Help Print this page 
Title and reference
En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma

Med denna vitbok vill kommissionen tillhandahålla en EU-strategi för att bidra till minskad ohälsa på grund av dålig kost. I denna strategi, som är inriktad på effektiva partnerskap, strävar man efter att lägga fram konkreta åtgärder som kan vidtas på gemenskapsnivå för att dåliga kostvanor och låg fysisk aktivitet inte längre skall vara de främsta orsakerna till sjukdomar som går att undvika och för tidig död i Europeiska unionen.

FÖRSLAG

Vitbok av den 30 maj 2007 om "En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma" [KOM(2007) 279 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Syftet med denna vitbok är att tillhandahålla en integrerad strategi för att bidra till minskad ohälsa på grund av dålig kost, övervikt och fetma.

För att hantera detta folkhälsoproblem främjar kommissionen att integrerade åtgärder vidtas på en rad olika politikområden, t.ex. livsmedels- och konsumentfrågor men också inom idrott, utbildning och transport. Dessutom är det viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt frågans sociala dimension, eftersom fetma är vanligare inom lägre socioekonomiska grupper. Enligt kommissionen skall åtgärderna på gemenskapsnivå för att motverka fetma grundas på följande fyra pelare:

 • Medveten minskning av hälsoriskerna (dåliga kostvanor och begränsad fysisk aktivitet).
 • Övergripande verkan, åtgärderna skall fungera på alla berörda områden av den offentliga politiken och på olika beslutsnivåer genom en rad olika instrument som lagstiftning, offentliga-privata partnerskap och dialog med det civila samhället.
 • Insatser från privata aktörer, bl.a. livsmedelsindustrin, det civila samhället och lokala parter.
 • Systematisk övervakning och uppföljning av åtgärderna för att kontrollera att de fungerar.

En partnerskapsstrategi

Kommissionen främjar initiativ, som den europeiska handlingsplattformen för kost, fysisk aktivitet och hälsa, som startades i mars 2005. Under de två år som gått har medlemsorganisationerna inlett över 200 olika initiativ för kost och fysisk aktivitet i EU. Dessutom finns det tankar på att införa ett tydligt och tillförlitligt system för övervakning av åtagandena och en gemensam strategi för att förankra åtgärderna på det lokala planet.

Att få lokala aktörer (föreningar, små och medelstora företag) engagerade är en av nycklarna till att lyckas med denna strategi. I syfte att skapa en dynamik i grupperna är det avgörande att utveckla ett mångfaldigt forum för berörda parter på alla nivåer. De nationella myndigheterna skulle kunna ansvara för samordningen för att säkerställa åtgärdernas relevans inom ramen för folkhälsopolitiken. Dessutom bör medlemsstaterna verka för ett engagemang inom mediesektorn för att utarbeta gemensamma budskap och kampanjer.

För att främja ett effektivt erfarenhetsutbyte och förbättra kontakterna med medlemsstaternas regeringar skall kommissionen slutligen inrätta en högnivågrupp för frågor som rör hälsa, kost och fysisk aktivitet. Syftet med högnivågruppen är att få till stånd ett utbyte av idéer och goda metoder mellan medlemsstaterna för att ge en övergripande bild av alla politikområden. Snabb kommunikation mellan olika sektorer blir möjlig genom kontakten med den europeiska handlingsplattformen och det befintliga nätverket för kost får också i uppgift att stödja högnivågruppens arbete.

Mer välinformerade konsumenter

Individens preferenser i fråga om matvanor och livsstil skapas i samspel med omgivningen. Kommissionen följer här tre huvudlinjer:

 • Förbättrad konsumentinformation, särskilt när det gäller näringsvärdesdeklarationer, där kommissionen för närvarande ser över lagstiftningen. En ytterligare aspekt knuten till bättre konsumentinformation är bestämmelserna om tillverkarnas påståenden om sina produkter där målet för översynen är att se till att tillverkarnas närings- och hälsopåståenden om livsmedel är vetenskapligt underbyggda.
 • Främjandet av riktlinjer för reklam och marknadsföring vars budskap påverkar människors kostvanor, och det gäller särskilt barn.
 • Utarbetande av särskilda informations- och utbildningskampanjer (dålig kost, övervikt) som riktar sig till utsatta grupper i samarbete med medlemsstaterna och berörda aktörer.

Göra hälsosamma alternativ mer tillgängliga

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) är ett verktyg för kommissionen för att uppnå folkhälsomålen. Reformen av den gemensamma organisationen av marknaden (GOM) för frukt och grönsaker är ett av de verktygen: kommissionen kommer att främja distribution av överskottsproduktionen till skolor, ferieläger och liknande. Kommissionen förfogar också över andra medel på grund av reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, som främjandet av projekt riktade till unga konsumenter eller utvecklandet av ett EU-finansierat "fruktprogram" för skolan.

Främja fysisk aktivitet

Kommissionens definition av fysisk aktivitet omfattar allt från organiserad idrott till så kallad aktiv pendling och välkomnar att medlemsstaterna och EU vidtar förebyggande åtgärder inom detta område, inklusive hållbara insatser för kollektivtrafik i tätorter.

Prioriterade grupper och miljöer

Övervikten ökar kraftigt bland barn, särskilt bland barn från lägre socioekonomiska samhällsskikt. Ändå har lokala åtgärder riktade till barn i åldersgruppen 0-12 år, på området för näringslära och fysisk aktivitet, visat sig effektiva. De två områdena är därför prioriterade i det nya programmet för livslångt lärande (2007-2013).

Forskningens roll

Forskningen spelar en avgörande roll för att motverka fetma. Kommissionen välkomnar därför fördjupade kunskaper om vilka faktorer som styr kostvalet, bland annat genom forskning på en rad områden som hälsa och kost inom ramen för EU:s sjunde ramprogram för forskning.

Riktlinjer för övervakning

Kommissionen har fastställt att övervakningen, dvs. insamling av uppgifter om fetma och övervikt behöver stärkas på tre centrala nivåer:

 • På makronivå gäller det att inom ramen för de europeiska hälsoindikatorerna ta fram enhetliga och jämförbara uppgifter om övergripande resultatindikatorer för kost och fysisk aktivitet,
 • På medlemsstatsnivå skall åtgärderna övervakas och deras påverkan utvärderas,
 • På individuell programnivå.

Kommissionen anger dock att de olika åtgärder som vidtas skall stödja eller komplettera medlemsstaternas insatser.

Privata aktörers roll

De privata aktörerna kan hjälpa till att utveckla hälsosamma alternativ för konsumenterna, det vill säga

 • göra hälsosamma alternativ tillgängliga till ett rimligt pris: livsmedelsföretagen kan till exempel spela en roll vid förbättring av livsmedel (minska halterna av salt, fetter och socker),
 • informera konsumenterna, detaljhandeln och livsmedelstillverkarna samt bidra till pågående frivilliga initiativ på nationell nivå,
 • främja fysisk aktivitet; idrottsorganisationer kan samarbeta med olika folkhälsoorganisationer för att utarbeta reklam- och marknadsföringskampanjer som främjar fysisk aktivitet,
 • inrikta sig på prioriterade grupper, vilket skulle kunna ske genom ett icke-kommersiellt lämpligt partnerskap mellan skola och privata aktörer, och vidare kan företagen främja en sund livsstil på arbetsplatsen och att de anställda gör sunda livsstilsval,
 • bygga vidare på god praxis i det civila samhällets organisationer som är verksamma inom folkhälsa, ungdomsverksamhet och idrott där åtgärderna har varit effektiva.

Internationellt samarbete

Världshälsoorganisationen (WHO) (EN) (ES) (FR) och kommissionen samarbetar just nu för att utveckla ett övervakningssystem för kost och fysisk aktivitet för EU-27 som en del av uppföljningen av den europeiska stadgan för att motverka fetma som antogs den 16 november 2006 i Istanbul.

See also

Senast ändrat den 30.06.2011

Top