Help Print this page 
Title and reference
Egenföretagare: likabehandling av kvinnor och män

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Egenföretagare: likabehandling av kvinnor och män

Principen om likabehandling av kvinnor och män gäller även egenföretagare *. Den innebär framför allt att det ska bli möjligt för fler kvinnor att bedriva denna typ av verksamhet. Genom denna princip ska också det arbete som utförs av medhjälpande makar * till egenföretagare få större erkännande. Genom direktivet införs nya bestämmelser om bekämpning av diskriminering, startande av företag, social trygghet samt graviditet och moderskap.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG.

SAMMANFATTNING

Principen om likabehandling av kvinnor och män förbjuder varje form av könsdiskriminering, vare sig direkt diskriminering * eller indirekt diskriminering *. Denna princip måste iakttas både i samband med upprättande, utrustning eller utökning av affärsverksamhet och vid startande eller utökning av någon form av verksamhet som egenföretagare.

Trakasserier * och sexuella trakasserier * anses vara könsdiskriminering.

Direktivet gör det möjligt för länderna i Europeiska unionen (EU) att vidta åtgärder för positiv särbehandling. Dessa offentliga åtgärder ska säkerställa full jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, till exempel för att främja att kvinnor startar företag.

Par som driver verksamhet gemensamt

Inom detta område innebär principen om likabehandling av kvinnor och män att makar eller livspartner som startar ett företag tillsammans ska behandlas på samma villkor som andra personer.

Då det dessutom finns ett nationellt system för socialt skydd för egenföretagare har makar eller livspartner som deltar i företagets verksamhet rätt till socialt skydd i eget namn. Medlemsstaterna får besluta om det sociala skyddet ska genomföras på obligatorisk eller frivillig grund.

Rättigheter knutna till graviditet och moderskap

Kvinnor som är egenföretagare och kvinnor som är makar och livspartner och som deltar i företagets verksamhet ska vara berättigade till en ersättning vid graviditet och moderskap under minst 14 veckor. Ersättningen ska vara tillräckligt stor så att de kan göra avbrott i sin verksamhet om de så önskar. Ersättningen ska därför motsvara

  • den genomsnittliga förlusten av inkomst eller vinst med förbehåll för ett gränsbelopp; och/eller
  • den ersättning som föreskrivs på nationell nivå vid ett avbrott i verksamheten på grund av hälsoskäl, och/eller
  • någon annan familjerelaterad ersättning som fastställs av medlemsländerna.

Under den tid som kvinnorna avbryter sin verksamhet på grund av graviditet och moderskap ska de ha tillgång till tjänster som tillhandahåller en ersättare och till befintliga nationella sociala tjänster. Dessa tjänster kan ersätta hela eller en del av ersättningen vid graviditet och moderskap.

Bakgrund

Det gamla direktivet, direktiv 86/613/EEG, ska upphävas från och med den 5 augusti 2012. Nuvarande direktiv ska senast detta datum ha genomförts i samtliga medlemsstater.

Andra direktiv främjar likabehandling av egenföretagare, som direktiv 2006/54/EG som gäller arbetslivet, direktiv 79/7/EEG som gäller social trygghet och direktiv 2004/113/EG som omfattar tillgång till offentliga och privata varor och tjänster.

Nyckelbegrepp

  • Egenföretagare: alla som utför förvärvsarbete för egen räkning i enlighet med nationell lagstiftning, inklusive jordbrukare och fria yrkesutövare.
  • Egenföretagares makar: makar eller, om och i den utsträckning de erkänns i nationell lagstiftning, livspartner till egenföretagare som inte är anställda eller delägare och som i enlighet med villkoren i nationell lagstiftning regelmässigt deltar i egenföretagarens verksamhet och utför samma arbetsuppgifter eller är medhjälpare.
  • Direkt diskriminering: när en person på grund av kön behandlas mindre förmånligt.
  • Indirekt diskriminering: när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer av ett visst kön, om inte särbehandlingen objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.
  • Trakasserier: när ett oönskat beteende som har samband med en persons kön syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.
  • Sexuella trakasserier: när någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur förekommer som syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/41/EU

4.8.2010

5.8.2012

EUT L 180, 15.7.2010

Senast ändrat den 15.09.2010

Top