Help Print this page 
Title and reference
Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

I rekommendationen inrättas en ny referensram för att hjälpa EU-länderna och andra deltagande länder att utveckla, förbättra, styra och utvärdera kvaliteten i sina egna system för yrkesinriktad utbildning. Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ska ge ny kraft åt öppenheten, och därmed till utbytesstudier, genom ett gemensamt verktyg för att utveckla kvalitetssäkringen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning [EUT C 155, 8.7.2009].

SAMMANFATTNING

Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring är ett nytt referensinstrument som ska hjälpa EU-ländernas myndigheter att främja och övervaka sina system för yrkesutbildning.

Kvalitetssäkring kan användas som ett systematiskt tillvägagångssätt för att modernisera utbildningssystem, i synnerhet genom att förbättra utbildningens effektivet. Därför bör den stödja varje politiskt initiativ inom yrkesutbildning.

EU-länderna uppmanas att frivilligt utveckla och använda referensramen. De viktigaste användarna av referensramen torde bli nationella och regionala myndigheter samt de offentliga och privata organ som svarar för kvalitetssäkring och utveckling av yrkesutbildningen.

Genomförande

Ramen ska tillföra metoder som hjälper EU-länderna att tydligt och enhetligt utvärdera om de åtgärder som krävs för att förbättra yrkesutbildningen verkligen har vidtagits och om de behöver ses över.

Konkret utgörs metoderna i ramen av följande:

  • En cykel som består av fyra faser (planering, utförande, utvärdering och granskning) som beskrivs för leverantörer/system för yrkesutbildning.
  • Kvalitetskriterier och beskrivningar för varje fas i cykeln (bilaga I).
  • Gemensamma indikatorer för utvärdering av utbildningens mål, medel, processer och resultat. Vissa indikatorer bygger på statistik, medan andra är kvalitativa (bilaga II).

I den här rekommendationen betonas en kultur av förbättringar och ansvarstagande på alla nivåer, d.v.s. för yrkesutbildningssystem, leverantörer av yrkesutbildning och tilldelning av behörighet. Referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning lägger stor vikt vid systematisk självutvärdering Dessutom ingår system för intern och extern utvärdering som varje EU-land utformar. Detta möjliggör återkoppling avseende framstegen.

Med hjälp av ramen skulle EU-länderna utveckla tillvägagångssätt för att förbättra sina nationella kvalitetssäkringssystem senast den 18 juni 2011. Alla relevanta intressenter skulle vara engagerade i detta utvecklingsarbete.

Det europeiska nätverket för kvalitetssäkring

EU-länderna rekommenderas att delta aktivt i det europeiska nätverket för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning för utveckling av gemensamma principer och verktyg för förbättring av yrkesutbildningen på nationell, regional och lokal nivå.

I rekommendationen uppmuntras också EU-länderna att utse nationella referenspunkter för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning, där behöriga organ, arbetsmarknadens parter och berörda intressenter på nationell och regional nivå ingår. Referenspunkterna bidrar till att utveckla referensramen aktivt och praktiskt på natoinell nivå, stödja både EU-ländernas självbedömning och arbetet med nätverket, och sprida den anknutna informationen till alla relevanta intressenter.

Bakgrund

Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning är ett i en rad EU-initiativ för ökad rörlighet. Den bidrar till den europeiska referensramen för kvalifikationer och det europeiska systemet för överföring av meriter inom yrkesutbildning (ECVET).

Den här rekommendationen är svaret på Europeiska rådets slutsatser från dess möte i Barcelona 2002, där man satte som mål att de europeiska utbildningssystemen skulle bli världsledande fram till 2010. Förslaget är också ett led i för modernisering och förbättring av den yrkesinriktade utbildningen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning [ COM(2014) 30 final , 28.1.2014 - ej offentliggjord i EUT].

Detta är den första rapporten om framsteg inom kvalitetssäkring av yrkesutbildning i EU, efter antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation. Följande slutsatser har dragits:

  • Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (Eqavet) har bidragit till att främja en kvalitetskultur i yrkesutbildningen i europeiska länder, och till den kulturens praktiska tillämpning genom operativa insatser, bland annat genom att utarbeta operativa åtgärder av hög kvalitet inom Eqavet-ramen.
  • Dessa insatser har avsett institutionell, skolbaserad utbildning (större delen av den grundläggande yrkesutbildningen och delar av fortbildningen), med mindre synliga effekter på arbetsbaserat lärande och icke-formell utbildning (som utgör merparten av fortbildningen men även spelar en nyckelroll för den grundläggande yrkesutbildningen i varvade system).
  • Eqavets flexibla upplägg och de verktyg för urval och anpassning som tillhandahålls har underlättat användningen men samtidigt minskat Eqavets potential att fungera som ett gemensamt språk och en begreppsram för alla länder.

Det finns ett tydligt behov av ökat samarbete med andra europeiska instrument för kvalitetssäkring och insyn.

Senast ändrat den 15.06.2014

Top