Help Print this page 
Title and reference
Gränsöverskridande betalningar i euro - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gränsöverskridande betalningar i euro

Betalningstransaktioner (särskilt banktransaktioner) gjorda i en medlemsstat eller mellan två medlemsstater ska ha samma avgifter. Förordningen rör alla elektroniska betalningstransaktioner, som betalningar, autogireringar, uttag i uttagsautomater, kortbetalningar med betalkort och kreditkort, liksom överföring av medel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Förordningen säkerställer att nationella och gränsöverskridande betalningar som görs i gemenskapen är underställda samma regler om bankavgifter.

Tillämpningsområde

De berörda betalningarna görs i euro eller i den nationella valutan i de medlemsstater som önskar tillämpa förordningen. Sålunda, efter begäran från Sverige, gäller principen om lika avgifter också för betalningar utförda i svenska kronor.

Förordningen gäller inte betalningar utförda av betaltjänstleverantörer för sin egen räkning eller för andra betaltjänstleverantörers räkning. Det gäller heller inte avgifter för valutaväxling.

Lika avgifter som gäller betalningar

Tjänsteleverantörerna tar ut lika avgifter för:

  • gränsöverskridande betalningar, elektroniskt behandlade betalningstransaktioner där betalaren och betalningsmottagaren befinner sig i olika medlemsstater;
  • nationella betalningar, elektroniskt behandlade betalningstransaktioner där betalaren och betalningsmottagaren befinner sig i samma stat.

Förenkla automatiseringen av betalningar

Betaltjänstleverantören ska ge varje kund ett internationellt bankkontonummer (IBAN) och, endast om detta är nödvändigt, en bankidentifikationskod (BIC). Dessa koder används av kunden när denne utför gränsöverskridande transaktioner. Om de inte används, kan kunden behöva betala tilläggsavgifter. Betaltjänstleverantören ska informera kunden om tilläggsavgifternas storlek innan transaktionen ägt rum.

Från och med den 1 februari 2014 ska överföringar göras i enlighet med Sepas (det gemensamma eurobetalningsområdet) standarder, vare sig det gäller nationella eller gränsöverskridande betalningar.

Från och med den 1 februari 2016 kommer betaltjänstleverantörer inte längre att kräva att användare anger BIC för gränsöverskridande betalningar.

Efterlevnad av kraven i regelverket

Medlemsstaterna utser behöriga myndigheter för att se till att kraven i regelverket efterlevs.

Ifall bestämmelserna överträds av leverantörerna, kan användarna eller andra berörda parter lämna in klagomål till de nationella myndigheterna.

Medlemsstaterna tar fram förfaranden för klagomål och tvistlösning utanför domstol. De utser eller skapar behöriga organ.

Medlemsstaterna beslutar om de sanktioner som gäller ifall regelverket överträds.

Gränsöverskridande samarbete

De behöriga myndigheterna och de organ som hanterar förfaranden för klagomål och tvistlösning utanför domstol samarbetar snabbt för att lösa gränsöverskridande tvister.

Bakgrund

För att den inre marknadens ska fungera väl är det nödvändigt att skapa en integrerad marknad för eurobetalningar där det inte finns några skillnader mellan nationella och gränsöverskridande betalningar. För att göra detta kommer man inom ramen för Sepa-projektet att införa betaltjänster som är gemensamma för hela EU, som ersätter de nuvarande nationella betaltjänsterna.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 924/2009

1.11.2009

-

EUT L 266, 9.10.2009

Förordning (EU) nr 260/2012

1.4.2012

-

EUT L 94, 30.3.2012

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 10 september 2009 om Att fullfölja genomförandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA): en färdplan för 2009-2012 [KOM(2009) 471 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Färdplanen som läggs fram av kommissionen fastställer prioriteringarna på det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) för perioden 2009-2010. Prioriteringarna rör de medlemsstater som har antagit euron eller som förbereder sig för att göra det, liksom Sverige. De ska göra det möjligt att:

  • påskynda migreringen av finansprodukter och betalregler mot SEPA-produkter;
  • öka SEPA:s och dess produkters synlighet;
  • åstadkomma en rättslig miljö för SEPA och förstärka samstämmigheten mellan dess regler och Europeiska betalningsrådets;
  • säkerställa standardisering, driftskompatibilitet och säkerhet för behandling av betalningar;
  • förbättra styrningen av SEPA, genom utarbetandet av en ny behörighetsstruktur på europanivå.

Kommissionens meddelande2002/C 165/08 av den 11 juli 2002 enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 2560/2001 från Europaparlamentet och rådet [EUT C 165, 11.7.2002].

Kommissionen har den 28 juni 2002 mottagit ett meddelande från de svenska myndigheterna att de beslutat utvidga förordningens tillämpning till den svenska kronan.

06.12.2013

Top