Help Print this page 
Title and reference
Europeisk finansiell stabiliseringsmekanism

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeisk finansiell stabiliseringsmekanism

Denna förordning instiftar en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism. Denna mekanism ger finansiell hjälp till medlemsstater med finansiella problem.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 som etablerar en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism.

SAMMANFATTNING

Den finansiella kris som slog mot världsekonomin i slutet av år 2008 har fått flera ödesdigra konsekvenser för medlemsstaternas ekonomi

  • nedgång i den ekonomiska tillväxten,
  • ökning av medlemsstaternas budgetunderskott och skuldsättning,
  • instabilisering av finansmarknaderna.

De finansiella svårigheter som en medlemsstat möter kan därför utgöra ett svårt hot mot den finansiella stabiliteten i Europeiska unionen (EU) som helhet. Det är sålunda nödvändigt att införa en europeisk mekanism för finansiellt stöd, som kan komma medlemsstater i svårighet till hjälp och därigenom bevara EU:s finansiella stabilitet.

Tillämpningsområde

Den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen hjälper medlemsstater då

  • en medlemsstat upplever svåra finansiella störningar eller ett allvarligt eller svårt hot om finansiella störningar,
  • dessa finansiella störningar eller hot om finansiella störningar beror på händelser som är utanför den berörda medlemsstatens kontroll.

Finansiellt bistånd

Den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen kan vara ett lån eller en kreditlina som ges till medlemsstaterna. En kreditlina är en tillåtelse som ges en medlemsstat att ta ut medel upp till ett visst tak och under en begränsad period.

Förfarande

Innan en medlemsstat kan utnyttja den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen, måste den formulera en ansökan som innehåller

  • en utvärdering av dess finansiella behov,
  • ett ekonomiskt och finansiellt saneringsprogram som beskriver de olika åtgärder som syftar till att återetablera den finansiella stabiliteten.

Rådet beslutar sedan att bevilja eller avslå ekonomiskt bistånd åt medlemsstaten. Det beslutar med kvalificerad majoritet, efter förslag från kommissionen. Om rådet beslutar att bevilja en medlemsstat ekonomiskt bistånd, innehåller beslutet

  • Formerna för den finansiella hjälpen som beloppet, antalet utbetalningar, tillgänglighetsperioden för det ekonomiska biståndet osv.,
  • De de allmänna ekonomipolitiska villkoren: dessa villkor fastställs av kommissionen. De är knutna till EU:s ekonomiska bistånd för att återskapa en stabil ekonomisk situation i den berörda medlemsstaten och att återställa dess förmåga att finansiera sig själv på finansmarknaderna,
  • Medlemsstatens ekonomiska och finansiella saneringsprogram.

Dessutom kan de allmänna ekonomipolitiska villkoren anges i ett samförståndsavtal mellan medlemsstaten och kommissionen. Kommissionen ska sedan regelbundet göra en ny granskning av att dessa villkor efterlevs, i samarbete med Europeiska centralbanken. Ändringar i dessa villkor kan eventuellt medföra en förändring i medlemsstatens ekonomiska och finansiella saneringsprogram.

Beviljande av ekonomiskt bistånd

Utbetalning av lån eller öppnande av kreditlinor som beviljas medlemsstaterna styrs av kommissionen. Denna kontrollerar regelbundet att den mottagande medlemsstatens ekonomiska politik följer dess saneringsprogram.

Kommissionen är också behörig att låna på kapitalmarknader eller i finansinstitut för att finansiera lån som beviljas medlemsstaterna.

Dessutom har revisionsrätten rätt att genomföra finansiella kontroller eller revisioner för att kontrollera att EU:s ekonomiska bistånd går rätt till.

Kompatibilitet med andra mekanismer för ekonomiskt stöd

Den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen är kompatibel med systemet för ekonomiskt stöd till medlemsländers betalningsbalans. Detta ekonomiska stöd vänder sig till medlemsstater som inte har antagit euron och som upplever svårigheter i betalningsbalansen.

Den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen utesluter inte nyttjandet av finansiering utanför unionen, särskilt genom Internationella valutafonden (EN) (ES) (FR). Kommissionen ska då granska den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismens kompatibilitet med den yttre finansieringen.

Översyn av den europeiska mekanismen för ekonomiskt bistånd

Sex månader efter att denna förordning trätt i kraft, ska kommissionen se över ifall de särskilda omständigheter som motiverade antagandet av den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen fortfarande gäller. Om den europeiska mekanismen behålls, ska kommissionen sedan göra en likadan översyn var sjätte månad.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 407/2010

12.5.2010

-

EUT L 181, 11.5.2010

Senast ändrat den 30.07.2010

Top