Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bättre utbildning för lärare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bättre utbildning för lärare

Kommissionen redogör för läget när det gäller lärarutbildningen inom EU och presenterar ett antal idéer i syfte att förbättra utbildningssystemet. Målet är att garantera en kvalitetsutbildning som motsvarar de olika aktuella utmaningarna och är mer anpassad till kunskapssamhällets krav.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 3 augusti 2007 - Bättre utbildning för lärare [KOM(2007) 392 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Utbildningens kvalitet är en avgörande faktor för att man ska kunna uppnå Lissabonmålen för social sammanhållning, tillväxt och ekonomisk konkurrenskraft.

Lärarkåren måste kunna garantera en kvalitetsutbildning som ger Europeiska unionens medborgare möjligheten att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som de kommer att behöva i såväl privatliv som yrkesliv.

Nödvändiga färdigheter

Satsningarna på fortbildning och utveckling av lärarna är dock fortfarande otillräckliga. Inget medlemsland har ett minimikrav på fortbildning på mer än fem dagar per år. Antalet yrkesverksamma lärare som deltar i fortbildning är, trots att det är obligatoriskt i elva medlemsländer, alltför lågt för att en fortlöpande kompetensutveckling av lärarkåren ska kunna uppnås.

Medlemsländernas nuvarande utbildningssystem för lärare främjar inte förvärvandet av de nya pedagogiska färdigheter som förändringarna i utbildningsvärlden och samhället i stort kräver.

Lärarna måste förmedla grundläggande kunskaper, men de förväntas dessutom kunna garantera bland annat följande:

 • Att hänsyn tas till varje enskild elevs särskilda behov.
 • Att eleverna utvecklas till självständiga och lärande individer under hela livet.
 • Att alla unga människor kan skaffa sig nyckelkompetenser.
 • Att undervisningen anpassas till en mångkulturell miljö.
 • Att ny teknik används i undervisningen.

Gemensam ram för insatser

Läraryrket har gemensamma kännetecken i hela EU. Det är följaktligen möjligt att på grundval av vissa principer nå fram till en gemensam definition av de färdigheter som lärarna behöver.

Utifrån detta konstaterande lägger kommissionen fram ett antal riktlinjer för medlemsländerna, med målet att utarbeta insatser som syftar till följande:

 • Sörja för en god samordning av grundläggande lärarutbildningar och lärarfortbildningar inom ramen för ett sammanhållet system som ges tillräckliga resurser.
 • Se till att lärarna har hela den bredd av kunskaper, attityder och pedagogiska färdigheter som krävs för att kunna hjälpa ungdomar att förverkliga sina möjligheter fullt ut.
 • Främja läraryrkets status och erkännande.
 • Skapa lärarutbildningar på master- och doktorandnivå (förutom kandidatnivån).
 • Uppmuntra en praxis för reflexion och forskning bland yrkesverksamma lärare.
 • Undersöka möjligheten att höja den kunskapsnivå och grad av praktisk erfarenhet som krävs av en yrkesverksam lärare.

För att stödja medlemsländernas reformer av systemen för lärarutbildning planerar kommissionen följande åtgärder:

 • Se till att handlingsprogrammen stödjer medlemsländerna i deras arbete för att förbättra det sätt på vilket lärarutbildningen bedrivs och dess innehåll.
 • Utarbeta indikatorer på området.
 • Bidra till att ny kunskap inom undervisning och lärarutbildning skapas och sprids.

Kommissionen kommer att granska utvecklingen när det gäller lärarutbildningens kvalitet inom ramen för arbetsprogrammet Utbildning 2010.

Bakgrund

Programmet för livslångt lärande (2007-2013) främjar rörlighet för lärare (programmen Sokrates och Leonardo da Vinci), och bidrar till genomförandet av samarbetsprojekt mellan lärarutbildningsanstalter.

Senast ändrat den 10.01.2008

Top