Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferenssystem för import till EU från utvecklingsländer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferenssystem för import till EU från utvecklingsländer

Europeiska unionens allmänna preferenssystem ger utvecklingsländer sänkta tullar på deras export till EU och stimulerar på så sätt deras ekonomi.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Under 2012 antog EU nya bestämmelser för att ändra inriktning på det system som har tillämpats sedan 1971. Genom de nya bestämmelserna blir systemet öppnare och förutsägbarare för förmånsländerna, vilket är viktigt inte minst med tanke på det senaste decenniets förändrade globala handelsmönster. Systemet är nu inriktat på de länder som har störst behov.

Systemet omfattar inte förmånsländer som redan omfattas av frihandelsavtal med EU eller som har autonoma avtal med blocket (oftast tillfälliga, i avvaktan på mer omfattande och långsiktiga avtal med EU).

VIKTIGA PUNKTER

Ett system i tre delar

  • Den allmänna ordningen – varor som importerats från ett utvecklingsland omfattas av tullnedsättningar eller befrias från tull. Undantag – ordningen omfattar inte länder som har klassificerats som höginkomstländer eller högremedelinkomstländer under tre år i följd omedelbart innan förteckningen över förmånsländer uppdateras.
  • Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre – ännu lägre tullar för länder som ratificerat och tillämpar 27 angivna internationella konventioner för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, miljö och gott styre.
  • Den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna (allt utom vapen) – total tullbefrielse på import av alla varor från länder som FN har erkänt och klassificerat som de minst utvecklade länderna, förutom vapen.

Tillfälligt upphävande

EU kan tillfälligt upphäva de nedsatta tullarna av exempelvis följande skäl:

  • Överträdelse av viktiga principer i konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.
  • Illojala handelsmetoder .
  • Allvarliga brister i tullkontrollen (exempelvis vid export eller transitering av olaglig narkotika).
  • De relevanta konventionerna tillämpas inte längre i lagstiftningen i de länder som omfattas av den särskilda stimulansordningen eller lagstiftningen har inte genomförts).

Upphävande av tullnedsättningar i takt med att länderna utvecklas

Vissa länder kan vara fattiga, men ändå ha mycket konkurrenskraftiga exportindustrier. I sådana fall behöver de inte längre förmånsordningar för att lyckas ta sig in på EU:s marknader.

Därför kan förmånsordningarna upphävas tills vidare i länder med konkurrenskraftiga produktområden. Detta fastställs utifrån en graderingsmekanism.

Stabilare och förutsägbarare

Eftersom det nya allmänna preferenssystemet gäller i tio år (det tidigare gällde i tre år) är det stabilare och förutsägbarare för såväl importörer som exportörer.

Exportörerna vet att en övergångsperiod på minst ett år tillämpas för eventuella ändringar i förteckningen över förmånsländerna. För länderna innebär det nya systemet ökad trygghet eftersom de endast kan tas bort från förteckningen över förmånsländer om FN klassificerar dem som ett höginkomstland eller högremedelinkomstland under tre år i följd.

Tillfälliga importrestriktioner

EU får tillämpa skyddsåtgärder (tillfälliga restriktioner) om import från förmånsländer orsakar eller hotar att orsaka ”allvarliga svårigheter” för en producent i EU. Dessutom tillämpas övervakningsåtgärder för jordbruksprodukter. Inga av dessa åtgärder har någonsin vidtagits under den tid som systemet funnits.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 20 november 2012.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1–82)

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 978/2012 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1213/2012 av den 17 december 2012 om upphävande av tullförmånerna för vissa förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet I fråga om vissa avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 348, 18.12.2012, s. 11–13). Gäller till den 31 december 2016.

Senast ändrat 13.12.2015

Top