Help Print this page 
Title and reference
Det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET)

ECVET är gemensamma metoder som underlättar ansamlingen och överföringen av meriter mellan olika utbildningssystem. ECVET ska främja rörlighet mellan gränserna och livslångt lärande. Syftet är inte ersätta nationella meritsystem utan att uppnå bättre jämförbarhet och förenlighet bland dem. ECVET gäller för alla resultat som erhålles av individer i de olika utbildningssystemen som sedan överförs, tillgodoräknas och ansamlas i syfte att erhålla ett utbildningsbevis. Det här förslaget gör att EU-medborgarna enklare kan få sina meriter erkända i ett annat EU-land.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 om inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) [EUT C 155, 8.7.2009].

SAMMANFATTNING

Kommissionen definierar det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) som en gemensam grund för beskrivning av utbildningsbevis * genom utbildningsmoduler * uttryckta i ECVET-poäng *.

ECVET är ett europeiskt system för ansamling, tillgodoräknande och överföring av utbildningsmoduler för yrkesutbildning i Europa. Med systemet kan man bestyrka och registrera läranderesultat som en studerande inhämtat i olika sammanhang, t.ex. utomlands och genom formellt, informellt eller icke-formellt lärande. Läranderesultaten kan överföras till den studerandes hemsystem så att de kan tillgodoräknas för ett utbildningsbevis.

Utbildningarna har många olika nivåer och innehåll i de nationella systemen, och det gynnar inte de studerandes rörlighet till andra länder. Med ECVET kan problemet lösas och de studerandes rörlighet i hela Europa underlättas.

EU:s medlemsländer får tillämpa rekommendationen och genomföra systemet. De uppmanas att frivilligt börja använda ECVET från och med 2012.

ECVET bör genomföras genom partnerskap och nätverk baserade på utbildningsavtal (samförståndsavtal), som ger ett lämpligt ramverk för meritöverföringar. För att överföra meriter framställs principerna och de tekniska specifikationerna för att beskriva utbildningsbevis i form av utbildningsmoduler med motsvarande poäng i bilaga II.

Ett europeiskt ECVET-nätverk av berörda intressenter och behöriga institutioner har upprättats för att främja ECVET och göra det möjligt för medlemsstaterna att utbyta information och erfarenheter. Från detta nätverk har kommissionen inrättat en ECVET-användargrupp som bidrar till ECVET-vägledningsmaterialet och genomförandet av ECVET.

Samband med andra initiativ för erkännande och överföring av meriter

ECVET är ett av flera EU-initiativ som uppmuntrar studerandes rörlighet inom EU, bl.a. Europass och den europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet.

ECVET kompletterar även det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) (EN) genom att koppla yrkesutbildning till högre utbildning. ECTS infördes 1989 och underlättar erkännande av studier utomlands.

Målet med ECVET är att underlätta överföring av lärandemeriter från ett system till ett annat. Det är inte samma sak som den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande. ECVET ska leda till att systemen blir kompatibla, inte likadana, genom att fungera som gränssnitt mellan de nationella bestämmelserna om ackumulering, erkännande och överföring av meriter.

ECVET är inte samma sak som ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. Direktivet om det är bindande för medlemsländerna.

Den europeiska referensramen för yrkesutbildning

En ny referensram för att uppmuntra medlemsländerna att utbyta bra lösningar inom yrkesutbildningen presenterades tillsammans med ECVET. Tack vare den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ska de nationella lösningarna för kvalitetssäkring på det här området förbättras genom gemensamma kriterier och indikatorer.

Bakgrund

EU:s mål är att göra de europeiska utbildningssystemen världsledande fram till 2010. Inom Lissabonstrategin har medlemsländerna ställt upp gemensamma mål för att förbättra sina utbildningssystem. Arbetsprogrammet Utbildning 2010 har tagits fram i detta syfte.

Rådet efterlyste i sin resolution från Köpenhamn 2002 om ny kraft åt samarbetet inom yrkesutbildningen bl.a. ett helhetsgrepp på arbetsprogrammet Utbildning 2010, och betonar vikten av ett system för meritöverföring inom yrkesutbildningen. Rådets slutsatser av den 15 november 2004 underströk behovet att fortsätta utveckla och upprätta ett europeiskt system inom detta område.

Samrådet om utkastet till ECVET (EN), som hölls mellan november 2006 och mars 2007, visade att ett sådant system behövdes inom yrkesutbildningen.

Nyckelord

  • Utbildningsbevis: Ett formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess, som utfärdas när en behörig institution fastställt att en persons läranderesultat uppfyller en viss standard.
  • Utbildningsmodul: En modul som ingår i ett utbildningsbevis och som består av en sammanhängande uppsättning kunskaper, färdigheter och kompetenser som kan bedömas och valideras.
  • ECVET-poäng: Ett sätt att uttrycka omfattningen av de läranderesultat som krävs för ett utbildningsbevis och varje utbildningsmoduls andel av utbildningsbeviset.

Senast ändrat den 14.01.2010

Top