Help Print this page 
Title and reference
Säkerhet och hälsa i arbetet: allmänna regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Säkerhet och hälsa i arbetet: allmänna regler

Europeiska unionen (EU) inrättar en samling grundregler för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. För detta ändamål fastställer detta direktiv skyldigheter för arbetsgivarna och arbetstagarna, i synnerhet för att minska arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Direktivet ska också göra det möjligt att förbättra utbildning, information och samråd med arbetstagarna.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv inrättar grundregler för skydd av arbetstagares säkerhet och hälsa *. Åtgärderna som avses syftar i synnerhet till att undanröja riskfaktorer för sjukdomar och olyckor knutna till arbetet.

Dessa åtgärder gäller all privat och offentlig verksamhet, utom viss specifik offentlig verksamhet (armén, polisen osv.) och civilförsvaret.

Arbetsgivarnas skyldigheter

Arbetsgivarna * ska säkerställa att arbetstagarens säkerhet och hälsa tryggas i alla avseenden som är förbundna med arbetet, inklusive om de anlitar personer eller tjänster utifrån. Medlemsstaterna kan begränsa detta ansvar vid force majeure *.

Arbetsgivarna ska därför inrätta skyddsmedel och skyddsåtgärder för arbetstagarna. Det handlar om förebyggande aktiviteter, information till och utbildning av arbetstagare, i synnerhet för att:

  • undvika risker eller hantera risker som inte kan undvikas;
  • ge lämpliga instruktioner till arbetstagarna och prioritera kollektivt skydd;
  • anpassa arbetsförhållanden, utrustning och arbetsmetoder med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Skyddsmedel och skyddsåtgärder ska anpassas om arbetsförhållandena ändras. Arbetsgivaren ska också ta hänsyn till verksamhetens art och arbetstagarnas förmåga.

Om arbetstagare från flera företag finns på samma arbetsplats, ska de olika arbetsgivarna samarbeta och samordna skyddsåtgärder och riskförebyggande.

Dessutom ska första hjälpen-aktiviteter, brandbekämpning eller utrymning av arbetstagare vid fara anpassas till verksamhetens art och företagets storlek. Arbetsgivaren ska informera och utbilda arbetstagare som kan vara utsatta för allvarlig och överhängande risk för fara.

Arbetsgivaren ska vidta skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder i företaget eller verksamheten, inklusive första hjälpen-aktiviteter och reaktioner på allvarlig fara. Arbetsgivaren ska därför utse en eller flera arbetstagare som ska utbildas för att säkerställa att dessa åtgärder följs eller anlita hjälp utifrån.

Hälsokontroll av arbetstagarna ska säkerställas genom fastställda åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Alla arbetstagare ska kunna begära en hälsokontroll med regelbundna mellanrum.

Personer i riskgrupper eller särskilt känsliga grupper ska skyddas mot faror som speciellt berör dem.

Samråd med arbetstagarna

Arbetsgivarna ska samråda med arbetstagarna och deras representanter om alla frågor som rör säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Arbetstagarnas representanter kan lägga fram förslag om att arbetsgivaren ska vidta särskilda åtgärder. De kan vända sig till behöriga nationella myndigheter om arbetsgivaren brister i sina uppgifter.

Arbetstagarnas skyldigheter

Alla arbetstagare ska sörja för sin säkerhet och sin hälsa liksom för hälsan och säkerheten hos de hos personer som berörs av arbetstagarens handlingar elle uraktlåtenhet i arbetet. I enlighet med den utbildning som följts och arbetsgivarens instruktioner, ska arbetstagarna i synnerhet:

  • använda utrustning, verktyg eller ämnen som hör till verksamheten på ett korrekt sätt;
  • använda utrustning för personligt skydd på ett korrekt sätt;
  • inte avsiktligt koppla ur, flytta på eller byta ut säkerhetsanordningar;
  • omedelbart varsko om alla arbetssituationer som skulle kunna utgöra en allvarlig och överhängande fara.

Bakgrund

Detta ramdirektiv kompletteras av sektoriella direktiv (uppräknade i bilaga), i synnerhet om användning av personlig skyddsutrustning och manuell hantering.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Arbetstagare: varje person anställd av en arbetsgivare, inklusive praktikanter och lärlingar men inte arbetstagare i arbetsgivarens hushåll.
  • Arbetsgivare: varje fysisk eller juridisk person som står i ett arbetsgivarförhållande till arbetstagare och har ansvar för företaget och/eller verksamheten.
  • Force majeure: situation eller händelse som beror på händelser som är utanför arbetsgivarens kontroll, onormala eller oförutsägbara, som har konsekvenser som inte skulle ha kunnat undvikas trots vidtagna åtgärder.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 89/391/EEG

19.6.1989

31.12.1992

EUT L 183, 29.6.1989

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2008

EUT L 311, 21.11.2008

Förordning (EG) nr 1137/2008

22.10.2008

11.12.2008

EUT L 311, 21.11.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 89/391/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 19.08.2011

Top