Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeisk undersökning om språkkunskaper

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeisk undersökning om språkkunskaper

En europeisk undersökning om språkkunskaper ska genomföras för att mäta språkkunskaperna bland Europas ungdomar. Undersökningen kommer att omfatta ett representativt urval av elever som studerar ett främmande språk som tillhör de officiella EU-språk som det undervisas mest i inom EU. På grundval av de insamlade resultaten kommer man att kunna utarbeta en indikator för språkkunskaper och ta fram tillförlitlig information om ungdomars språkinlärning och språkkunskaper.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet av den 13 april 2007 - Ramarna för den europeiska undersökningen om språkkunskaper [KOM(2007) 184 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Syftet med den europeiska undersökningen om språkkunskaper är att lägga grunden för en framtida europeisk indikator för språkkunskaper. Med denna indikator ska man kunna mäta och förbättra inlärningen av främmande språk inom EU.

En europeisk indikator för språkkunskaper kommer att göra det möjligt att fastställa bästa praxis för undervisning och inlärning. Den innebär dessutom att man kommer att kunna utvärdera de framsteg som görs i förhållande till målen för den strategiska ram för flerspråkighet som rör EU-medborgarnas tillgång till flerspråkighet och möjligheter att redan i barndomen lära sig minst två främmande språk.

För att de insamlade uppgifterna ska bli tillförlitliga och jämförbara kommer undersökningen att bygga på erkända vetenskapliga urvalsnormer som används på internationell nivå.

Språkfärdigheter

Undersökningen kommer att vara inriktad på utvärderingen av tre språkfärdigheter, nämligen läsförståelse, hörförståelse och skriftlig språkfärdighet. Verktyg för att mäta den muntliga språkfärdigheten kommer att utarbetas i ett senare skede.

Dessa färdigheter kommer att testas på de officiella EU-språk som det undervisas mest i som första och andra främmande språk. Dessa språk är engelska, franska, tyska, spanska och italienska. Verktyget kommer dock att kunna användas även av medlemsländer som vill utvärdera färdigheterna i andra språk.

Undersökningen kommer dessutom att ta hänsyn till faktorer utanför själva undervisningen som kan påverka elevernas språkkunskaper.

Utvärderingsram och testverktyg

Den gemensamma europeiska referensramen för språk (Common European Framework of References - CEFR) (EN) (FR) kommer att ligga till grund för utvärderingen av ungdomarnas språkfärdigheter. Detta verktyg har tagits fram av Europarådet för att främja och underlätta språkinlärningen. Medlemsländerna följer CEFR och de flesta har redan tidigare tillämpat denna referensram vid tester av språkkunskaper.

CEFR består av en skala som anger den nivå av språkkunskaper som har uppnåtts. Referensramen måste dock anpassas till språkinlärning på grundskolenivå, eftersom elevernas övergång från en nivå till en annan skulle bli för lång och kostsam att analysera.

Målpopulationen kommer att omfatta skolungdomar i åldern 14-16 år som undervisas i de språk som ingår i undersökningen.

De medlemsländer som deltar i undersökningen kommer när det gäller testverktygen att kunna välja mellan datorbaserade tester och traditionella prov på papper. Även om de datorbaserade testen har en klar fördel jämfört med test på papper, särskilt när det gäller kostnader, kommer hänsyn att tas till programkompatibilitet samt datorvana och skicklighet i att använda tangentbordet.

Genomförandet av undersökningen

Finansieringen kommer, när det gäller de internationella kostnaderna för undersökningen (utveckling och samordning av pilotförsök och fullständig testuppsättning, analys av resultaten), att täckas av programmet för livslångt lärande (2007-2013). Medlemsländerna kommer att ansvara för att anordna nationella språkfärdighetstest (förvaltning i organisationen, utbildning av examinatorer, materialkostnader osv.). Tidigare genomförande av sådana test och befintliga organisationsstrukturer kommer dock att ge medlemsländerna möjligheter att utnyttja skalfördelar.

Medlemsländerna måste se till att det finns nödvändiga organisationsstrukturer för att genomföra undersökningen. De som redan har deltagit i liknande internationella undersökningar kommer att kunna dra nytta av dessa erfarenheter för att planera de nationella organisationsstrukturerna.

Kommissionen kommer i sin tur att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra undersökningen i nära samarbete med den rådgivande styrelsen för den europeiska indikatorn för språkkunskaper, som består av nationella experter, och medlemsländerna.

Arbetet med att utarbeta undersökningen och genomföra pilotförsöken är planerat till år 2008. De fullskaliga testerna i medlemsländerna ska genomföras under första halvåret 2010.

Bakgrund

Enligt handlingsplanen Främjande av språkinlärning och språklig mångfald ska kommissionen utarbeta en indikator för språkkunskaper som omfattas av processen Utbildning 2010.

Senast ändrat den 19.12.2007

Top