Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utgivning av euromynt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utgivning av euromynt

Europeiska unionen (EU) fastställer reglerna för utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp, inklusive eurominnesmynt.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 651/2012 av den 4 juli 2012 om utgivning av euromynt.

SAMMANFATTNING

Medlemsstaterna får ge ut två typer av euromynt: mynt i omlopp och samlarmynt.

Mynt i omlopp

Mynt i omlopp ska sättas i omlopp till nominellt värde.

En liten andel får sättas i omlopp till ett pris som överstiger det nominella värdet om det kan motiveras av myntets särskilt höga kvalitet, specialförpackning eller eventuella tilläggstjänster.

Varje medlemsstat som har euron som valuta får endast ge ut två minnesmynt per år, utom då

  • minnesmynt gemensamt ges ut av alla medlemsstater som har euron som valuta, eller
  • ett minnesmynt ges ut med anledning av att statschefsämbetet tillfälligt är vakant eller att statschefen är provisoriskt tillsatt.

Det totala antalet minnesmynt som släpps ut på marknaden för varje enskild utgivning får inte överstiga det högre av följande två utgivningstak:

  • 0,1 % av det samlade totala nettoantalet 2-euromynt som alla medlemsstater som har euron som valuta har släppt ut på marknaden fram till början av det år som föregår minnesmyntets utgivningsår; detta tak får höjas till 2,0 % av det samlade totala nettoantalet 2-euromynt i alla medlemsstater som har euron som valuta om utgivningen görs till minne av ett allmänt uppmärksammat ämne som har mycket högt symbolvärde, eller
  • 5,0 % av det samlade totala nettoantalet 2-euromynt som medlemsstaten i fråga har släppt ut på marknaden fram till början av det år som föregår minnesmyntets utgivningsår.

Samlarmynt

Samlarmynt ska ha ställning som lagliga betalningsmedel endast i den utgivande medlemsstaten. Det ska klart och tydligt framgå på myntet vilken medlemsstat som är utgivande medlemsstat.

För att kunna skiljas från mynt i omlopp ska samlarmynt uppfylla samtliga nedanstående kriterier:

  • Deras nominella värde ska skilja sig från det nominella värdet på mynt i omlopp.
  • Deras avbildningar ska skilja sig från de gemensamma sidorna på mynt i omlopp.
  • Deras färg, diameter och vikt bör väsentligt skilja sig från mynt i omlopp vad gäller åtminstone två av dessa tre kännetecken.
  • De får inte ha en rand som är fint räfflad eller har formen av en "spansk blomma".

Samlarmynt får släppas ut på marknaden till eller överstigande det nominella värdet.

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att motverka användningen av samlarmynt som betalningsmedel.

Samråd före destruering av mynt i omlopp

Medlemsstaterna ska innan de destruerar mynt i omlopp samråda med varandra och informera myntdirektörerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 651/2012

16.8.2012

-

EUT L 201, 27.7.2012

Senast ändrat den 04.02.2013

Top