Help Print this page 
Title and reference
EU-strategi för att minska alkoholrelaterade skador

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-strategi för att minska alkoholrelaterade skador

Kommissionen lägger i sitt meddelande fram en EU-strategi vars syfte är att stödja medlemsstaterna i deras arbete med att minska skador som beror på en riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Man anger därför prioriterade områden, kartlägger olika åtgärdsnivåer och beskriver medlemsstaternas åtgärder för att uppmuntra goda lösningar. Kommissionens insatser är tänkta att komplettera de nationella strategierna på området.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 24 oktober 2006 med titeln: "En EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna" [KOM(2006) 625 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Strategin är särskilt inriktad på riskfylld och skadlig konsumtion av alkohol och inte alkoholen i sig. Målet är att minska de alkoholrelaterade skadorna, både vad gäller hälsa och ekonomiska och sociala konsekvenser.

Fem prioriterade områden

I strategin identifieras fem prioriterade områden för arbetet med att minska riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion i EU. För vart och ett av dessa områden motiverar man åtgärden och visar på goda exempel från medlemsstaterna.

Skydda barn och ungdomar

Tre mål har satts upp:

  • att motverka minderårigas alkoholkonsumtion och minska skadlig alkoholkonsumtion bland unga människor;
  • att minska lidandet för barn i familjer med alkoholproblem;
  • att minska fostrets exponering för alkohol under graviditeten.

Offentliga åtgärder kan på ett effektivt sätt begränsa riskfylld alkoholkonsumtion bland unga. Exempel på effektiva åtgärder som genomförts av medlemsstaterna är restriktioner i fråga om försäljning, tillgång och marknadsföring som skulle kunna påverka ungdomar.

I detta sammanhang kan alkoholindustrin och detaljhandeln spela en avgörande roll.

Åtgärder mot trafikonykterhet

Ungefär var fjärde olycka beror på alkohol. Bland ungdomar är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken.

Risken för alkoholrelaterade trafikolyckor ökar med förarens alkoholhalt. I samtliga medlemsstater har man därför fastställt en övre promillegräns. Exempel på effektiva åtgärder är täta kontroller med utandningsprov samt upplysnings- och informationskampanjer. En annan metod har varit att införa en lägre promillegräns eller en nollpromillegräns för både unga förare och förare inom kollektivtrafiken och yrkesförare.

Minska alkoholrelaterade skador bland vuxna

Strategin har följande mål:

  • att minska alkoholrelaterade kroniska fysiska och psykiska sjukdomar;
  • att minska antalet alkoholrelaterade dödsfall;
  • att informera konsumenterna så att de kan göra medvetna val;
  • att minska alkoholrelaterade skador på arbetsplatsen.

Riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion är en av huvudorsakerna till förtida dödlighet bland vuxna. Den inverkar dessutom negativt på produktiviteten (t.ex. på grund av frånvaro).

Det finns flera åtgärder som fungerar bra för att förebygga alkoholrelaterade skador bland vuxna och minska de negativa effekterna i arbetslivet. Det kan handla om tillståndsbestämmelser, utbildning av serveringspersonal, insatser i arbetslivet och kampanjer som främjar en måttlig alkoholkonsumtion.

Informationskampanjer

Strategin syftar till att öka EU-medborgarnas medvetenhet om vilka följder en riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion kan få för hälsan, arbetsförmågan och förmågan att köra motorfordon.

För detta syfte planeras t.ex. utbildningsprogram om hälsa redan i den tidiga barndomen, som i idealfallet fortsätter under hela ungdomstiden. Denna typ av insats kan öka medvetenheten om farorna med alkohol och inverka på riskbeteendet. Dessutom pågår en del mediekampanjer, t.ex. Euro-Bob-kampanjen som syftar till att förebygga trafikonykterhet.

Insamling av tillförlitliga uppgifter

Kommissionen kommer att ta fram och uppdatera statistik om alkoholkonsumtionen och effekten av de politiska åtgärderna. Dessa uppgifter kan vara en hjälp för att utarbeta och få till stånd åtgärder mot en riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion.

Åtgärdsnivåer

Nationella åtgärder

Medlemsstaterna har huvudansvaret för den nationella alkoholpolitiken. De flesta har genomfört både lagstiftning och andra alkoholpolitiska åtgärder. År 2005 rapporterade dessutom femton medlemsstater att de hade antagit nationella handlingsplaner eller inrättat samordnande organ för alkoholpolitiken.

Medlemsstaternas många olika åtgärder omfattar bl.a. utbildning, konsumentupplysning, trafikkontroller, promillegränser, försäljningstillstånd för alkoholdrycker och alkoholbeskattning.

Europeiska kommissionens åtgärder

Kommissionens uppgift inom ramen för denna strategi är att komplettera medlemsstaternas insatser, tillföra mervärde för deras åtgärder och ta itu med gemensamma frågor som inte kan lösas på ett nationellt plan.

Kommissionen medverkar bl.a. genom två EU-program:

Samordning av åtgärder på EU-nivå

Kommissionen vill försöka öka samstämmigheten mellan de politikområden som kan påverka det alkoholpolitiska arbetet. Dessutom vill kommissionen senast i juni 2007 inrätta ett forum för alkohol och hälsa som ska samla både experter från olika intresseorganisationer och representanter från medlemsstaterna och EU-institutionerna. Forumet kommer att stödja genomförandet av EU-strategin om alkohol.

Kommissionen ska tillsammans med berörda aktörer verka för en ansvarsfull marknadsföring av alkoholdrycker, särskilt när det gäller reklam. Samarbetet syftar också till att nå en överenskommelse med företrädare för en rad olika branscher (bl.a. restaurangbranschen, producenter, media, reklambranschen) om en kodex för marknadskommunikation som ska tillämpas både nationellt och på EU-nivå. Dessutom kommer kommissionen att regelbundet undersöka reklammetoder, självregleringens effekt på ungdomars alkoholkonsumtion och näringslivets efterlevnad av sådana bestämmelser.

Bakgrund

Alkoholmissbruk är ett stort folkhälsoproblem i EU. Missbruket står uppskattningsvis för 7,4 % av all ohälsa och förtida dödlighet i EU. Ungdomar är särskilt utsatta: drygt 10 % av dödsfallen bland unga kvinnor och 25 % av dödsfallen bland unga män i åldersgruppen 15-29 år beror på alkohol. Skadligt bruk av alkohol bland unga blir allt vanligare i medlemsstaterna, särskilt berusningsdrickandet (s.k. binge-drinking). Till detta kommer varje år 10 000 dödsfall i alkoholrelaterade trafikolyckor.

EU-strategin tar upp tråden från två dokument från rådet:

See also

  • Generaldirektoratet Hälsa och konsumenter - Alkohol

Senast ändrat den 30.06.2011

Top