Help Print this page 
Title and reference
Europeiska arbetsmiljöbyrån

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Byrån har till uppgift att förse gemenskapsorganen, medlemsländerna och övriga berörda med relevant teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information på arbetsmiljöområdet.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Arbetsmiljöbyråns uppgift är att

 • samla in och analysera teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information från arbetsmiljöområdet i medlemsländerna och förmedla den till gemenskapsorganen, de övriga medlemsländerna och berörda,
 • samla in och analysera teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om forskning inom arbetsmiljöområdet och sprida resultaten av denna forskning,
 • främja och stödja samarbete och utbyte av information och erfarenhet mellan medlemsländerna inom arbetsmiljöområdet, inbegripet information om utbildningsprogram,
 • anordna konferenser, seminarier (t.ex. Europaveckan för hälsa och säkerhet i arbetet) och utbyte av nationella experter inom arbetsmiljöområdet,
 • förse gemenskapsorganen och medlemsländerna med den objektiva tekniska, vetenskapliga och ekonomiska information som behövs för att utforma och genomföra en ändamålsenlig och effektiv arbetsmiljöpolitik,
 • i samarbete med medlemsländerna upprätta och samordna ett informationsnätverk, däribland nationella och internationella organ och organisationer liksom EU-organ (Europeiska stiftelsen för förbättring av arbets- och levnadsvillkor) som tillhandahåller sådan information och sådana tjänster,
 • samla in information inom arbetsmiljöområdet från tredje land och internationella organ (WHO, ILO, PAHO, IMO osv.) och göra denna information tillgänglig för dessa,
 • tillhandahålla teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om metoder och hjälpmedel för förebyggande åtgärder (med särskild hänsyn till de små och medelstora företagen) och utvärdera god praxis,
 • bidra till utvecklingen av strategier och handlingsprogram på gemenskapsnivå om arbetsmiljö, utan att det påverkar kommissionens befogenheter,
 • se till att information lämnas i begriplig form för slutanvändarna.

Byrån samarbetar så nära som möjligt med institutioner, stiftelser, specialorgan och program på EU-nivå för att undvika allt dubbelarbete. Den samarbetar framför allt med Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor.

Arbetsmiljöbyrån ska upprätta ett nätverk som ska bestå av

 • de viktigaste beståndsdelarna i de nationella informationsnätverken, däribland de nationella organisationer som representerar arbetsmarknadens parter enligt nationell lagsitftning,
 • de nationella kontaktpunkterna,
 • de europeiska ämnescentren.

Medlemsländerna ska regelbundet underrätta arbetsmiljöbyrån om de viktigaste beståndsdelarna i deras nationella nätverk inom arbetsmiljöområdet. De behöriga nationella myndigheterna ska garantera samordning och överföring av uppgifter till den nationella byrån.

Arbetsmiljöbyrån ska vara en juridisk person. Dess lednings- och förvaltningsstruktur ska bestå av en styrelse, en kommitté och en direktör.

Dess styrelse ska bestå av 78 ledamöter, av vilka 25 ska företräda medlemsländernas regeringar, 25 ska företräda arbetsgivarorganisationer, 25 ska företräda arbetstagarorganisationer och tre ska företräda kommissionen. Styrelseledamöterna ska utses för en period om tre år, som ska kunna förlängas. Styrelsen ska ha sitt säte i Bilbao (Spanien).

Styrelsen ska fastställa arbetsmiljöbyråns strategiska mål. Den ska främst anta budgeten, det löpande fyraårsprogrammet och byråns årliga arbetsprogram på grundval av ett förslag som utarbetats av direktören efter samråd med kommissionen och rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor. Styrelsen ska senast den 31 januari varje år anta en årsberättelse om arbetsmiljöbyråns verksamhet.

Styrelsen ska inrätta en kommitté med elva ledamöter. Den ska bestå av ordföranden och styrelsens tre vice ordförande, en samordnare för representantgrupperna (arbetsgivarna, arbetstagarna och kommissionen) och en suppleant för var och en av dessa tre grupper. Kommittén ska kontrollera verkställandet av styrelsens beslut och vidta alla åtgärder som krävs för ledningen av byrån mellan styrelsemötena.

Byrån ska ledas av en direktör som utnämns av styrelsen.

Sedan november 2003 är den förordning genom vilken byrån i Bilbao inrättades förenlig med den nya budgetförordningen som gäller för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (juni 2002) och förordningen om allmänhetens tillgång till handlingar (maj 2001).

Inrättande av byrån

Byråns styrelse höll sitt första möte den 25-26 oktober 1995 i Bilbao.

Referenser

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2062/94

18.7.1994

-

EGT L 216, 20.8.1994

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1643/95

29.6.1995

-

EGT L 156, 7.7.1995

Förordning (EG) nr 1654/2003

30.10.2003

-

EUT L 245, 29.9.2003

Förordning (EG) nr 1112/2005

4.7.2005

-

EUT L 184, 15.7.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet om kommissionens rapport om Europeiska arbetsmiljöbyrån [KOM(2001) 163 slutlig - Ei julkaistu EUVL:ssä].

See also

Senast ändrat den 26.10.2005

Top