Help Print this page 
Title and reference
Europeisk referensram för kvalifikationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeisk referensram för kvalifikationer

En gemensam referensram kommer att vara till hjälp för medlemsländer, läroanstalter, arbetsgivare och medborgare för att jämföra de kvalifikationer som utfärdas inom EU:s olika utbildningssystem. Den är ett nödvändigt verktyg för utvecklingen av en gemensam europeisk arbetsmarknad.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande [EUT C 111, 6.5.2008].

SAMMANFATTNING

Medlemsländerna uppmanas att koppla sina nationella kvalifikationssystem * till den europeiska referensramen för kvalifikationer.

Genom att skapa ökad tydlighet i meriter och kvalifikationer utgör den europeiska referensramen för kvalifikationer ett verktyg som främjar instrumenten för livslångt lärande och därmed deltagandet i det livslånga lärandet.

Referensramen är gemensam för såväl högre utbildning som yrkesinriktad utbildning. Den kommer att göra det lättare för EU:s medborgare att lämna relevant information om sina meriter och kvalifikationer.

Kvalifikationernas ökade tydlighet * kommer att göra det möjligt för medborgarna att bedöma kvalifikationernas relativa värde och för arbetsgivarna att bedöma kvalifikationernas profil, innehåll och relevans på arbetsmarknaden. Dessutom kommer de som tillhandahåller utbildning att kunna jämföra profiler och innehåll i de egna programmen och därmed säkra kvaliteten i dessa.

Antagandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer kommer att leda till ökad rörlighet för arbetstagare och studerande. Den kommer att göra det möjligt för arbetstagare att vara rörliga, samtidigt som de får ett erkännande för kvalifikationer som sträcker sig utöver de nationella gränserna. Detta verktyg kommer att vara till nytta för övergången från arbetsliv till utbildning och vice versa under hela livet.

Funktion och genomförande

Den europeiska referensramen för kvalifikationer utgör ett grundläggande verktyg som är baserat på resultaten av lärande och inte på studiernas längd. De viktigaste referensnivåerna är

 • färdigheter *,
 • kompetens *,
 • kunskaper.

Den europeiska referensramen för kvalifikationer består av åtta referensnivåer som beskriver följande aspekter:

 • Vad vederbörande vet.
 • Vad vederbörande förstår.
 • Vad vederbörande kan göra, oberoende av det system inom vilket kvalifikationen har utfärdats.

Till skillnad från det system som garanterar akademiskt erkännande på grundval av studietiden, omfattar den europeiska referensramen för kvalifikationer alla former av lärande, även lärande utanför det formella utbildningssystemet och dess läroanstalter.

Senast 2010 ska ett system för jämförelse av de nationella systemen med den europeiska referensramen ha införts i alla deltagande länder. Från och med 2012 ska det i alla nya betyg från eftergymnasial utbildning i EU automatiskt hänvisas till en av de åtta nivåerna i referensramen.

Verktyg för allmänt samarbete

Den europeiska referensramen för kvalifikationer är inte tänkt att ersätta alla nationella kvalifikationssystem, utan syftar till att komplettera medlemsländernas insatser genom att underlätta deras samarbete. Detta EU-initiativ har sin grund i de nationella kvalifikationsramarna, som inte vilar på någon enhetlig modell.

För att genomföra denna gemensamma ram för samarbete i medlemsländerna är det enligt kommissionen nödvändigt att det finns ömsesidigt förtroende och medverkan från de olika intressenter som verkar på nationell och regional nivå eller sektorsnivå.

Kommissionen föreslår dessutom att ett nationellt centrum utses med ansvar för att samordna förbindelserna mellan det nationella kvalifikationssystemet och den europeiska referensramen. Samtidigt ska det före april 2009 inrättas en rådgivande grupp för referensramen bestående av företrädare för medlemsländerna, arbetsmarknadens parter på EU-nivå och andra berörda parter.

Den europeiska referensramen för kvalifikationer ska dessutom göra det möjligt för internationella sektorsorganisationer * att koppla samman sina kvalifikationssystem med medlemsländernas gemensamma system.

Bakgrund

Bolognadeklarationen från juni 1999 har stimulerat rörligheten och tydligheten på utbildningsområdet inom Europeiska unionen (EU). Bolognaprocessens regelverk för högre utbildning innebär att det är möjligt att utnyttja en liknande åtgärd som tar hänsyn till den yrkesinriktade utbildningen.

Den europeiska referensramen för kvalifikationer uppfyller ett av målen för Lissabonstrategin för sysselsättning som syftar till övergången till kunskapssamhället. Detta verktyg ingår i genomförandet av arbetsprogrammet Utbildning 2010.

Nyckelord i rättsakten

 • Nationella kvalifikationssystem: Alla aspekter av en medlemsstats verksamhet som gäller erkännandet av lärande och andra mekanismer som kopplar utbildning till arbetsmarknaden och till samhället i övrigt. Detta inkluderar utarbetandet och genomförandet av institutionella arrangemang och processer som gäller kvalitetssäkring, bedömning och utfärdande av kvalifikationsbevis. Ett nationellt kvalifikationssystem kan bestå av flera undersystem och inbegripa en nationell referensram för kvalifikationer.
 • Kvalifikation: Ett formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess som erhålls när ett behörigt organ fastställer att en person har uppnått resultat av lärande som motsvarar fastställda kriterier.
 • Färdigheter: Förmågan att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet för att utföra uppgifter och lösa problem. I förbindelse med den europeiska referensramen för kvalifikationer beskrivs färdigheter som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande) eller praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap).
 • Kompetens: Visad förmåga att använda kunskaper, färdigheter samt personliga, sociala och metodologiska färdigheter i arbets- eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och personlig utveckling. I förbindelse med den europeiska referensramen för kvalifikationer uttrycks kompetens i ansvar och självständighet.
 • Internationell branschorganisation: En sammanslutning av nationella organisationer, inbegripet exempelvis arbetsgivare och yrkesorganisationer, som företräder de nationella branschernas intressen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rekommendation av den 23.4.2008

23.4.2008

-

EUT C 111, 6.5.2008

Senast ändrat den 16.05.2008

Top