Help Print this page 
Title and reference
Krav på medlemsstaternas budgetramverk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krav på medlemsstaternas budgetramverk

Föreliggande direktiv inrättar detaljerade regler om medlemsstaternas nationella budgetramverk. Reglerna ingår som en del av budgetövervakningen inom Europeiska unionen (EU). De syftar till att bidra till att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter enligt stabilitets- och tillväxtpakten.

AKT

Rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk [Europeiska unionens officiella tidning L 306, 23.11.2011].

SAMMANFATTNING

Föreliggande direktiv gäller medlemsstaternas nationella budgetramverk. De anger alla åtgärder, regler och institutioner genom vilka medlemsstaternas regeringar övervakar budget- och finanspolitiken.

System för räkenskaper i den offentliga sektorn och statistisk rapportering

Medlemsstaterna ska inrätta nationella system för offentliga räkenskaper som heltäckande och konsekvent omfattar den offentliga sektorns alla undersektorer.

Räkenskapssystemen ska således göra det möjligt för medlemsstaterna att se till att budgetuppgifter för den offentliga sektorns alla undersektorer offentliggörs regelbundet. De ska även byggas på kassabaserad redovisning och innehålla den information som krävs för att lägga fram tillförlitliga uppgifter, i linje med koncepten och definitionerna i de nationella räkenskapssystemen.

Därutöver ska medlemsstaternas nationella räkenskapssystem underkastas interna kontroller och oberoende revision.

Slutligen uppmanar direktivet kommissionen att innan slutet av 2012 utvärdera hur ändamålsenliga de internationella standarderna för offentlig redovisning är för medlemsstaterna.

Prognoser för budgetplaneringen

Medlemsstaterna baserar sin budgetplanering på makroekonomiska prognoser och budgetprognoser som ska vara så realistiska som möjligt. Prognoserna innefattar särskilt en undersökning av de viktigaste finanspolitiska variablerna vid olika antaganden om tillväxt- och ränteutveckling.

Medlemsstaterna offentliggör sina makroekonomiska prognoser och budgetprognoser samt de metoder och parametrar som har tillämpats. De anger även vilken institution som är ansvarig för utarbetandet av prognoserna.

Medlemsstaternas prognoser jämförs sedan med prognoserna som har utarbetats av kommissionen. Denna måste också offentliggöra vilka metoder, antaganden och parametrar som har tillämpats. Varje signifikant skillnad mellan medlemsstaternas och kommissionens prognoser ska beskrivas och förklaras.

Numeriska finanspolitiska regler

EU:s budgetövervakning ska likaledes vila på numeriska finanspolitiska regler, som är specifika för respektive land. Dessa regler syftar till att undvika alltför stora offentliga underskott och för stora skulder.

De landspecifika finanspolitiska reglerna omfattar särskilt:

 • måldefinition och tillämpningsområde för reglerna,
 • effektiv övervakning av hur reglerna iakttas, på grundval av tillförlitliga analyser utförda av oberoende organ eller organ som är funktionellt oberoende gentemot de nationella budgetmyndigheterna,
 • konsekvenser om reglerna inte iakttas.

Budgetramverk på medellång sikt

Medlemsstaterna inrättar ett budgetramverk på medellång sikt. Detta ramverk definieras som en uppsättning förfaranden, som innebär att tidsperspektivet för arbetet med budgetpolitiken förlängs bortom årsbudgeten. Budgetramverket åtföljs av införandet av en planering på minst tre år.

Budgetramverket innefattar således följande delar:

 • Övergripande och transparenta fleråriga budgetmål, t.ex. uttryckt i underskott för den offentliga sektorn eller skulder.
 • Prognoser för varje större utgifts- och inkomstpost för den offentliga sektorn.
 • En beskrivning av planerade politiska åtgärder på medellång sikt som påverkar den offentliga sektorns finanser.
 • En utvärdering av vilka effekter de planerade politiska åtgärderna kan ha på de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

Sammanhang

Stabilitets- och tillväxtpakten är en uppsättning regler som inrättar en ekonomisk övervakning och budgetövervakning på europeisk nivå, för att säkerställa EU:s ekonomiska och finansiella stabilitet.

År 2011 var stabilitets- och tillväxtpakten föremål för en omfattande reform.Således sammanför stabilitets- och tillväxtpakten hädanefter sex lagstiftningsakter, som trädde i kraft den 13 december 2011:

 • förordning (EU) nr 1173/2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet,
 • förordning (EU) nr 1174/2011 om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet,
 • förordning (EU) nr 1175/2011 om ändring av förfaranden för övervakning av de offentliga finanserna,
 • förordning (EU) nr 1176/2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser,
 • förordning (EU) nr 1177/2011 om ändring av förfarandet vid alltför stora underskott,
 • föreliggande direktiv om krav på medlemsstaternas budgetramverk. Det tillämpas i nuläget helt då tidsfristen för genomförandet i medlemsstaterna var fastställd till den 31 december 2013, med tanke på att kommissionen i slutet av 2012 behövde presentera en interimsrapport om genomförandet.

HÄNVISNINGAR

Akt

Ikraftträdande

Tidsfrist för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

EUT L 306, 23.11.2011

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Mot ett införande av harmoniserade redovisningsstandarder för den offentliga sektorn i medlemsstaterna. Hur väl lämpar sig IPSAS för medlemsstaterna? [ COM(2013) 114 final - ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kvaliteten på de budgetuppgifter som medlemsstaterna rapporterat under 2013 [ COM(2014) 122 final - ej offentliggjord i EUT].

Rapporten bygger på de viktigaste resultaten från utvärderingen av underskottsförfarandet under 2013. På det hela taget framhåller kommissionen att rapporteringskvalitén av budgetuppgifter har fortsatt att förbättras under 2013.

Senast ändrat den 27.06.2014

Top