Help Print this page 
Title and reference
Föräldraledighet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Föräldraledighet

Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå har ingått ett nytt ramavtal om föräldraledighet. Genom detta avtal förlängs föräldraledigheten till fyra månader för var och en av föräldrarna. Det gäller alla arbetstagare och alla sorters anställningsavtal. Avtalet är ett medel för att göra det lättare för arbetstagare att kombinera arbete och familj och för att främja likabehandling av kvinnor och män.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Arbetstagare har rätt till föräldraledighet vid ett barns födelse eller vid adoption av ett barn. Denna ledighet kan tas ut till dess att barnet har uppnått en ålder som fastställs i nationell lagstiftning och/eller kollektivavtal, men innan barnet fyller åtta år.

Direktivet ska tillämpas lika på alla arbetstagare, kvinnor och män, oavsett anställningsavtal (tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, deltidsanställning eller tillfällig anställning).

Föräldraledigheten ska beviljas för en period av minst fyra månader. I princip ska alla arbetstagare kunna ta ut sin ledighet i full omfattning. Den ska alltså inte kunna överlåtas mellan föräldrarna. Detta slags överlåtelse kan emellertid godkännas under förutsättning att varje förälder behåller minst en av de fyra månaderna.

Uttag av föräldraledighet

Villkoren för beviljande av föräldraledighet och anpassning av ledigheten ska fastställas genom nationell lagstiftning och/eller kollektivavtal. Europeiska unionens (EU) medlemsstater och/eller arbetsmarknadens parter får

  • anpassa föräldraledigheten till föräldrarnas och arbetsgivarnas behov genom att bevilja ledigheten på heltid, deltid, uppdelad eller i form av sparade dagar;
  • ställa villkor på en kvalifikationsperiod som inte får överskrida ett år; vid behov ska man vid beräkning av denna period ta hänsyn till alla på varandra följande visstidsanställningsavtal med samma arbetsgivare;
  • godkänna att arbetsgivaren får uppskjuta beviljandet av föräldraledigheten av berättigade skäl som rör företaget;
  • godkänna särskilda bestämmelser för att småföretag ska kunna fungera väl.

Arbetstagare som vill ta ut föräldraledighet måste inom en viss tidsfrist anmäla detta till arbetsgivaren. Tidsfristens längd ska fastställas i varje medlemsstat med hänsyn till arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen.

Samtliga medlemsstater ska också uppmuntras att fastställa ytterligare åtgärder eller särskilda villkor för uttag av föräldraledighet av adoptivföräldrar och föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Återgång till arbetet och icke-diskriminering

Efter föräldraledigheten ska arbetstagaren ha rätt att återvända till samma arbete. Om det inte är möjligt måste arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren ett likvärdigt eller liknande arbete som är förenligt med dennes anställningsavtal eller anställningsförhållande.

Dessutom ska de rättigheter som arbetstagaren förvärvat eller står i begrepp att förvärva när föräldraledigheten börjar

  • bevaras oförändrade fram till och med föräldraledighetens slut;
  • vara gällande vid föräldraledighetens slut, liksom alla ändringar som följer av nationell lagstiftning, kollektivavtal eller praxis.

Arbetstagarna ska på samma sätt skyddas mot mindre gynnsam behandling eller uppsägning på grund av att de ansöker om eller utnyttjar sin rätt till föräldraledighet.

Alla frågor som rör socialförsäkring och inkomst som hänger samman med föräldraledighet ska avgöras av medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter. I avtalet finns det därför inga bestämmelser som gäller utbetalning av lön eller ersättning under föräldraledigheten.

Vid återgång till arbetet efter föräldraledighet måste arbetstagaren slutligen kunna begära ändrad arbetstid och/eller ändrad förläggning av arbetstid under en viss tid. Arbetsgivarna ska behandla och besvara en sådan begäran med beaktande av såväl arbetsgivarens som arbetstagarens behov.

Ledighet på grund av force majeure

Arbetstagare kan också begära ledighet på grund av force majeure som har samband med familjeskäl. Sådan ledighet kan särskilt begäras vid sjukdom eller olycksfall som gör arbetstagarens omedelbara närvaro hos familjen absolut nödvändig.

Bakgrund

Genom detta direktiv införs det ändrade ramavtal som ingåtts av arbetsmarknadens parter på europeisk nivå den 18 juni 2009. Avtalet följer på ramavtalet om föräldraledighet av den 14 december 1995.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/18/EU

7.4.2010

8.3.2012

EUT L 68, 18.3.2010

Senast ändrat den 02.06.2010

Top