Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt samarbete på ungdomsområdet (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Europeiskt samarbete på ungdomsområdet (2010-2018)

Det europeiska samarbetet på ungdomsområdet för perioden 2010-2018 har som syfte att förbättra samarbetet mellan länderna i EU när det gäller att tillhandahålla bättre möjligheter för ungdomar.

RÄTTSAKT

Rådets resolution av den 27 november 2009 om förnyade ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010-2018) (Europeiska unionens officiella tidning C 311, 19.12.2009, s. 1-11)

SAMMANFATTNING

Det europeiska samarbetet på ungdomsområdet för perioden 2010-2018 har som syfte att förbättra samarbetet mellan länderna i EU när det gäller att tillhandahålla bättre möjligheter för ungdomar.

VAD INNEBÄR DET EUROPEISKA SAMARBETET PÅ UNGDOMSOMRÅDET?

I ett beslut från rådet som antogs 2009 fastställs en förnyad ram för EU-samarbete på ungdomsområdet för perioden 2010-2018. Det är en uppföljning på en första ram som antogs 2002 och gällde för perioden 2002-2009.

Det främsta målet med denna förnyade ram, som även kallas EU:s ungdomsstrategi, är att göra samarbetet och de åtgärder som redan har vidtagits effektivare, och ge ännu större förmåner till ungdomar i EU.

Det finns främst två mål med strategin:

Ge fler och lika möjligheter för alla ungdomar inom utbildningen och på arbetsmarknaden.

Uppmuntra ungdomar till att aktivt delta i samhället.

Målen ska uppfyllas genom att främja dialogen mellan ungdomar och beslutsfattare. På så sätt ska man främja ett aktivt medborgarskap, uppmuntra till social integration och garantera att ungdomar inkluderas i utvecklingen av EU-politiken.

För att genomföra detta uppmuntrar man särskilda initiativ som riktar sig till ungdomar, och initiativ till integrering. Dessa görs på åtta specifika områden:

Utbildning.

Sysselsättning och entreprenörskap.

Hälsa och välbefinnande.

Ungdomars delaktighet i EU:s demokratiska process och i samhället vad avser en särskild strukturerad dialog i EU (under 2014 och 2015 läggs fokus på ungdomars möjligheter).

Frivilligarbete.

Social integration.

Ungdomar och världen med åtgärder som är utformade för att hjälpa ungdomar att engagera sig utanför EU eller involvera sig mer i frågor som klimatförändringar, internationellt samarbete och mänskliga rättigheter.

Kreativitet och kultur.

EU-ländernas och kommissionens roll

Europeiska kommissionen och EU-länderna uppmanas att anta åtgärder som bidrar till att genomföra målen i ungdomsstrategin. Åtgärder på dessa områden måste vidtas med hjälp av en öppen samordningsmetod vilken kräver politiska åtaganden från EU-länderna och särskilda arbetssätt.

De främsta genomförandeinstrumenten i EU:s ungdomsstrategi är ömsesidigt lärande mellan EU-länderna, fokus på evidensbaserad övervakning och rapportering, dialog med ungdomar och utnyttjande av EU-program som Erasmus+.

Genom EU:s ungdomsstrategi uppmuntrar man dessutom till att ta hänsyn till ungdomsfrågor även inom andra politikområden som kan påverka ungdomars vardag. Ungdomssysselsättning (inklusive ungdomsgarantin) och social integration (EU-plattform mot fattigdom och social utslagning) är tydliga exempel på dessa politikområden.

Mer information finns att hitta på Europeiska kommissionens ungdomsportal och på webbplatsen för EU:s ungdomsstrategi. Se även EU:s ungdomsrapport för 2015.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 maj 2014, om översikten av den strukturerade dialogen omfattande social integration av ungdomar (Europeiska unionens officiella tidning C 183, 14.6.2014, s. 1-4)

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 maj 2014, om en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor för 2014-2015 (Europeiska unionens officiella tidning C 183, 14.6.2014, s. 5-11)

Senast ändrat 22.09.2015

Top