Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reklam och sponsring för tobaksvaror (tryckta medier, radiosändningar, informationssamhället)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reklam och sponsring för tobaksvaror (tryckta medier, radiosändningar, informationssamhället)

Genom detta direktiv införs ett EU-förbud mot reklam för tobaksvaror i tryckta medier, radiosändningar och informationssamhällets tjänster. Syftet är även att förbjuda sponsring av evenemang som når ut över nationsgränserna och som främjar tobaksvaror.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror.

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Syftet med direktivet är att harmonisera medlemsländernas lagar och andra författningar om reklam för tobaksvaror och marknadsföring av dessa varor. Direktivet gäller inte indirekt reklam, övervakning av tobaksföretagens reklamutgifter eller försäljning genom automater. Dessa olika frågor tas upp i en rekommendation från rådet. Det gäller inte heller längre TV-reklam, som regleras i direktivet Television utan gränser, enligt vilket all reklam för cigaretter och andra tobaksvaror är förbjuden.

Förbud mot och begränsning av reklam för tobaksvaror

Reklam för tobaksvaror är generellt förbjuden i

  • tryckta medier (tidningar och andra tryckta publikationer),
  • informationssamhällets tjänster,
  • radiosändningar.

Reklam får bara ske i publikationer som uteslutande är avsedda för personer som är yrkesverksamma inom tobaksbranschen samt i publikationer som ges ut och trycks i tredje land, när dessa inte i första hand är avsedda för EU:s marknad.

Sponsring

Sponsring av radiosändningar eller internationella evenemang av företag som har till mål att främja tobaksvaror är förbjuden. Även gratis utdelning av tobaksvaror i samband med sådana evenemang är förbjuden.

Sponsring av evenemang eller verksamheter som inte har någon gränsöverskridande verkan omfattas dock inte av direktivet.

Påföljder

Medlemsländerna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv.

Genomförande

Kommissionen har skapat en informell kontaktgrupp. som består av tjänstemän från medlemsstaterna, för tobaksreklam. Den underlättar utbyte av bästa praxis och information för tillämpning av direktivet.

På nationell nivå beror dess tillämpning på myndigheterna, men även på rätten för icke-statliga organisationer att överklaga.

Bakgrund

Detta direktiv följer på direktivet från juni 2001 om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och är ett led i EU:s allmänna strategi för en aktiv kamp mot tobaksbruk.

Skillnader i nationella lagar och föreskrifter när det gäller reklam och sponsring för tobaksvaror kan medföra ökade hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster. Detta direktiv syftar till att undanröja riskerna för snedvridning av konkurrensvillkoren på den inre marknaden.

Tillnärmningen av nationell lagstiftning genom regler för tobaksreklam ska också säkerställa ett gott hälsoskydd. Tobakskonsumtion orsakar nämligen över 500 000 dödsfall i EU varje år.

Detta direktiv ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 98/43/EG av den 6 juli 1998, som upphävdes av EG-domstolen den 5 oktober 2000, eftersom vissa bestämmelser i direktivet inte var förenliga med den rättsliga grund som användes för antagandet av direktivet. Efter en framställan från Tyskland ansåg domstolen att direktivet inte syftade till att underlätta upprättandet av den inre marknaden, vilket är tvärtemot vad lagstiftaren hade åberopat. Domstolen ansåg att huvudsyftet med direktivet var att skydda människors hälsa, vilket med mycket få undantag hör till medlemsländernas behörighet.

I maj 2003 antog dessutom Världshälsoorganisationens (WHO) (EN) (ES) (FR) församling en ramkonvention om tobakskontroll. I denna första internationella konvention som förhandlats fram inom WHO fastställs bindande internationella regler som kompletterar bestämmelserna i detta direktiv.

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EGT/EUT

Direktiv 2003/33/EG&

20.6.2003

31.7.2005

EUT L 152, 20.6.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror. I detta direktiv regleras tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror i EU:s medlemsländer. Det handlar bland annat om varningstexter på paket, förbud mot beteckningar som "mild" eller "light", maximihalter av nikotin, tjära och kolmonoxid i cigaretter och förbud mot tobak för användning i munnen.

Rådets rekommendation 2003/54/EG av den 2 december 2002 om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll [EGT L 22, 21.1.2003]. Denna rekommendation ska uppmuntra medlemsländerna att förstärka arbetet mot tobak, bland annat genom ett intensivare förebyggande arbete mot tobaksbruk bland barn och ungdomar.

Senast ändrat den 18.05.2011

Top