Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationella brottmålsdomstolen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationella brottmålsdomstolen

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2011/168/GUSP om EU:s stöd för Internationella brottmålsdomstolen.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

 • Syftet med beslutet är att befordra universellt stöd för Romstadgan, som är det fördrag som styr Internationella brottmålsdomstolen, och samtidigt bevara dess integritet, självständighet och verkningsfulla arbete.
 • Syftet är också att EU ska stödja samarbetet med Internationella brottmålsdomstolen samt genomförandet av principen om komplementaritet*.

VIKTIGA PUNKTER

Befordra universellt stöd

 • EU och dess 28 medlemsländer ska befordra universellt stöd för Romstadgan genom förhandlingar och politiska dialoger med länder utanför EU eller regionala organisationer och/eller genom att anta initiativ för att främja spridningen av värderingarna, principerna och bestämmelserna i Romstadgan.
 • EU och dess medlemsländer måste samarbeta med länder utanför EU, internationella institutioner och icke-statliga organisationer i syfte att befordra universellt stöd.
 • EU-länderna ska dela sina egna erfarenheter med anknytning till genomförandet av Romstadgan med länder utanför EU. Dessutom kan EU och dess medlemsländer uppmanas att bidra med tekniskt och finansiellt bistånd till dessa länder utanför EU.

Garantera Internationella brottmålsdomstolens oberoende

För att göra detta ska EU och dess medlemsländer

 • uppmuntra andra länder att överföra sina bidrag till Internationella brottmålsdomstolens budget,
 • uppmuntra anslutning till och ratificering av avtalet om Internationella brottmålsdomstolens privilegier och immunitet,
 • stödja möjligheterna för domare, åklagare, tjänstemän och advokater att få utbildning och hjälp i arbete med anknytning till Internationella brottmålsdomstolen.

Stöd för effektivt fungerande

 • EU och dess medlemsländer kan ingå särskilda avtal och överenskommelser för att göra det möjligt för Internationella brottmålsdomstolen att arbeta effektivt.
 • Fullständigt samarbete med Internationella brottmålsdomstolen är en förutsättning för att den ska fungera effektivt. EU och dess medlemsländer ska vidta åtgärder för att säkerställa fullständigt samarbete med Internationella brottmålsdomstolen från länder utanför EU, inbegripet snabb verkställighet av arresteringsorder.
 • EU:s svar på bristande samarbete med Internationella brottmålsdomstolen från länder utanför EU fokuserar på hur EU och dess medlemsländer bör hantera bristande samarbete.

Handlingsplan

I handlingsplanen för att följa upp beslutet läggs bland annat fokus på samordning av EU:s insatser för att genomföra målen i beslutet samt på genomförande av principen om komplementaritet.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det trädde i kraft den 21 mars 2011.

BAKGRUND

Internationella brottmålsdomstolen är en oberoende internationell organisation med säte i Haag, Nederländerna. Dess uppgift är att lagföra förövare av folkmord*, brott mot mänskligheten* och krigsbrott*. Domstolen styrs av Romstadgan, som trädde i kraft den 1 juli 2002 och har ratificerats av alla EU-länder.

VIKTIGA BEGREPP

* Komplementaritet i detta sammanhang är principen om att Internationella brottmålsdomstolen är avsedd som en domstol i sista instans, vilket innebär att den bör utreda och lagföra endast när de nationella domstolarna har underlåtit att göra det.

* Folkmord: handlingar som begås med avsikten att helt eller delvis förgöra en nationell grupp, etnisk grupp, ras eller religiös grupp.

* Brott mot mänskligheten: handlingar som begås som en del i ett utbrett och systematiskt angrepp mot civilbefolkning.

* Krigsbrott: handlingar som strider mot krigets lagar (t.ex. Genèvekonventionerna). Några exempel är att behandla krigsfångar illa, döda gisslan eller uppsåtligt förstöra städer, samhällen eller byar.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2011/168/GUSP av den 21 mars 2011 om Internationella brottmålsdomstolen och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2003/444/Gusp (EUT L 76, 22.3.2011, s. 56–58)

Senast ändrat 16.02.2016

Top