Help Print this page 
Title and reference
Skydd av arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Skydd av arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag

Detta direktiv syftar till att skydda arbetstagare som byter arbetsgivare som följd av överlåtelse av företag. I direktivet preciseras de berörda arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter vid överlåtelser.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.

SAMMANFATTNING

Överlåtelse av ett företag eller en verksamhet * kan bero på en lagenlig överlåtelse eller en fusion. Efter en överlåtelse, blir förvärvaren * av företaget arbetsgivare åt de anställda i det företag som överlåtits av överlåtaren *.

Under dessa omständigheter, har de anställda i det överlåtna företaget rättigheter och skyldigheter som är knutna till deras anställningskontrakt. Detta direktiv tillämpas på alla typer av anställningsförhållanden, utan att göra åtskillnader som beror på:

  • antalet timmar som arbetats eller ska arbetas;
  • typen av anställningskontrakt (fast anställning, tidsbegränsad anställning eller tillfällig anställning).

Direktivet gäller för alla företag, både offentliga och privata, som utövar ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte.

Överlåtelse av anställningsförhållandet

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter bibehålls då företaget de arbetar i blir föremål för en överlåtelse. Dessa rättigheter och skyldigheter är knutna till förekomsten av ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande.

En överlåtelse av ett företag är ingen giltig grund för uppsägning. Uppsägning får endast ske av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.

Medlemsstaterna får föreskriva överlåtaren att informera förvärvaren om alla rättigheter och skyldigheter som ska överlåtas. De överlåts dock även om dessa uppgifter inte kommunicerats.

I princip fortsätter arbetsvillkor gälla så länge företagets kollektivavtal gäller. Dessa villkor kan dock ändras, minst ett år efter överlåtelsen av företaget om medlemsstaterna godkänner det.

På samma sätt, ska överlåtandet av arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter i princip inte gälla kompletterande system vid sidan av de lagstadgade försäkringssystemen. Medlemsstaterna kommer att vidta åtgärder för att skydda rättigheterna till ålderspension som erhållits i sådana system.

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter bibehålls inte om överlåtaren är föremål för konkursförfarande eller något motsvarande insolvensförfarande. För att undvika oskäligt utnyttjande av insolvensförfaranden i syfte att beröva arbetstagarna deras rättigheter vid överlåtelse, ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra denna typ av handlande.

Information till och samråd med arbetstagarna

Vid överlåtelsen bibehåller arbetstagarrepresentanterna sina funktioner till den tidpunkt då de ska förnyas. Arbetstagarna ska fortsätta vara representerade, inklusive vid konkurs eller insolvens.

Fackliga representanter ska rådfrågas innan åtgärder som rör arbetstagarna vidtas.

Arbetstagarna ska informeras om villkoren för överlåtelsen, antingen direkt eller genom arbetstagarrepresentanterna. Denna information ska i synnerhet gälla tidpunkten för överlåtelsen, skälen till överlåtelsen, om överlåtelsens juridiska, ekonomiska och sociala följder för arbetstagarna.

Om ett skiljeförfarande får anlitas i den berörda medlemsstaten, kan informations- och samrådsskyldigheterna begränsas till de fall där överlåtelsen medför betydande nackdelar för ett avsevärt antal arbetstagare.

De fackliga representanternas rättigheter bibehålls även om deras uppdrag tar slut i och med överlåtelsen av företaget.

Centrala begrepp i rättsakten

  • Överlåtelse av företag: överlåtelse av en ekonomisk enhet, varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet.
  • Förvärvare: varje fysisk eller juridisk person som till följd av en överlåtelse blir arbetsgivare i företaget.
  • Överlåtare: varje fysisk eller juridisk person som till följd av en överlåtelse upphör att vara arbetsgivare i företaget.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Genomförande i medlemsstaterna

EGT

Rådets direktiv 2001/23/EG

11.4.2001

16.2.1979 

EGT L 82, 22.3.2001

Senast ändrat den 23.05.2011

Top