Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den monetära lagstiftningen i euroområdet - övergången till euro i praktiken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den monetära lagstiftningen i euroområdet - övergången till euro i praktiken

Ett land i Europeiska unionen (EU) som har uppfyllt de stränga kriterierna för att anta euron måste följa tydliga regler i samband med övergången från den nationella valutan. När landet har gjort det måste det tillämpa den budgetdisciplin som krävs enligt ett nyligen antaget fördrag, utformat för att säkerställa korrekt styrning av euroområdet.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införandet av euron

SAMMANFATTNING

Ett land i Europeiska unionen (EU) som har uppfyllt de stränga kriterierna för att anta euron måste följa tydliga regler i samband med övergången från den nationella valutan. När landet har gjort det måste det tillämpa den budgetdisciplin som krävs enligt ett nyligen antaget fördrag, utformat för att säkerställa korrekt styrning av euroområdet.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen definieras den monetära lagstiftningen i EU-länder som har antagit euron som gemensam valuta. De olika faser som leder till dess införande beskrivs också.

VIKTIGA PUNKTER

En övergångsperiod på upp till tre år är tillåten mellan det datum då ett land antar euron och det tillfälle då eurosedlar och euromynt kommer i omlopp. I praktiken är dessa datum nu samma, vilket Litauen visade i samband med att man antog euron den 1 januari 2015.

En utfasningsperiod på upp till ett år föreskrivs för de länder som inte genomför övergångsarrangemangen. Under denna period kan både euron och den nationella valutan användas innan den senare fasas ut.

De nationella centralbankerna i länder som har antagit euron, samt Europeiska centralbanken, är de enda institutioner som är behöriga att sätta den gemensamma valutans sedlar och mynt i omlopp.

Länder som använder euron är ansvariga för att hantera eventuella försök att förfalska sedlarna och mynten.

För att stärka euroområdets ekonomiska regelverk antog EU-länderna fördraget om stabilitet, samordning och styrning. Det började gälla den 1 januari 2013. Syftet med reglerna i fördraget är att

främja budgetdisciplin (såsom att hålla de nationella budgetarna antingen balanserade eller med överskott) genom en finanspakt,

stärka samordningen av ländernas ekonomiska politik,

förbättra styrningen av euroområdet.

Europeiska unionen har också upprättat en årscykel för samordning av ekonomisk politik. Den kallas för den ”europeiska planeringsterminen”. Enligt denna utför kommissionen en detaljerad analys av ländernas budgetära, makroekonomiska och strukturella reformplaner. Den utfärdar sedan detaljerade rekommendationer till varje EU-land för de kommande 12 till 18 månaderna.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om euron.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 974/98

1.1.1999

-

EGT L 129, 11.5.1998, s. 1-5

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2596/2000

1.1.2001

-

EGT L 300, 29.11.2000, s. 2-3

Förordning (EG) nr 2169/2005

18.1.2006

-

EUT L 346, 29.12.2005, s. 1-5

Förordning (EG) nr 1647/2006

1.1.2007

-

EUT L 309, 9.11.2006, s. 2-3

Förordning (EG) nr 835/2007

1.1.2008

-

EUT L 186, 18.7.2007, s. 1-2

Förordning (EG) nr 836/2007

1.1.2008

-

EUT L 186, 18.7.2007, s. 3-4

Förordning (EG) nr 693/2008

1.1.2009

-

EUT L 195, 24.7.2008, s. 1-2

Förordning (EU) nr 670/2010

1.1.2011

-

EUT L 196, 27.8.2010, s. 1-3

Förordning (EU) nr 827/2014

1.1.2015

-

EUT L 228, 31.7.2014, s. 3-4

Senast ändrat 14.09.2015

Top