Help Print this page 
Title and reference
Främjande av förnybara energikällor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Främjande av förnybara energikällor

Genom detta direktiv upprättas ett gemensamt ramverk för användningen av förnybar energi för att begränsa växthusgasutsläppen och främja renare transporter. Nationella handlingsplaner har därför definierats samt formerna för användningen av biodrivmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Detta direktiv syftar till att upprätta ett gemensamt ramverk för produktionen av energi från förnybara energikällor och främjande av dess användning.

Nationella mål och åtgärder

Varje medlemsstat har ett beräknat mål för sin del av energin som produceras av förnybara energikällor i den slutliga energianvändningen (brutto) för 2020. Detta mål överensstämmer med Europeiska unionens (EU:s) globala mål20-20-20.

Den del av energin som produceras av förnybara energikällor och används i transportsektorn ska även vara lika med minst 10 % av den slutliga energianvändningen i den sektorn fram till 2020.

Nationella handlingsplaner för förnybar energi

Varje medlemsstat ska upprätta en nationell handlingsplan för 2020, som fastställer andelen energi från förnybara källor

 • i transportsektorn,
 • i elproduktionen,
 • för uppvärmning.

Handlingsplanerna ska ta hänsyn till andra åtgärder i förhållande till energieffektiviteten, särskilt syftet att minska den totala energianvändningen. Enligt handlingsplanerna ska även villkoren för reformerna av planerings- och prissättningsregler samt åtkomsten till elnätet upprättas, för att gynna energi från förnybara energikällor.

Samarbete mellan medlemsstaterna

Medlemsstaterna kan byta ut en andel energi från förnybara energikällor genom ett statistiskt utbyte och upprätta gemensamma projekt om produktion av el och uppvärmning från förnybara energikällor.

Det är även möjligt att inleda ett samarbete med tredjeländer. Följande villkor ska uppfyllas:

 • Elen ska användas i EU.
 • Elen ska produceras i en anläggning byggd efter juni 2009.
 • Den producerade och exporterade mängden el ska inte ha erhållit något stöd.

Ursprungsgaranti

Medlemsstaterna ska kunna garantera ursprunget för el, värme och kyla som produceras från förnybara energikällor. Informationen i garantierna är normaliserad och ska kunna erkännas av alla medlemsstater. Den kan även användas för att ge konsumenterna information om sammansättningen av olika energikällor.

Åtkomst till och drift av näten

Medlemsstaterna ska upprätta infrastrukturer som behövs för att använda energi från förnybara energikällor inom transportsektorn. De ska därför:

 • se till att de ansvariga garanterar transmissionen och distributionen av el från förnybara energikällor,
 • ge en prioriterad åtkomst för denna typ av energi.

Biodrivmedel och biobränslen

Direktivet tar hänsyn till energin som produceras från biodrivmedel och biobränslen. Om de tas i beaktande bidrar de till en minskning på minst 35 % av växthusgasutsläppen. Från och med den 1 januari 2017 ska deras del av minskningen uppgå till 50 %.

Biodrivmedel och biobränslen produceras från råvaror från länder utanför eller inom gemenskapen. Biodrivmedlen och biobränslena ska inte produceras från råvaror från mark som har stort värde för den biologiska mångfalden eller från mark med stora kollager. För att få ett ekonomiskt stöd ska de kvalificeras som hållbara, enligt kriterierna i detta direktiv.

Bakgrund

Direktivet ingår i lagstiftningspaketet om Energi och klimatförändringar som ger en rättslig ram för mål om minskade växthusgasutsläpp i EU. Det främjar energieffektiviteten, energiförbrukningen från förnybara energikällor, förbättrad energiförsörjning och ekonomisk stimulans i en dynamisk sektor där Europa föregår med gott exempel.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/28/EG

25.6.2009

5.12.2010

EUT L 140, 5.6.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 februari 2010 om hållbarhetskrav för användning av fast och gasformig biomassa för produktion av el, värme och kyla [ KOM(2010) 11 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]

Rapporten åtföljs av en konsekvensbedömning (SEK(2010)65) och en sammanfattning av konsekvensbedömningen (SEK(2010)66).

I rapporten presenteras resultaten av analysen som kommissionen genomfört om hållbarhetskraven för energianvändning av biomassa utöver biodrivmedel och biobränslen (dvs. fasta och gasformiga bränslen för el, värme och kyla).

I analysen om kraven angående utvidgningen av EU:s hållbarhetssystem för fasta och gasformiga bränslen från biomassa för el, värme och kyla har kommissionen valt ut tre principer som en politik på europeisk nivå ska beakta med avseende på biomassans hållbarhet

 • Effektiv behandling av problem som avser hållbar användning av biomassa.
 • Bra kostnadseffektivitet vid uppfyllandet av målen.
 • Överensstämmelse med den befintliga politiken.

På grundval av dessa delar i analysen dras slutsatsen att det i detta skede inte är nödvändigt att upprätta ett europeiskt system som är bindande och harmoniserat i detta område och att de befintliga åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa att fast och gasformig biomassa som används på EU-nivå med avseende på el, värme och kyla är hållbar.

I rapporten anger kommissionen rekommendationer om hållbarhet och uppmanar medlemsstaterna att beakta dessa för att säkerställa en viss enhetlighet i de befintliga eller framtida nationella hållbarhetssystemen. Rekommendationerna baseras huvudsakligen på hållbarhetssystemet som ingår i direktiv 2009/28/EG för biodrivmedel och biobränslen med några undantag.

Kommissionen anger i sin rapport att slutsatserna i analysen ska vara föremål för avrapportering och kontroll. Det är anledningen till att kommissionen sammanfattningsvis i rapporten preciserar att en ny rapport kommer att upprättas fram till den 31 december 2011 om de nationella planerna i tillräcklig och lämplig mån har behandlat problemen om hållbarhet med avseende på användning av biomassa som produceras inom eller utanför EU och om huruvida dessa planer har lett till handelshinder eller hämmat utvecklingen av bioenergisektorn. Kommissionen kommer att ta hänsyn till om ytterligare åtgärder som gemensamma hållbarhetskriterier på EU-nivå skulle vara lämpliga.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Lägesrapport om förnybar energi ( COM(2013) 175 final ) [Ej offentliggjord i EUT].

Det främsta målet med denna rapport är att utvärdera medlemsstaternas framsteg när det gäller att främja användningen av förnybar energi för att nå målen till 2020. I rapporten fastställs att genomförandet av direktivet om förnybar energi och nationell politik i enlighet med de nationella handlingsplanerna har lett till betydande tillväxt på området förnybar energi i de flesta medlemsstaterna efter kommissionens senaste rapport. Det tar dock tid att avlägsna hindren för denna tillväxt och utsikterna för 2020 är relativt dystra. Ytterligare åtgärder kommer därför att krävas på medlemsstatsnivå, för att fortsätta utvecklingen framåt och nå de fastställda målen.

Insatserna bör vara inriktade på att

 • förenkla och tydliggöra de administrativa förfarandena för planering och tillstånd samt för utveckling och användning av infrastruktur,
 • hantera produktionen av förnybar energi i elsystemet,
 • göra stödprogram för förnybar energi effektiva och ändamålsenliga.

Teknisk utveckling och minskade kostnader är också viktigt och detta kommer att undersökas i kommissionens kommande meddelande om energiteknik och innovation.

Senast ändrat den 06.02.2014

Top