Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kost, övervikt och fetma – EU-strategi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kost, övervikt och fetma – EU-strategi

SAMMANFATTNING AV:

Kommissionens vitbok om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma (KOM(2007) 279 slutlig).

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR VITBOKEN?

 • Europeiska kommissionen fastställer en integrerad EU-strategi för att minska ohälsa på grund av dålig kost, övervikt och fetma.
 • Det föreslås åtgärder som kan vidtas på lokal, regional, nationell och EU-nivå genom olika partner för att hantera denna folkhälsofråga. Dessa åtgärder kompletterar och stöder befintliga åtgärder i EU-länder.
 • I vitboken tas särskild hänsyn till den socioekonomiska dimensionen av fetma på grund av dess koppling till mindre gynnade grupper i samhället.

VIKTIGA PUNKTER

Det primära syftet med vitboken är att minska riskfyllda beteendemönster, såsom dålig kost och brist på motion, som leder till övervikt och fetma.

Syftet är att uppnå detta genom att fokusera på följande åtgärder:

 • Konsumenterna ska kunna göra medvetna val genom att göra hälsosamma alternativ tillgängliga (t.ex. fler näringsrika livsmedelsprodukter) i affärer och personalmatsalar.
 • Den privata sektorn ska uppmuntras att bli delaktigare.
  • Livsmedelsbranschen kan ändra livsmedelssammansättning, särskilt genom att minska nivåerna av salt, socker och fett.
  • Arbetsgivare kan uppmuntra till sunda livsstilsval (t.ex. promenera eller cykla till jobbet).
 • Människor ska motiveras att motionera mer genom att betona nyttan av fysisk aktivitet.

Partnerskap

 • I vitboken betonas vikten av att bygga upp partnerskap i hela EU för att agera på marken, det vill säga på lokal, regional och nationell nivå, liksom på EU-nivå. Dessa inbegriper samarbete mellan den privata sektorn (t.ex. livsmedelsproducenter och reklambranschen), folkhälsosektorn och det civila samhällets organisationer (t.ex. idrotts- och konsumentföreningar).
 • Med utgångspunkt i den europeiska handlingsplattformen för kost, fysisk aktivitet och hälsa, som lanserades 2005, föreslår man i vitboken att liknande plattformar skapas på nationell och regional nivå i EU-länderna. Engagemang bland lokala aktörer (t.ex. föreningar och småföretag) är nyckeln till framgång för strategin, eftersom det skapar en gruppdynamik och upprättar förbindelser mellan så många aktörer som möjligt på alla nivåer.
 • EU-ländernas myndigheter ansvarar för
  • samordning för att säkerställa åtgärdernas relevans på folkhälsoområdet,
  • att verka för engagemang inom mediesektorn för att utarbeta gemensamma budskap och kampanjer.
 • Högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet främjar effektivt erfarenhetsutbyte och förbättrar kontakterna med regeringar. Den syftar till att säkerställa att EU-länderna (samt Norge och Schweiz) utbyter idéer och metoder i all regeringspolitik på området.

Tvärvetenskaplig strategi

 • Även om folkhälsan är kärnan i problemet understryker man i vitboken, utöver betoningen på partnerskap på alla nivåer, att kampen mot övervikt och fetma kräver en samordnad strategi som omfattar en rad politikområden. Exempel på sådana är följande:
  • Utbildning: att utveckla informationskampanjer för både barn och vuxna.
  • Konsumentpolitik: att tillhandahålla tydlig och omfattande information om val av livsmedel, t.ex. näringsvärdesdeklaration.
  • Idrott: att göra organiserade sportaktiviteter mer tillgängliga och uppmuntra till större deltagande i fysisk aktivitet.
  • Stadsplanering och hållbar transport: att uppmuntra ”aktiv pendling”, t.ex. att promenera och cykla till arbetet och andra aktiviteter.
  • Forskning: att ta reda på mer om de avgörande faktorerna för val av livsmedel, framför inom ramen för livsmedel och hälsosam kost från Horisont 2020.
  • Jordbruk: att göra sundare livsmedelsprodukter tillgängligare genom att uppmuntra donation av överskottsproduktion till skolmatsalar och ferieläger för att främja hälsosammare kosthållning.

Internationellt samarbete

Kommissionen har arbetat tillsammans med Världshälsoorganisationen för att skapa en gemensam databas med uppgifter om kost och fysisk aktivitet – en av uppföljningsåtgärderna i den europeiska stadgan för att motverka fetma som antogs i Istanbul den 16 november 2006.

Övervakning och utvärdering av politik

Uppgifter om fetma och övervikt övervakas på

 • makronivå, för att få enhetliga och jämförbara uppgifter om universella indikatorer på framsteg inom ramen för Europeiska gemenskapens hälsoindikatorer (ECHI) i samband med kost och fysisk aktivitet,
 • nationell nivå, för att bedöma nuvarande aktiviteter och deras inverkan,
 • nivån för individuella åtgärder.

Aktiviteterna utvärderas systematiskt med avseende på deras inverkan för att identifiera aktiviteter som fungerar bra.

Uppföljning

I juli 2014 antog rådet slutsatser om kost och fysisk aktivitet. I dessa konstateras att EU:s budgetar för hälso- och sjukvård varje år belastas ekonomiskt med upp till 7 % direkt för sjukdomar som är kopplade till fetma, och att de indirekta kostnaderna dessutom blir större på grund av produktivitetsbortfall och för tidig död. I slutsatserna listas därför åtgärder som ska vidtas för att ta itu med situationen.

BAKGRUND

Behovet av EU-åtgärder på området för kost och fysisk aktivitet härrör från det faktum att dåliga kostvanor och låg fysisk aktivitet i Europa står för sex av de sju ledande riskfaktorerna för ohälsa i Europa. Förekomsten av övervikt och fetma har ökat kraftigt sedan 1980-talet. I de flesta EU-länder är mer än 50 % av de vuxna nu överviktiga eller lider av fetma, och siffrorna för överviktiga barn är markanta och stigande.

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Vitbok om en EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma (KOM(2007) 279 slutlig, 30.5.2007)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets slutsatser om kost och fysisk aktivitet (2014/C 213/01) (EUT C 213, 8.7.2014, s. 1–6)

Senast ändrat 18.04.2016

Top