Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd av minderåriga i arbetslivet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Skydd av minderåriga i arbetslivet

Ett direktiv om minimikrav för att främja förbättringar av unga arbetstagares hälsa och säkerhet.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet.

SAMMANFATTNING

Direktivet avser alla minderåriga under 18 år som har ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande som definieras i eller omfattas av den gällande lagstiftningen i en medlemsstat.

Medlemsstaterna får fastställa att detta direktiv inte ska tillämpas för tillfälligt arbete, korttidsanställningar som gäller arbete som utförs i ett privat hushåll eller arbete som utförs i familjeföretag och som varken anses skadligt eller farligt för minderåriga.

Direktivet föreskriver att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda anställning av minderåriga och för att säkerställa att anställning av ungdomar strängt kontrolleras och skyddas genom villkoren som tillhandahålls i direktivet.

I direktivet definieras kategorier av minderåriga enligt följande:

  • Minderåriga: varje person som är under 18 år
  • Barn: varje person som är under 15 år eller som ännu omfattas av skolplikt enligt nationell lag
  • Ungdomar: varje person som har fyllt 15 men inte 18 år och som inte längre omfattas av skolplikt enligt nationell lag

Det främsta målet med direktivet är att förbjuda anställning av barn.

Direktivet tillåter dock medlemsstaterna att, under vissa omständigheter, fastställa att förbudet mot att anställa barn inte bör tillämpas på:

  • barn som är anställda för att uppträda inom kulturell och konstnärlig verksamhet, eller på sportevenemang och i reklamsammanhang, under förutsättning att förhandstillstånd för de enskilda fallen inhämtas hos den behöriga myndigheten
  • barn som är minst 14 år och som arbetar inom ramarna för en arbetsplan för kombinerat arbete och undervisning eller för företagsförlagd praktik, om detta arbete utförs i överensstämmelse med de villkor som den behöriga myndigheten har fastställt
  • barn som är minst 14 år och som utför annat lättare arbete än det som anges i den första punkten ovan. Annat lättare arbete får dock under ett begränsat antal timmar i veckan och i de fall som fastställts i nationell lagstiftning utföras av barn som har fyllt 13 år.

Direktivet omfattar bestämmelser över:

  • arbetsgivarens allmänna skyldigheter, såsom att skydda minderårigas säkerhet och hälsa, bedöma riskerna som uppstår i samband med det arbete som utförs, bedöma och kontrollera minderårigas hälsa samt informera barnens föräldrar eller förmyndare om förekommande risker samt om de skyddsförhållanden som gäller barnens säkerhet och hälsa
  • typer av arbete som inte får utföras av minderåriga, såsom arbete som överstiger en minderårigs fysiska eller psykiska förmåga, samt arbete som medför skadlig exponering för skadliga ämnen.

Direktiv 2014/27/EU justerar direktiv 94/33/EG till förordning (EG) nr 1272/2007 som fastställer ett nytt system för att klassificera, märka och förpacka ämnen och blandningar inom EU. Det bygger på det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS), på en internationell nivå. Direktiv 2014/27/EU ersätter dessutom hänvisningar till de upphävda direktiven (90/679/EEG och 90/394/EEG). De ersätts av hänvisningar till relevanta bestämmelser i direktiven 2004/54/EG och 2004/37/EG.

Direktiv 94/33/EG innehåller bestämmelser vad gäller arbetstider, nattarbete, viloperioder, årlig semester och viloraster.

Varje medlemsstat är ansvarig för att fastställa åtgärderna som ska vidtas om bestämmelserna i detta direktiv överträds. Åtgärderna måste vara effektiva och avpassade för överträdelsen.

Direktivet innehåller en klausul om bevarande av skyddsnivån för minderåriga.

Det föreskriver olika långa övergångsperioder för de medlemsstater där tillämpningen av detta direktiv innebär stora svårigheter. Så är fallet för Förenade kungariket som hade en fyra år lång övergångsperiod, till den 22 juni 2000, för att tillämpa några av de viktigaste bestämmelserna i direktivet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets direktiv 94/33/EG

9.9.1994

22.6.1996

EUT L 216, 20.8.1994.

Ändringsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets direktiv 2014/27/EG

25.3.2014

1.6.2015

EUT L 65, 5.3.2014.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén om tillämpningen av direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet [KOM(2004) 105 slutlig].

I rapporten dras slutsatsen att det i de flesta medlemsstaterna fanns lagstiftning för skydd av minderåriga arbetstagare och ett förbud mot barnarbete redan innan direktivet antogs. Således skedde genomförandet av direktivet utan några större svårigheter.

Rapport från kommissionen om verkningarna av den övergångsperiod som beviljats Förenade kungariket vad gäller vissa föreskrifter i rådets direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet [KOM(2000) 457 slutlig].

Senast ändrat den 19.05.2014

Top