Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkter med dubbla användningsområden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Produkter med dubbla användningsområden

EU kontrollerar export av produkter med dubbla användningsområden, dvs. produkter som kan användas för både civila och militära ändamål. Ett exempel på detta är uran, som kan användas både i effektgenererande syfte och för kärnvapen. Genom dessa kontroller vill EU säkerställa att man uppfyller internationella förpliktelser och ansvar, särskilt när det gäller icke-spridning (dvs. att förhindra att kärnvapen sprids).

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs ett gemensamt EU-system för att kontrollera export, överföring, förmedling och transitering (underleverantörers verksamhet för försäljning och köp) av produkter med dubbla användningsområden. Den innehåller en gemensam kontrollförteckning för EU och bestämmelser för hur förteckningen ska genomföras. Ett exporttillstånd krävs för att exportera en produkt med dubbla användningsområden ut ur EU till ett land utanför EU.

VIKTIGA PUNKTER

Produkter med dubbla användningsområden är varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra till tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar. Handel med produkter med dubbla användningsområden har ökat stadigt under årens lopp och är i dag en stor del av EU:s utrikeshandel. År 2013 stod de kontrollerade exporterna av produkter med dubbla användningsområden från EU för 85 miljarder euro.

Exporttillstånd: Bilaga I innehåller en lista med de produkter med dubbla användningsområden för vilka det krävs tillstånd.

Det kan krävas tillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden även om de inte står med i bilaga I, nämligen om det finns anledning till att tro att de ska användas i samband med ett biologiskt eller kemiskt program, kärnvapenprogram eller program med anknytning till ballistiska missiler, eller utan tillstånd vid ett vapenembargo.

I undantagsfall får EU-länder utföra ytterligare kontroller av produkter som inte är förtecknade. Detta kan göras med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till de mänskliga rättigheterna.

EU-länderna tillämpar även restriktioner för förmedlingstjänster av produkter med dubbla användningsområden, samt för transitering av sådana produkter genom EU.

Genom förordning (EU) nr 388/2012 uppdateras bilaga I. Den samordnar bilagan med internationella bestämmelser och förpliktelser som har genomförts med tanke på EU:s deltagande i Australiengruppen, Missile Technology Control Regime, Nuclear Supplier's Group, Wassenaar-arrangemanget om kontroll av export av konventionella vapen och varor och teknik med dubbla användningsområden, samt konventionen om kemiska vapen.

Fri rörlighet inom EU för produkter med dubbla användningsområden: förutom vissa känsliga produkter som förtecknas i bilaga IV i förordningen (som t.ex. elektriskt initierade sprängkapslar) får man inom EU handla fritt med produkter med dubbla användningsområden.

Det finns fyra olika typer av exporttillstånd:

 • 1.

  EU:s generella exporttillstånd som möjliggör export av produkter med dubbla användningsområden till vissa länder och på vissa villkor (se bilaga II i förordningen). Dessa innefattar

  • export till länder som Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz och USA,
  • export efter reparation/ersättning,
  • tillfällig export för utställningar/mässor,
  • telekommunikation och kemikalier.
 • 2.

  Nationella generella exporttillstånd får utfärdas av EU-länderna om de är förenliga med EU:s befintliga generella tillstånd och inte gäller produkter som listas i bilaga II i förordningen (t.ex. uran eller human- eller djurpatogener som vissa virus, inklusive Ebola).

 • 3.

  Globala tillstånd utfärdas av nationella myndigheter till en exportör och kan omfatta flera olika produkter till flera olika länder eller slutanvändare.

 • 4.

  Individuella tillstånd utfärdas av nationella myndigheter till en exportör och omfattar export av en eller flera produkter med dubbla användningsområden till en slutanvändare eller mottagare i ett land utanför EU.

Myndighetsnätverk för kontroll av export: Genom förordningen inrättas ett nätverk med nationella myndigheter för kontroll av export. Dessa utbyter information.

Uppdatering av förteckningen över produkter med dubbla användningsområden

För att möjliggöra regelbunden uppdatering av EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden ges Europeiska kommissionen genom förordning (EU) nr 599/2014 rätt att anta akter. Om Europaparlamentet eller rådet har några invändningar träder inte den delegerade akten i kraft.

Översyn av politiken för exportkontroll

I förordningen krävs att EU-kommissionen ser över politiken för exportkontroll. I oktober 2013 lade kommissionen fram en rapport med en bedömning av genomförandet och konsekvenserna till rådet och Europaparlamentet. I rapporten drar kommissionen slutsatsen att den nuvarande ordningen för kontroll bör, även om den ger stabila rättsliga och institutionella grunder, uppgraderas så att den kan generera den moderna kontrollkapacitet som EU behöver i framtiden. I april 2014 antogs ett meddelande i vilket man redogjorde för en långsiktig vision för EU:s strategiska exportkontroller och identifierade konkreta politiska alternativ för hur exportkontrollsystemet skulle moderniseras. För närvarande utför kommissionen en konsekvensbedömning och planerar att lägga fram en ny lagstiftning i början på 2016.

Se mer information om kontroller för produkter med dubbla användningsområden på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 428/2009

27.8.2009

-

EUT L 134, 29.5.2009, s. 1-269

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1232/2011

7.1.2012

-

EUT L 326, 8.12.2011, s. 26-44

Förordning (EU) nr 388/2012

15.6.2012

-

EUT L 129, 16.5.2012, s. 12-280

Förordning (EU) nr 599/2014

2.7.2014

-

EUT L 173, 12.6.2014, s. 79-83

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Översyn av systemet för exportkontroll: att trygga säkerhet och konkurrenskraft i en föränderlig värld (COM(2014) 244 final, 24.4.2014).

Senast ändrat 01.03.2015

Top