Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor

De här riktlinjerna fastställer EU:s åtgärdsmål och verktyg för ingripande genom externa åtgärder vad gäller bekämpningen av våld mot kvinnor, inklusive all slags diskriminering de utsätts för.

RÄTTSAKT

EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och bekämpningen av all slags diskriminering mot dem. Rådet för allmänna frågor av den 8 december 2008 [Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Våld mot kvinnor är ett globalt, institutionaliserat fenomen som kan se olika ut beroende på samhällets sociala, ekonomiska, kulturella och politiska struktur. Det får allvarliga konsekvenser för offrets fysiska och mentala hälsa samt för samhällets utveckling i övrigt. Det uppstår huvudsakligen till följd av ekonomiska och maktrelaterade olikheter mellan könen, seder, traditioner, religiösa värderingar, politisk instabilitet och väpnade konflikter.

Termen ”våld mot kvinnor” avser "alla former av könsrelaterat våld som resulterar i, eller löper stor risk att resultera i, fysiska, sexuella eller psykiska skador eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, utpressning eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller privat.

Genom att anta dessa riktlinjer gör EU ett politiskt och långsiktigt ställningstagande i frågan om kvinnors rättigheter. Unionens åtgärder i bekämpandet av våld mot kvinnor fokuserar på tre sammankopplade mål

 • förhindra våld,
 • skydda och stötta offren,
 • åtala förövarna.

Riktlinjerna fastställer följande åtgärdsmässiga mål för detta syfte,

 • främja jämlikhet mellan könen och bekämpa diskrimineringen av kvinnor, särskilt i den privata sektorn, i lagstiftningen och i offentliga principer,
 • samla in uppgifter och ta fram indikationer på våld mot kvinnor, i detta syfte ska EU identifiera lämpliga verktyg och stödja EU-ländernas ansträngningar att samla in uppgifter,
 • utforma effektiva och samordnade strategier som tillämpas på alla nivåer och i alla samhällssektorer för att förebygga våld och skydda offren,
 • motverka straffriheten för förövarna genom att säkerställa att våld mot kvinnor är straffbart enligt lag samt vidta åtgärder för att underlätta offrens tillgång till rättslig hjälp.

EU:s verktyg för ingripande

EU:s verktyg för ingripande måste tillåta involvering av alla relevanta aktörer. De uppfyller de åtgärdsmässiga målen och tillämpas tillsammans med andra riktlinjer för mänskliga rättigheter, såsom riktlinjerna för barns rättigheter och riktlinjerna för försvarare av mänskliga rättigheter.

Frågan om våld mot kvinnor och all slags diskriminering som resulterar i sådant våld presenteras inom de allmänna strategierna i alla relationer med tredjeländer och regionala organisationer. Det största problemet handlar om efterföljandet av nationella, juridiska ramverk med internationella standarder och förpliktelser samt korrekt tillämpning och uppföljning av det senare. I denna kontext kommer EU även att fortsätta uppmuntra ratifieringen av relevanta konventioner och förordningar, nämligen FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor.

De särskilda tilläggsåtgärderna i bekämpandet av våld mot kvinnor är att

 • främja rollen för FN:s specialrapportör om våld mot kvinnor i situationer med utbrett och ostraffat våld samt säkerställa att dennes rekommendationer följs upp,
 • bevaka rättshanteringen av våld mot kvinnor,
 • stödja kvinnors rättigheter och kvinnliga försvarare av mänskliga rättigheter,
 • stödja kampanjer och politik för ökad medvetenhet om problemet.

I enskilda fall av särskild allvarlighetsgrad, till exempel då våld utövas eller accepteras av ett land i strid mot dess internationella åtaganden har EU rätt att vidta särskilda åtgärder.

Våld mot kvinnor, och diskriminering som resulterar i sådant våld, tas upp i EU:s specifika dialoger om mänskliga rättigheter och, vid behov, i andra politiska dialoger. Detta inkluderar uppföljning av rekommendationer om internationella och regionala mekanismer relaterade till kvinnors rättigheter. EU kommer även att fortsätta främja internationellt förebyggande av våld mot kvinnor, främst inom FN.

Cheferna för EU-uppdrag är skyldiga att ta med information i sina rapporter om mänskliga rättigheter angående kvinnors grundläggande rättigheter. EU:s specialrepresentanter och sändebud, vars uppdrag även inkluderar kvinnors rättigheter, är likaledes ansvariga för att rapportera om ämnet.

EU kommer att prioritera bekämpningen av våld mot kvinnor i sina ömsesidiga och mångsidiga samarbeten för att försvara de mänskliga rättigheterna. Det civila samhället, inklusive rätts- och utbildningsinstanserna kommer att vara tätt involverade. Tonvikten kommer att ligga på samarbetena som utförs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter. Målet med detta samarbete är att stödja civila samhällsprogram som fokuserar på att

 • främja tillgång till rättslig hjälp och vård,
 • förhindra våld,
 • stärka kapaciteten för nationell administration, relevanta, civila samhällsorganisationer och andra intressenter som är involverade i hanteringen av våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser.

Senast ändrat den 24.09.2010

Top