Help Print this page 
Title and reference
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EUROFOUND)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EUROFOUND)

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor är ett trepartsorgan (dvs. fack, arbetsgivare och stat) inom EU som inrättades 1975 för att bidra till bättre levnads- och arbetsvillkor i Europa. Fonden ska granska och utvärdera levnads- och arbetsvillkor, lämna yttranden och råd till beslutsfattare och aktörer på det socialpolitiska och arbetsrättsliga området, bidra till ökad livskvalitet och bevaka utveckling och tendenser, särskilt sådana som innebär förändringar.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Fondens uppgift är att bidra till utformning och förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor genom att förbättra och sprida kunskaperna på området.

I sin verksamhet ska fonden ta hänsyn till befintlig EU-politik på dessa områden och informera EU-institutionerna om tänkbara mål och riktlinjer, bl.a. genom att tillhandahålla ett vetenskapligt och tekniskt underlag.

I sitt arbete med att förbättra levnads- och arbetsvillkor ska fonden särskilt ägna sig åt följande frågor:

  • Arbetsvillkor, inbegripet organisering av arbetet, arbetstider, flexibilitet och hantering av förändringar av arbetsvillkoren.
  • Levnadsvillkor, dvs. alla faktorer som påverkar EU-medborgarnas vardag, bl.a. avvägning mellan yrkesliv och familjeliv, offentliga sociala tjänster och integration på arbetsmarknaden.
  • Relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, bl.a. i fråga om omstruktureringar, arbetstagarnas deltagande i beslutsfattandet och europeiseringen av relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Fonden arbetar mycket med utbyte av information och erfarenheter. Den underlättar kontakter mellan högskolor, myndigheter, fackliga organisationer, näringslivsorganisationer och andra samhällsorganisationer och uppmuntrar gemensamma åtgärder. Fonden anordnar kurser, konferenser och seminarier och medverkar i undersökningar. Dessutom förser den regeringar, arbetsgivare, fack och Europeiska kommissionen med underlag och råd från oberoende och jämförande utredningar.

Fonden samarbetar med nationella och internationella institut, stiftelser och andra specialiserade organisationer, särskilt med Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Fonden är en självständig juridisk person och har sitt säte i Dublin i Irland. Den har en styrelse, ett arbetsutskott, en verkställande direktör och en vice verkställande direktör:

  • Styrelsen består av 78 ledamöter, varav 25 företrädare för medlemsstaternas regeringar, 25 företrädare för arbetsgivarorganisationerna, 25 företrädare för arbetstagarorganisationerna och 3 företrädare för kommissionen. Ledamöterna utses på tre år och deras mandat kan förlängas. Styrelsen förvaltar fonden och fastställer riktlinjer för dess verksamhet. På förslag av den verkställande direktören fastställer styrelsen det löpande fyrårsprogrammet och det årliga arbetsprogrammet tillsammans med kommissionen.
  • Den verkställande direktören leder fonden och verkställer styrelsens beslut. Direktören utses av kommissionen på fem år, och uppdraget kan förlängas. Varje år före den 1 juli utarbetar direktören ett årligt arbetsprogram och en beräkning av de nödvändiga utgifterna.
  • Arbetsutskottet består av elva ledamöter. Det består av ordföranden och de tre vice ordförandena i styrelsen, en samordnare för varje grupp (arbetsgivare, arbetstagare och kommissionen) och en ytterligare företrädare för var och en av grupperna. Utskottet ska kontrollera att styrelsens beslut genomförs och vidta alla andra åtgärder som krävs för en sund förvaltning av fonden mellan styrelsens sammanträden.

Styrelsen kan, på förslag av den verkställande direktören, låta oberoende experter yttra sig i särskilda frågor som rör det fyråriga löpande programmet och det årliga arbetsprogrammet.

I november 2003 ändrades förordningen om bildande av Dublinfonden för att följa EU:s nya budgetförordning (juni 2002) och förordningen om allmänhetens tillgång till handlingar (maj 2001).

Fonden bildade nyligen Europeiskt centrum för övervakning av förändringar för att analysera och föregripa ändringar inom näringslivet och företagen för att bidra till det samhälleliga och ekonomiska framåtskridandet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 1365/75

2.6.1975

-

EGT L 139, 30.5.1975

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 1947/93

26.7.1993

-

EGT L 181, 23.7.1993

Förordning (EG) nr 1649/2003

1.10.2003

-

EUT L 245, 29.9.2003

Förordning (EG) nr 1111/2005

4.8.2005

-

EUT L 184, 15.7.2005

See also

  • För mer information, se fondens webbplats (EN)

Senast ändrat den 25.05.2007

Top