Help Print this page 
Title and reference
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Smittsamma sjukdomar kan bli ett allvarligt hot mot folkhälsan, i synnerhet som de på mycket kort tid kan spridas över hela världen. För att kunna reagera snabbt och effektivt vid eventuella epidemiutbrott är det nödvändigt för Europeiska unionen att förbättra sin kapacitet att bemöta sjukdomsutbrott. Unionen har därför beslutat att inrätta ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

SAMMANFATTNING

Syndromet svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) är ett aktuellt exempel på hur snabbt nya sjukdomar kan uppstå och spridas. På några få veckor spreds SARS från södra Kina till Kanada, Europa och Asien. För att sjukdomsutbrott ska kunna begränsas och sjukdomsspridningen bromsas så snabbt som möjligt är det därför viktigt att införa ett system som gör det möjligt att reagera snabbt och effektivt.

Europeiska unionen har redan ett nätverk för övervakning och kontroll av överförbara sjukdomar inom unionen. Men detta nätverk, som sedan 1991 förvaltas av kommissionen och som bygger på samarbete mellan medlemsstaterna, räcker helt enkelt inte till för att skydda medborgarna mot de hot som smittsamma sjukdomar innebär, vilket också innebär hot om avsiktlig spridning av smittämnen (" bioterrorism "). Det har därför blivit helt nödvändigt att inrätta ett europeiskt centrum så att gemenskapens insatser blir mer enhetliga och effektiva.

Uppdrag

Det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar har i uppdrag att identifiera, bedöma och sprida information om hot mot människors hälsa till följd av smittsamma sjukdomar.

Inom ramen för detta uppdrag ska centrumet

  • söka, samla in, sammanställa, utvärdera och sprida relevanta vetenskapliga och tekniska data,
  • avge vetenskapliga yttranden och ge vetenskapligt och tekniskt bistånd, inklusive utbildning,
  • tillhandahålla information till kommissionen, medlemsstaterna, gemenskapsorgan och internationella organisationer som är verksamma på folkhälsoområdet,
  • samordna det europeiska nätverksarbetet mellan organ som verkar inom centrumets arbetsområde och förvalta de särskilda övervakningsnätverken,
  • utbyta information, sakkunskap och bästa praxis samt underlätta utveckling och genomförande av gemensamma åtgärder.

HUVUDUPPGIFTER

Centrumets huvuduppgifter är att svara för epidemiologisk övervakning, tidig varning och reaktion, vetenskapliga yttranden, tekniskt bistånd till medlemsstaterna och tredjeländer samt att stödja och bidra till att utveckla en beredskap att möta nya hot mot människors hälsa.

Epidemiologisk övervakning och inrättande av laboratorienätverk

Centrumet har i uppdrag att utveckla den epidemiologiska övervakningen på gemenskapsnivå. Det ska successivt överta de operativa uppgifter som hittills har skötts av det europeiska nätverket för överförbara sjukdomar. Centrumet stöder nätverkssamarbete mellan de behöriga organ som erkänts av medlemsstaterna genom att det förvaltar de särskilda övervakningsnätverken. Det innebär att centrumet harmoniserar metoderna för övervakning samt kontrollerar och utvärderar expertlaboratorienätverkens övervakningsarbete för att garantera optimal funktion. Genom att uppmuntra samarbetet mellan expertlaboratorier verkar centrumet också för att det byggs upp tillräcklig kapacitet för diagnostisering, uppspårning, identifiering och karakterisering av smittämnen som kan hota folkhälsan.

Vetenskapliga yttranden

Centrumet tillhandahåller oberoende vetenskapliga yttranden, expertrådgivning, uppgifter och information. I detta syfte strävar centrumet efter att anlita bästa möjliga sakkunskap. Om det för ett specifikt problem inte går att uppbringa oberoende vetenskaplig expertis inom de befintliga särskilda övervakningsnätverken, kan centrumet tillsätta oberoende tillfälliga arbetsgrupper.

Centrumet avger vetenskapliga yttranden på begäran av kommissionen, Europaparlamentet eller en medlemsstat. Det kan också avge yttranden på eget initiativ.

Tidig varning och reaktion

Centrumet stöder kommissionen genom att förvalta systemet för tidig varning och reaktion och genom att tillsammans med medlemsstaterna garantera att det finns kapacitet för en samordnad reaktion. Även om det fortfarande är medlemsstaterna och kommissionen som har ansvaret för att agera i en akut situation, är det centrumet och dess nätverk som svarar för den tekniska driften av systemet. Vid behov samordnar centrumet sina åtgärder med andra berörda europeiska organ som Europeiska livsmedelsmyndigheten och Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Vetenskapligt och tekniskt bistånd och utbildning

Kommissionen, medlemsstaterna, tredjeländer och internationella organisationer, framför allt Världshälsoorganisationen, kan begära vetenskapligt eller tekniskt bistånd från centrumet på alla områden som omfattas av centrumets uppdrag. Sådant bistånd kan vara hjälp med att utarbeta skyddsåtgärder som ska vidtas vid hot mot människors hälsa, att ge expertbistånd och att mobilisera och samordna undersökningsgrupper.

Centrumet stöder och samordnar utbildningsprogrammen så att medlemsstaterna och kommissionen har ett tillräckligt antal utbildade specialister, särskilt när det gäller epidemiologisk övervakning och fältundersökningar.

Identifiering av nya hot mot folkhälsan

Centrumet inför i samarbete med medlemsstaterna övervakningsförfaranden för att undersöka, samla in, sammanställa och analysera uppgifter som gör det möjligt att identifiera nya hot mot folkhälsan. Centrumet skickar dessutom en årlig redovisning av aktuella och nya hot till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Det underrättar också kommissionen och medlemsstaterna så snabbt som möjligt, om det framkommer nya rön som kräver deras omedelbara uppmärksamhet.

Meddelanden om centrumets verksamhet

Centrumet ser till att allmänheten snabbt får objektiv, tillförlitlig och lättillgänglig information om dess verksamhet och resultaten av dess arbete. Det lämnar därför information till allmänheten, bl.a. via en särskild webbplats.

ORGANISATION

Centrumet är uppbyggt på samma sätt som övriga oberoende EU-organ. Det omfattar följande:

  • En styrelse, som består av en ledamot från varje medlemsstat, två ledamöter som utses av Europaparlamentet och tre ledamöter som utses av kommissionen. Den ser till att centrumet fullgör sitt uppdrag och de uppgifter det ålagts genom att anta arbetsprogram och finansiella bestämmelser.
  • En direktör som biträds av ett begränsat antal personer. Direktören svarar bl.a. för den dagliga ledningen av centrumet och utarbetandet och genomförandet av arbetsprogrammet.
  • Ett rådgivande forum som består av företrädare för medlemsstaternas behöriga organ. Det är ett forum för utbyte av information om hot mot folkhälsan och för kunskapsuppbyggnad.

OPERATIONELLT SEDAN 2005

Centrumet har varit operationellt sedan maj 2005. Det har cirka 100 anställda och en budget på 48 miljoner euro för de tre första verksamhetsåren.

Centrumet är beläget i Stockholm (Sverige).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 851/2004

20.5.2004

-

EUT L 142, 30.4.2004

See also

Senast ändrat den 17.05.2011

Top