Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa 2020: Europeiska unionens strategi för tillväxt och sysselsättning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europa 2020: Europeiska unionens strategi för tillväxt och sysselsättning

Strategin Europa 2020 främjar smart och hållbar tillväxt för alla. Syftet är att förbättra EU:s konkurrenskraft, samtidigt som dess modell för social marknadsekonomi bevaras. Dessutom ska den effektiva användningen av EU:s resurser förbättras betydligt.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 3 mars 2010 – Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla [KOM(2010)2020 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Den ekonomiska och finansiella krisen har blottlagt de strukturella svagheterna i EU:s ekonomi och genererat en snabb försämring av det ekonomiska och sociala klimatet. Målet med Europa 2020-strategin är att säkerställa att den ekonomiska återhämtningen stöds av flera reformer, för att på så sätt innan 2020 skapa en solid grund för tillväxt och nya arbeten. Även de långsiktiga utmaningarna såsom globalisering, ansträngda resurser och befolkningens åldrande tas i beaktande.

Europa 2020-strategin ska göra det möjligt för Europeiska unionen (EU) att uppnå en tillväxt som är

  • smart, genom utveckling av kunskap och innovation;
  • hållbar, genom att den bygger på en grönare, resurseffektivare och konkurrenskraftigare ekonomi;
  • för alla, genom att den ska främja sysselsättningen och stärka den sociala och territoriella sammanhållningen.

EU har fastställt fem stora mål för denna ambition som ska uppnås senast 2020. Man ska

  • öka sysselsättningsgraden för befolkningen i åldrarna 20-64 till minst 75 %;
  • investera 3 % av bruttonationalprodukten i forskning och utveckling;
  • minska växthusgasutsläppen med minst 20 %, öka andelen förnybara energikällor till 20 % och höja energieffektiviteten med 20 %;
  • minska andelen personer med avbruten skolavgång till under 10 % och öka andelen universitetsutbildade till minst 40 %;
  • minska antalet personer som hotas av fattigdom eller socialt utanförskap med 20 miljoner.

Målen för Europa 2020-strategin bistås även avsju huvudinitiativUnga på väg; En digital agenda för Europa; Ett resurseffektivt Europa; Industripolitik för en globaliserad tid; En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen; Europeisk plattform mot fattigdom. på EU-nivå och i medlemsstaterna: Innovationsunionen;Unga på väg; En digital agenda för Europa; Ett resurseffektivt Europa; Industripolitik för en globaliserad tid; En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen; Europeisk plattform mot fattigdom.

På EU-nivå fungerar den inre marknaden, Europeiska unionens budget och EU:s utrikespolitik som ytterligare mekanismer i syfte att uppnå målen fastställda i Europa 2020-strategin.

Strategins genomförande under den europeiska planeringsterminen

Europa 2020-strategin ska genomföras genom medlemsstaternas och unionens sex allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (rådets rekommendation av den 13 juli 2010) och medlemsstaternas fyra riktlinjer för sysselsättningspolitik (rådets beslut av den 21 oktober 2010), vilka ersätter de riktlinjer fastställda i Lissabonstrategin (se Anknytande rättsakter).

Medlemsstaterna har uppmanats att omvandla målen för Europa 2020 till nationella mål. I april varje år offentliggör de deras nationella reformprogram där de fastställer åtgärderna som vidtas för att uppfylla de nationella målen.

Kommissionen ska ha ansvar för att mäta framstegen. Den presenterar en årlig tillväxtutvärdering, bedömer medlemsstaternas reformagenda och lämnar specifika rekommendationer för varje land.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En genomgång av strategin Europa 2020 för smart, hållbar tillväxt för alla ( COM(2014) 130 final ) - rättelse med anknytning till bilagorna 1-3 ( COM(2014) 130 final/2 ) [ej offentliggjort i EUT].

Nu, fyra år efter lanseringen av Europa 2020-strategin, är tanken med detta meddelande att gå igenom vad som hänt inom Europa 2020 under de första åren.

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att inhämta alla berörda parters synpunkter som grund för en halvtidsöversyn av strategin.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den 30 maj 2012: Insatser för stabilitet, tillväxt och sysselsättning [ KOM (2012) 299 slutlig ].

Det här meddelandet ger en översikt över EU:s roll och de enskilda EU-ländernas ansvar inom ramen för ett nytt tillväxtinitiativ med syfte att få Europas ekonomi på fötter igen. Kommissionen anser att EU behöver utnyttja såväl externa tillväxtkällor som EU:s egna möjligheter till finansiering av tillväxt samt tillväxtpotentialen i den Europeiska ekonomiska och monetära unionen, den inre marknaden och humankapitalet.

Rådets beslut 2010/707/EU av den 21 oktober 2010 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [EUT L 308, 24.11.2010].

Rådets rekommendation 2010/410/EU av den 13 juli 2010 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik [EUT L 191, 23.7.2010].

Europeiska rådets slutsatser från Bryssel den 25–26 mars 2010. Europeiska rådet har godkänt de viktigaste aspekterna i strategin Europa 2020 för sysselsättning och tillväxt.

Senast ändrat den 10.06.2014

Top