Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen

Förbudsförelägganden ska vara tillräckligt effektiva för att få överträdelser som skadar konsumenternas kollektiva intressen att upphöra. Denna harmonisering av nationella lagstiftningar på detta område syftar till att främja en god funktion av den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Förbudsförelägganden syftar till att förbjuda eller stoppa överträdelser som skadar konsumenternas kollektiva intresse. Tillnärmningen av lagstiftningarna som görs genom detta direktiv gör det möjligt att öka effektiviteten i dessa åtgärder och göra att den inre marknaden fungerar bättre.

Bland de överträdelser som avses kan särskilt nämnas konsumentkredit, semesterpaket och paketarrangemang, oskäliga villkor i konsumentkontrakt, distansavtal och otillbörliga affärsmetoder. De berörda direktiven räknas upp i bilaga I.

Att använda förbudsförelägganden kan leda till att:

  • överträdelser stoppas eller förbjuds, om möjligt inom ramen för ett förenklat förfarande,
  • undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, särskilt genom att offentliggöra ett beriktigande,
  • ålägga svaranden att följa ett beslut genom att ålägga denne att betala böter.

Utan att påverka internationell-privaträttsliga regler, är tillämplig lag normalt den som gäller i medlemsstaten där överträdelsen har sitt ursprung, eller den vari överträdelsen fått effekt.

Inrättningar som kan föra talan har ett berättigat intresse att skydda konsumenternas intressen och säkerställa en god funktion hos den inre marknaden. Det gäller oberoende offentliga organ, med särskilt ansvar för att skydda konsumenternas intressen eller organisationer som skyddar konsumenternas intressen. Listan över dessa gjordes upp av varje medlemsstat och publicerades i ett meddelande från kommissionen 2013.

En lista med myndigheter som är behöriga att agera vid överträdelser inom gemenskapen upprättas av kommissionen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De inrättningar som kan föra talan som finns med på listan, ska vara godkända för att väcka talan hos domstol eller administrativ myndighet i den medlemsstat där överträdelsen ägt rum.

Medlemsstaten i vilken en föreläggande söks kan besluta att ett föregående samråd är nödvändigt mellan parterna, i närvaro av en godkänd inrättning i den medlemsstaten eller inte. Om överträdelsen inte upphör inom två veckor efter det att begäran om samråd har mottagits, får talan om förbudsföreläggande väckas omedelbart.

Bakgrund

Direktiv 98/27/EG upphävdes den 29 december 2009 av direktiv 2009/22/EG. Den senare kodifierar fortlöpande ändringar av direktiv 98/27/EG.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/22/EG

29.12.2009

1.1.2001

EUT L 110, 1.5.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen, som kodifierar direktiv 98/27/EG, när det gäller de inrättningar som får väcka talan enligt artikel 2 i direktivet [EUT C 97, 31.3.2012].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) [EUT L 165, 18.6.2013].

Detta direktiv återger och harmoniserar alternativ tvistlösning för konsumtion inom EU. Det ger konsumenter tillgång till enkla, effektiva, snabba och billiga sätt att lösa tvister, både nationella och gränsöverskridande, som uppkommer genom försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster. Det gäller exklusivt för klagomål som läggs in av konsumenter mot näringsidkare, och omfattar både online- och offlinekontrakt.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister [EUT L 165, 18.6.2013].

Denna förordning, som kompletterar direktiv 2013/11/EU, tillåter upprättandet av en plattform för tvistlösning online och erbjuder konsumenter och näringsidkare en enda ingångspunkt för alternativ tvistlösning (ADR) till följd av försäljning och tjänsteavtal online mellan en konsument och en näringsidkare etablerad i EU, genom ADR-organ som är anknutna till denna plattform.

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen, som kodifierar direktiv 98/27/EG, när det gäller de inrättningar som får väcka talan enligt artikel 2 i direktivet [EUT C 323, 8.11.2013].

Senast ändrat den 09.04.2014

Top