Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt kulturarvsmärke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiskt kulturarvsmärke

Det europeiska kulturarvsmärket belyser höjdpunkterna i den europeiska historien, kulturen och integrationen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU av den 16 november 2011 om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) inrättar ett europeiskt kulturarvsmärke som ska ges till platser som spelat en avgörande roll för Europas historia och kultur och/eller unionens uppbyggande.

Målet är att belysa det gemensamma europeiska kulturarvet för att förstärka medborgarnas känsla av att tillhöra unionen och den interkulturella dialogen. Dessutom spelar kulturarvet, tack vare bland annat kulturturismen, en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen av de europeiska regionerna, som kommer att vinna på att värdesättas.

Den tonvikt som läggs på platsernas symboliska europeiska värde och deras pedagogiska dimension skiljer det europeiska märket från de initiativ på kulturarvsområdet som inrättats av Unesco och Europarådet.

Kriterier för tilldelning

Följande platser får ansöka: minnesmärken, platser i naturen och under vatten, arkeologiska platser, industrimiljöer eller platser i städer, kulturlandskap, platser för ihågkommande, kulturprodukter och kulturföremål samt immateriellt arv kopplat till en plats, inbegripet samtida kulturarv.

Gränsöverskridande kulturarvsplatser, som är belägna i flera medlemsstater och som samlar sig runt ett särskilt tema, liksom nationella tematiska kulturarvsplatser som samlar flera platser runt ett gemensamt tema i ett enda land, kan lägga fram en gemensam ansökan.

Platser som ansöker om märket ska visa att de uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Dess gränsöverskridande eller paneuropeiska natur, genom att visa på vilket sätt deras inflytande och dragningskraft når utanför nationella gränser.
  • Dess ställning och roll i europeisk historia och europeisk integration och dess koppling till viktiga europeiska händelser, personer eller rörelser.
  • Dess ställning och roll i utvecklandet och främjandet av de gemensamma värderingar som EU vilar på.

Dessutom ska ansökande platser lämna in ett projekt i vilket de åtar sig att medvetandegöra medborgarna om platsens europeiska dimension, att organisera utbildningsaktiviteter, uppmuntra flerspråkighet, delta i nätverksaktiviteter med andra platser som fått märket och främja platsen på EU-nivå.

En arbetsplan ska också läggas fram och visa hur sökanden kommer att uppfylla vissa villkor, som att förvalta platsen på ett förnuftigt sätt, säkerställa dess bevarande och åtkomst för en så stor allmänhet som möjligt.

Urvalsförfarande

Det preliminära urvalet görs av medlemsstaterna som kan välja ut upp till två platser vartannat år. Listan lämnas sedan till en europeisk jury bestående av oberoende experter som behåller maximalt en plats per land. Europakommissionen utser platserna som får märket enligt juryns rekommendationer.

Dessa platser kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de fortfarande uppfyller kriterierna och att de lever upp till projektet och arbetsplanen. Om så inte är fallet, föreslår juryn förändringar i samarbete med den berörda medlemsstaten. Om nödvändiga åtgärder inte vidtas, kan kommissionen dra tillbaka märket.

De första märkena tilldelas 2013.

Bakgrund

Kulturarvsmärket, som numera är ett formellt EU-initiativ, lanserades först 2006 i form av ett mellanstatligt initiativ som samlade arton medlemsstater.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1194/2011/EU

23.11.2011

EUT L 303, 22.11.2011

Senast ändrat den 31.01.2012

Top