 06.08.2015

Top