Help Print this page 
Title and reference
Minskning av växthusgaser fram till 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Minskning av växthusgaser fram till 2020

Detta beslut bidrar till att uppfylla Europeiska unionens åtagande att minska 20 % av växthusgasutsläppen fram till 2020 i förhållande till 1990 års nivåer. Beslutet fastställer målen om minskning av utsläppen för alla medlemsstater och definierar villkoren för kontroll och uppfyllande.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020.

SAMMANFATTNING

I detta beslut fastställs medlemsstaternas minimibidrag med avseende på växthusgasutsläpp , enligt unionens åtagande för perioden 2013–2020.

Utsläppsnivåer för 2013–2020 och flexibilitet

Varje medlemsstat har årliga utsläppstilldelningar fastställda som följer en linjär väg från 2013 till 2020. Varje år från 2013 till 2020 ska medlemsstaternas utsläpp vara mindre än motsvarande årlig utsläppstilldelning. Den årliga utsläppstilldelningen för 2020 motsvarar den procentsats som är fastställd i bilaga II till beslutet för varje medlemsstat.

Under perioden 2013–2019 kan en medlemsstat föra över upp till 5 % av sin årliga utsläppstilldelning till nästa år . Den del som inte används av en årlig utsläppstilldelning kan föras över till följande år. På vissa villkor kan även en del av utsläppstilldelningen överföras till andra medlemsstater.

Energieffektivitet

2012 kommer Europeiska kommissionen att utvärdera gemenskapens och medlemsstaternas framsteg med avseende på genomförandet av handlingsplanen för energieffektivitet. Utifrån denna utvärdering föreslår kommissionen, vid behov, ytterligare eller nya åtgärder.

Användning av tillgodohavanden från projektverksamhet

För att uppfylla sina åtaganden kan medlemsstaterna utnyttja följande tillgodohavanden för minskade växthusgasutsläpp

 • Certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som tillåts enligt direktiv 2003/87/EG under perioden 2008–2012 och som motsvarar projekt som registrerats före den 31 december 2012.
 • Certifierade utsläppsminskningar som utfärdas för utsläppsminskningar inom ramen för projekt som genomförts i de minst utvecklade länderna.
 • Tillfälliga certifierade utsläppsminskningar (tCER) eller långsiktiga certifierade utsläppsminskningar (lCER) från projekt för ny- och återbeskogning.

En medlemsstat får varje år till en annan medlemsstat överföra outnyttjade delar av sin årliga kvantitet motsvarande 3 %. Medlemsstaten får även föra över den outnyttjade delen till följande år.

Rapportering, utvärdering av framsteg, ändringar och översyn

Vid tillämpningen av beslut 280/2004/EG ska medlemsstaterna ange följande i sina rapporter

 • Sina årliga växthusgasutsläpp.
 • Användningen, den geografiska spridningen och de typer av tillgodohavanden som har utnyttjats.
 • Prognostiserade framsteg och nationella prognoser.
 • Information om nationella styrmedel och åtgärder.

Vartannat år utvärderar gemenskapen de framsteg som har gjorts och de åtaganden som har uppfyllts.

Korrigerande åtgärder

Om en medlemsstat överskrider den fastställda utsläppstilldelningen ska följande åtgärder vidtas

 • ett avdrag från medlemsstatens utsläppstilldelning för närmast följande år,
 • utveckling av en handlingsplan för korrigerande åtgärder, och
 • tillfälligt upphävande av möjligheten att föra över del av medlemsstatens utsläppstilldelning och reduktionsenheter till en annan medlemsstat.

Justeringar som ska genomföras sedan gemenskapen godkänt ett internationellt avtal om klimatförändringar

Inom tre månader från gemenskapens undertecknande av ett internationellt avtal om klimatförändringar som ska leda till minskningar av växthusgasutsläppen som överskrider 20 % jämfört med 1990 års nivåer, ska kommissionen lägga fram en rapport som behandlar följande aspekter

 • Den typ av åtgärder som man kommit överens om på internationell nivå.
 • De insatser som kommer att krävas på gemenskapsnivå för att närma sig minskningsmålet på 30 % som stöddes av Europeiska rådet i mars 2007.
 • Konsekvenserna för konkurrenskraften i tillverkningsindustrin och för jordbruket samt riskerna för koldioxidläckage.
 • Konsekvenserna av det internationella avtalet för andra ekonomiska sektorer.
 • Bestämmelser om bokföring för att inkludera utsläpp i samband med markanvändning och skogsbruk.
 • Bestämmelser om ny- och återbeskogning samt minskad avskogning och skogsutarmning i tredjeländer.
 • Behovet av ytterligare strategier och åtgärder.

Bakgrund

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring, som antogs genom beslut 94/69/EG, har som mål att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser. Den globala årstemperaturen får absolut inte öka med mer än två grader jämfört med förindustriella nivåer. Det är därför lämpligt att minska 50 % av växthusgasutsläppen fram till 2050.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 406/2009/EG

25.6.2009

-

EUT L140, 5.6.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 26 maj 2010 – En analys av möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 20 % och en bedömning av riskerna för koldioxidläckage. [ KOM(2010) 265 slutgiltig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Detta meddelande analyserar konsekvenserna av strategierna för en minskning av utsläppen av växthusgaser med 30 %.

Finanskrisen 2008 framkallade en stark minskning av koldioxidutsläppen. Växthusgasutsläppen som registrerades i EU 2009 visade en minskning på 14 % jämfört med 1990 års nivåer, medan minskningen som registrerades 2008 endast var 11,6 %.

Att överträffa de gränser som angivits som mål för 2020 förefaller därför realistiskt om följande alternativ genomförs:

 • Anpassa utsläppshandeln genom att avsätta en del av de utsläppsrätter som planerats för auktionering.
 • Rekompensera de aktörer i systemet som snabbast investerar i de effektivaste teknikerna med avseende på minskningen av utsläpp genom att tilldela extra utsläppsrätter gratis.
 • Införa skatter på koldioxidutsläpp.
 • Använda EU-politiken för att driva på utsläppsminskningarna.
 • Ta hjälp av internationella krediter för att främja användningen av effektiv teknologi för att minska utsläppen.

I meddelandet framhålls emellertid att totalkostnaden för en minskning på 30 % av utsläppen, med hänsyn till de kostnader som uppstår i samband med uppfyllandet av minskningsmålet på 20 %, skulle uppgå till 81 miljarder euro. Detta belopp överskrider betydligt den ursprungliga kostnaden för klimat- och energipaketet som beräknades till 70 miljarder euro.

Det är viktigt att målet om en minskning på 30 % av koldioxidutsläppen även genomförs i tredjeländer för att undvika risken för koldioxidläckage. En internationell samordning på denna nivå är därför nödvändig.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 529/2013/EU av den 21 maj 2013 om bokföringsregler för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och om information beträffande åtgärder som rör dessa verksamheter.

I beslutet fastställs bokföringsregler för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruksverksamheter (LULUCF), vilket är ett första steg mot att integrera dessa verksamheter i det åtagande som unionen har tagit när det gäller minskning av utsläpp. Det konstaterar att medlemsstaterna är skyldiga att informera om LULUCF:s åtgärder, i syfte att begränsa eller minska utsläpp, och bibehålla eller förstärka absorption. Dock framställs ingenting om redovisningsskyldighet eller skyldighet att deklarera för privata företag.

Senast ändrat den 27.02.2014

Top