Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Export av kulturföremål

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Export av kulturföremål

För att skydda europeiska kulturföremål säkerställer den här förordningen att enhetliga kontroller utförs vid export av sådana föremål utanför EU:s tullområde, med hjälp av exportlicenser.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 116/2009 från den 18 december 2008 angående export av kulturföremål.

SAMMANFATTNING

Förordningen drar upp reglerna för skydd vid export av kulturföremål . Den säkerställer att dessa exporter underkastas enhetliga kontroller vid unionens yttre gränser. En förteckning över de kategorier av kulturföremål som omfattas av förordningen återfinns i bilaga I.

Exportlicens

En exportlicens måste uppvisas när ett kulturföremål ska exporteras utanför unionens tullområde. På exportörens begäran utfärdas en sådan licens av berörd myndighet i EU-landet. Den gäller inom hela EU. Ett EU-land kan vägra att utfärda en exportlicens om föremålen omfattas av lagstiftningen som skyddar nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde. Under vissa omständigheter kan ett EU-land tillåta export av vissa kulturföremål utan licens.

Exportlicensen måste uppvisas tillsammans med exportanmälan på tullanstalten i samband med att tullformaliteterna färdigställs. EU-länderna får begränsa antalet tullanstalter som är behöriga att handlägga ärenden om export av kulturföremål.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 fastställer reglerna för upprättandet, utfärdandet och användningen av de exportlicenser som föreskrivs i förordning (EG) nr 116/2009.

Den anger vilka typer av licenser som kan utfärdas, hur de ska användas och hur länge de är giltiga. Det finns tre typer av licenser:

  • En standardlicens - används vanligtvis vid varje exporttillfälle som omfattas av förordning (EG) nr 116/2009. Den är giltig under ett år.
  • En särskild öppen licens - avsedd att utfärdas för ett visst kulturföremål som regelbundet kan komma att föras ut temporärt från unionen för att användas eller ställas ut i tredjeland. Den är giltig upp till fem år.
  • En allmän öppen licens - avsedd att utfärdas till museer eller andra institutioner för att användas vid temporär export av föremål som ingår i deras permanenta samlingar och som regelbundet kan komma att exporteras temporärt från unionen för att ställas ut i tredjeland. Dessa är giltiga i upp till fem år.

Förlagor av de tre formulären finns att tillgå i bilagorna I, II respektive III.

Genomförande

Vad gäller genomförandet av denna förordning ska medlemsstaternas administrativa myndigheter samarbeta med varandra och med kommissionen. Dessutom måste samarbete upprättas mellan tullanstalter och behöriga myndigheter i EU-länderna.

EU-länderna måste upprätta effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelse av förordningen.

Bakgrund

Sedan antagandet har förordning (EEG) nr 3911/92 av den 9 december 1992 om export av kulturföremål ändrats vid flera tillfällen. I klargörande syfte upphävs den nu och ersätts med den aktuella förordningen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 116/2009

2.3.2009

-

EUT L 39, 10.2.2009

Ändrings-rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens genomförande-förordning (EU) nr 1081/2012

12.12.2012

-

EUT L 324, 22.11.2012

Rättelse

-

-

EUT L 93, 28.3.2014

ANKNYTANDE AKTER

Förteckning över myndigheter som har befogenhet att utfärda exportlicens för kulturföremål , offentliggjord i enlighet med artikel 3(2) i rådets förordning (EG) nr 116/2009 [ Europeiska unionens officiella tidning C 164 av den 16.7.2009 ].

Förteckning över tullkontor med befogenhet att handlägga ärenden om export av kulturföremål , offentliggjord i enlighet med artikel 5(2) i rådets förordning (EG) nr 116/2009 [ Europeiska unionens officiella tidning C 134 av den 13.6.2009 ].

Senast ändrat den 13.01.2014

Top