Help Print this page 
Title and reference
Åtgärder mot rökning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Åtgärder mot rökning

Denna rekommendation syftar till att uppmuntra medlemsstaterna att stärka arbetet mot rökning, särskilt i syfte att intensifiera arbetet med förebyggande av rökning hos barn och ungdomar.

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation 2003/54/EG av den 2 december 2002 om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll [EGT L 22, 25.1.2003].

SAMMANFATTNING

Enligt artikel 152 i EG-fördraget syftar gemenskapen till att säkerställa en hög skyddsnivå för folkhälsan genom att komplettera medlemsstaternas åtgärder. Rökning är fortfarande den största orsaken till dödsfall som kan undvikas i Europa. Tobaksindustrin främjar bruket av tobak genom reklam och annan marknadsföring och bidrar därmed till att öka dödlighet och sjukdomsfrekvens kopplad till användningen av tobaksvaror. Vissa av dessa strategier är särskilt inriktade på ungdomar i skolålder. Studier har visat att 60 % av rökarna börjar röka innan de har fyllt 13 år och 90 % innan de har fyllt 18 år. Av dessa skäl fokuserar denna rekommendation specifikt på förebyggande av rökning hos barn och ungdomar

De föreslagna åtgärderna kompletterar bestämmelserna i direktivet om direktivet om tobaksvaror som antogs 2001 och bestämmelserna i direktivet om reklam och sponsring för tobaksvaror som antogs i maj 2003. De europeiska lagstiftarna har sett till att åtgärderna följer de som upprättades genom Världshälsoorganisationens ramkonvention (WHO) (EN) (ES) (FR) för tobakskontroll som, vid tillfället för antagandet av denna rekommendation, fortfarande förhandlades.

Minska utbudet av tobaksvaror till barn och ungdomar

Rekommendationen uppmuntrar medlemsstaterna att anta lagstiftning och/eller administrativa åtgärder för att förhindra försäljning av tobaksvaror till barn och ungdomar, bland annat genom:

 • krav på försäljare av tobaksvaror att se till att köparna har uppnått den ålder som fastställs av den nationella lagstiftningen,
 • avlägsnande av tobaksprodukter från självbetjäning,
 • begränsning av tillgången till försäljningsautomater,
 • begränsning av distansförsäljningen, exempelvis via Internet,
 • förbud mot försäljning av sötsaker och leksaker för barn som är tillverkade med avsikt att få produkten och/eller dess förpackning att se ut som en tobaksprodukt,
 • förbud mot försäljning av cigaretter styckevis eller i paket med mindre än 19 stycken.

Begränsa reklam och annan marknadsföring av tobaksprodukter

Rekommendationen uppmuntrar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbjuda följande former av reklam och annan marknadsföring:

 • användning av märkesnamn för tobak på produkter eller tjänster som inte tillhör tobaksindustrin,
 • användning av PR-material (askfat, tändare, parasoller etc.) och varuprover med tobak,
 • användning och utlämnande av säljfrämjande tekniker såsom rabatter, gåvor, priser eller möjligheten att delta i en tävling eller ett säljfrämjande spel,
 • användning av skyltar, affischer och andra reklammetoder inomhus eller utomhus (exempelvis reklam på varuautomater för tobaksvaror),
 • reklam på biografer.

Åtgärder mot tillverkare av tobaksvaror

Medlemsstaterna uppmuntras att vidta åtgärder för att kräva att tillverkarna av tobaksvaror redovisar sina utgifter för reklam, marknadsföring, sponsring och säljfrämjande kampanjer.

Skydd mot passiv rökning

Medlemsstaterna uppmuntras att lagstifta för att säkerställa ett lämpligt skydd mot passiv rökning på arbetsplatser, offentliga platser och inom kollektivtrafiken. I synnerhet rekommenderas det att prioritera läroanstalter, institutioner som tillhandahåller vård och dem som tillhandahåller tjänster för barn.

Andra åtgärder

Rekommendationen uppmanar medlemsstaterna att stärka programmen som syftar till att avskräcka från den första användningen av tobak att övervinna tobaksberoende. De uppmuntras också att anta och genomföra lämpliga åtgärder avseende priset på tobak för att motverka tobakskonsumtion.

Uppföljning

Vartannat år ska medlemsstaterna informera kommissionen om följderna av denna rekommendation. Senast ett år efter mottagandet av denna information från medlemsstaterna, ska kommissionen ta fram en rapport om tillämpningen av de föreslagna åtgärderna, i vilken den kan överväga behovet av ytterligare åtgärder.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror [EUT L 152, 20.6.2003].

Detta direktiv syftar till att förbjuda såväl reklam för tobak i tryckta medier, radiosändningar och tjänster i informationssamhället som sponsring av evenemang som når ut över nationsgränserna och som främjar tobaksvaror.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror [EUT L 194, 18.7.2001].

Detta direktiv reglerar tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror i medlemstater inom EU. Det gäller exempelvis varningstexter på paketen, förbud mot beteckningar som "mild" eller "light", högsta tillåtna halter för cigaretter av nikotin, tjära och kolmonoxid och förbud mot tobak för användning i munnen.

Senast ändrat den 30.05.2006

Top