Help Print this page 
Title and reference
Utbildning 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Utbildning 2020

”Utbildning 2020” är en ny strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete som bygger vidare på det tidigare arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”. Det drar upp allmänna strategiska mål för medlemsstaterna, inklusive en samling principer för att nå dessa mål och gemensamma arbetsmetoder med prioriterade områden för varje arbetscykel.

RÄTTSAKT

Rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete [Europeiska unionens officiella tidning C 119 av den 28.5.2009].

SAMMANFATTNING

Dessa slutsatser tillhandahåller en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete fram till 2020. Ramen bygger på framgångarna med arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”, med syfte att ta itu med utmaningarna som kvarstår vad gäller att skapa ett kunskapsbaserat Europa och göra livslångt lärande till allas verklighet.

Huvudmålet med ramen är att stödja medlemsstaterna så att de kan vidareutveckla sina utbildningssystem. Systemen bör förse medborgarna med större möjlighet att förverkliga sin potential, samt säkerställa hållbart ekonomiskt välstånd och anställbarhet. Ramen bör, utifrån perspektivet livslångt lärande, beakta hela spektrat av utbildningssystem på alla nivåer och i alla sammanhang (inklusive både ickeformell och formell utbildning).

Slutsatserna fastställer fyra strategiska mål för ramverket:

  • Förverkliga livslångt lärande och rörlighet – komma vidare med genomförandet av strategier för livslångt lärande, utarbetandet av nationella kvalifikationsramar kopplade till den europeiska ramen för kvalifikationer samt flexiblare utbildningsvägar. Rörligheten bör utvidgas och den europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet bör tillämpas.
  • Förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet – alla medborgare ska kunna tillgodogöra sig nyckelkompetenser och alla utbildningsnivåer måste göras mer attraktiva och effektiva.
  • Främja lika möjligheter för alla, social sammanhållning och aktivt medborgarskap – utbildningen bör göra det möjligt för alla medborgare att tillägna sig och utveckla de färdigheter som behövs för deras anställbarhet samt främja fortbildning, aktivt medborgarskap och interkulturell dialog. Utbildningsmässigt ogynnsamma situationer bör hanteras genom tillhandahållandet av högkvalitativ grundskoleverksamhet för alla.
  • Öka kreativiteten och innovationsförmågan, inklusive företagarandan, på alla utbildningsnivåer – alla medborgare bör stimuleras att tillägna sig övergripande kompetenser och en välfungerande kunskapstriangel (utbildning, forskning och innovation) bör säkerställas. Samarbeten mellan företag och utbildningsinstitut samt bredare utbildningsgemenskaper med representanter för det civila samhället och andra intressenter, bör främjas.

För att mäta vilka framsteg som uppnåtts utifrån dessa mål, åtföljs de av indikatorer och europeiska riktmärken (som anges i bilaga 1 till slutsatserna).

Det finns även en uppsättning principer som bör iakttas när man jobbar mot de tidigare nämnda målen. Dessa inkluderar genomförandet av det europeiska utbildningssamarbetet utifrån perspektivet livslångt lärande, varvid den öppna samordningsmetoden tillämpas mer effektivt och synergier utarbetas mellan de olika berörda sektorerna. Det europeiska utbildningssamarbetet bör vara sektoröverskridande och öppet så att det involverar de berörda politikområdena och alla berörda intressenter. Resultaten av samarbetet bör spridas och ses över regelbundet. Bättre förenlighet med såväl Köpenhamns- som Bologna processen och en starkare dialog och ett bättre samarbete med tredjeländer och internationella organisationer bör också finnas med som mål.

I syfte att inrätta effektiva och flexibla arbetsmetoder för europeiskt utbildningssamarbete tillhandahåller ramen en serie arbetscykler fram till 2020 varav den första omfattar perioden 2009-2011. Ett antal prioriterade områden antas för varje cykel utifrån ovan nämnda strategiska mål. Bilaga II fastställer de prioriterade områdena för den första cykeln. Samarbetet bör utföras genom initiativ för ömsesidigt lärande, för vilka tydliga mandat, tidsplaner och förväntade resultat upprättas. Resultatet av samarbetet ska spridas bland beslutsfattare och intressenter för att förbättra synligheten och genomslagskraften. Rådet och kommissionen bör sammanställa en gemensam rapport i slutet av varje cykel, som även ska ligga till grund för utarbetandet av prioriterade områden för nästa cykel. Kommissionen ska övervaka utbildningssamarbetet i samverkan med medlemsstaterna.

Medlemsstaterna bör arbeta tillsammans med den öppna samordningsmetoden i syfte att utveckla det europeiska utbildningssamarbetet baserat på ovan nämnda strategiska mål, principer och arbetsmetoder. Samtidigt bör medlemsstaterna anta åtgärder på nationell nivå för att uppnå de strategiska målen och bidra till att uppnå de europeiska riktmärkena.

Kommissionen uppmanas att stödja samarbeten mellan medlemsstaterna, utvärdera vilka framsteg som gjorts mot att uppnå målen och riktmärkena samt fortsätta ta fram riktmärken för rörlighet, anställbarhet och språkinlärning. Vidare bör kommissionen och medlemsstaterna tillsammans undersöka hur den enhetliga ramen för indikatorer och referensvärden baserad på arbetsprogrammet Utbildning 2010 skulle kunna harmoniseras med Utbildning 2020.

Senast ändrat den 23.10.2009

Top